ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2012

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Лахижа М. І. Цивілізаційні аспекти посткомуністичної трансформації
Заблоцький В. В. Політико-філософська рефлексія феномену української державності наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Козуб В. П. Зростання ролі реординаційних відносин у системі державного управління
Воронянський О. В. Еволюція системи державної влади в сучасній Україні в контексті концепції патронально-клієнтарних відносин
Орлов М. М. Вимоги до взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку при ускладненні обстановки в регіоні
Орлов О. В. Методичні підходи до визначення взаємовідносин предмета, об’єкта та методу науки державного управління
Приживара С. В. Управління як специфічний вид діяльності
Мельников О. Ф. Структура цілепокладання при ухваленні державно-управлінських рішень
Набока Л. В. Підходи до визначення поняття "реалізація державно-управлінських відносин"

2. Регіональне та галузеве управління

Наконечний В. В. Управління великим містом: пріоритетні методологічні вектори осмислення
Латинін М. А., Примоленна Л. М. Державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму в Україні
Дунаєв І. В., Бабаєв В. Ю. Імпортозаміщення в контексті вибору механізмів державної зовнішньоторговельної політики України
Івашова Л. М., Івашов М. Ф., Павленко Є. А. Удосконалення державних механізмів захисту економічної безпеки України в процесі здійснення ЗЕД (рос. мовою)
Степаненко С. В. Передумови та необхідність державного регулювання процесів економічного розвитку України
Янов В. В. Використання комп’ютерної програми Project Expert для реалізації Державної цільової економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011 – 2015 роки
Калюга О. О. Гарантування інвестицій на фондовому ринку України
Олійник В. О. Cучасний стан та механізм реалізації державної продовольчої політики України
Перебейнос Ю. В. Концептуальні засади розвитку національної інноваційної системи: державно-управлінський аспект
Діуліна В. В. Принципи багатовекторної неперервної освіти в галузі державного управління
Гвазава Н. Г. Сучасні концепції місцевого економічного розвитку

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Боковикова Ю. В. Система управління якістю в органах державної влади як засіб узгодження інтересів учасників державно-управлінських відносин
Євдокимов В. О., Конотопцева Ю. В. Компетенційно-орієнтований підхід у системі державної служби: класифікація компетенцій службовця за критеріями (частина 1)
Настечко О. Д. Схильність осіб до корупційних проявів відповідно до особливості соціотипу
Коваль О. В. Кадровий менеджмент централізованого типу як система підвищення кадрового потенціалу Збройних Сил України
Кочеткова Н. А. Психодіагностичні технології покращення ефективності кадрового потенціалу в системі державної служби
Устименко О. В. Удосконалення оцінки ефективності системи кадрового менеджменту в Збройних Силах України

4. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Міненко В. Л. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення у глобалізованому світі: стан та тенденції розвитку
Жадан О. В. Феномен глобалізації як соціально-економічна проблема
Шамраєва В. М. Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики держави (історіографія проблеми)
Махнюк А. В., Кириченко О. І. Окремі підходи щодо стратегічного аналізу ризиків у сфері інтегрованого управління кордонами: розроблення паспортів загроз прикордонній безпеці
Майстро С. В. Розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Юрченко В. Е. Комунікативні технології як механізми взаємодії громадянського суспільства та державної влади
Стрельцов В. Ю. Формування та розвиток моделей державного управління європейськими інтеграційними процесами

5. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Попок А. А., Решетніков Ю. Є. Стан, проблемні питання та напрями подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в Україні
Радченко О. В., Тамм А. Є. Роль пенсійного забезпечення в системі соціальної безпеки держави
Покотило Т. В. Інвестування в людський капітал: проблеми і перспективи
Ревенко О. В., Ревенко Т. В. Імідж та соціальна відповідальність податкових органів
Сичова В. В., Сичов В. А. Правове регулювання соціальної роботи з дітьми та молоддю в клубах за місцем проживання: проблеми та напрямки удосконалення
Тимчишена Н. Д. Шляхи вдосконалення фінансового механізму державного управління у сфері соціального захисту
Єлагін В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку соціальної держави в умовах модернізації суспільних відносин в Україні
Шкіндюк І. Ю. Шляхи удосконалення державного управління зайнятістю населення України

6. Результати науково-дослідної роботи

Кузнецов А. О., Приживара С. В., Красножон Г. О., Іванова Л. А. Підготовка магістрів державного управління: проблеми та перспективи

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Лахижа Н.И. Цивилизационные аспекты посткоммунистической трансформации
Заблоцкий В.В. Политико-философская рефлексия феномена украинской государственности конца ХІХ – начала ХХ в.
Козуб В. П. Возрастание роли реординационных отношений в системе государственного управления
Воронянский А. В. Эволюция системы государственной власти в современной Украине в контексте концепции патронально-клиентарних отношений
Орлов Н. М. Требования к взаимодействию региональных органов исполнительной власти в сфере охраны общественного порядка при усложнении обстановки в регионе страны
Орлов А. В. Методические подходы к определению взаимоотношений предмета, объекта и метода науки государственного управления
Приживара С. В. Управление как специфический вид деятельности
Мельников А. Ф. Структура целеполагания при принятии государственно-управленческих решений
Набока Л. В. Подходы к определению понятия "реализация государственно-управленческих отношений"

2. Региональное и отраслевое управление

Наконечный В. В. Управления крупными городами: приоритетные методологические векторы осмысление
Латынин Н. А., Примоленна Л. М. Государственное регулирование развития сельского зеленого туризма в Украине
Дунаев И. В., Бабаев В. Ю. Импортозамещение в контексте выбора механизмов государственной внешнеторговой политики Украины
Степаненко С. В. Предпосылки и необходимость государственного регулирования процессов экономического развития Украины
Ивашова Л. Н., Ивашов М. Ф., Павленко Е. А. Совершенствование государственных механизмов защиты экономической безопасности украины в процессе осуществления вэд
Янов В. В. Использование компьютерной программы Project Expert для реализации Государственной целевой экономической программы развития инвестиционной деятельности на 2011 – 2015 годы
Калюга О.А. Гарантирование инвестиций на фондовом рынке Украины
Олейник В. А. Современное состояние и механизм реализации государственной продовольственной политики Украины.
Перебийнос Ю. В. Концептуальные основы развития национальной инновационной системы: государственно-управленческий аспект
Диулина В. В. Принципы многовекторного непрерывного образования в сфере государственного управления
Гвазава Н. Г. Современные концепции местного экономического развития

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Боковикова Ю. В. Система управления качеством в органах государственной власти как способ согласования интересов участников государсвенно управленческих отношений
Евдокимов В. А., Конотопцева Ю. В. Компетенционно-ориентированный подход в системе государственной службы: классификация компетенций служащего по критериям (часть 1)
Настечко О. Д. Склонность лиц к коррупционным проявлениям в соответствии с особенностью социотипа
Коваль А. В. Кадровый менеджмент централизованного типа как система повышения качества кадрового потенциала Вооруженных Сил Украины
Кочеткова Н. А. Психологические технологии повышения ефективности кадрового потенциала в системе государственной службы
Устименко А. В. Усовершенствование оценки эффективности системы кадрового менеджмента в Вооруженных Силах Украины

4. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Миненко В. Л. Государственное регулирование рынка труда и занятости населения в глобализированном мире: состояние и тенденции развития
Жадан А. В. Феномен глобализации как социально-экономическая проблема
Шамраева В. М. Стратегическое партнерство как инструмент внешней политики государства (историография проблемы)
Махнюк А. В., Кириченко А. И. Отдельные подходы к стратегическому анализу рисков в сфере интегрированного управления границами: разработка паспортов угроз пограничной безопасности
Майстро С. В. Распределение полномочий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Юрченко В. Э. Коммуникативные технологии как механизмы взаимодействия гражданського общества и государственной власти
Стрельцов В. Ю. Формирование и развитие моделей государственного управления европейскими интеграционными процессами

5. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Попок А. А., Решетников Ю. Е. Состояние, проблемные вопросы и направления дальнейшей гармонизации государственно-конфессиональных отношений в Украине
Радченко А. В., Тамм А. Е. Роль пенсионного обеспечения в системе социальной безопасности государства
Покотило Т. В. Инвестирование в человеческий капитал: проблемы и перспективы
Ревенко Е. В., Ревенко Т. В. Имидж и социальная ответственность налоговых органов
Сычова В. В., Сычов В. А. Правовое регулирование социальной работы с детьми и молодежью в клубах по месту жительства
Тимчишена Н. Д. Пути усовершенствования финансового механизма государственного управления в сфере социальной защиты
Елагин В. П. Стратегические приоритеты инновационного развития социального государства в условиях модернизации общественных отношений в Украине
Шкиндюк И. Ю. Пути совершенствования государственного управления занятостю населения Украины

6. Результаты научно-исследовательской работы

Кузнецов А. О., Приживара С. В., Красножон Г. А., Иванова Л. А. Подготовка магистров государственного управления: проблемы и перспективы. Результаты социологического исследования

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Lakhyzha M. I. Civilization aspects of post-communist transformation
Zablotskyi V. V. Political-philosophic reflection of Ukrainian statehood phenomenon in the late XIXth – early XXth century
Kozub V. P. Increasing role of reordination relations in public administration system
Voronyansky A. The evolution of the system of state power in modern Ukraine in the context of the concept of patron-klientarnih relations
Orlov M. M. Requirements for regional executive power bodies interaction in law enforcement with complication of situation in region
Orlov O. V. Methodological approaches to subject relationship, object and public administration method determination
Pryzhyvara S. V. Management as specific type of activity
Melnikov A. F. The structure of goal-setting in adopting state-making
Naboka L. V. Approaches to the definition of the notion "the realizing state-managerial relations"

2. Regional and Industrial Management

Nakonechniy V. V. Department of big city: priority methodological vector comprehension
Latynin M. A., Prymolenna L. N. State regultrovanie development of rural green tourism in Ukraine
Dunaiev I. V., Babaiev V. Yu. Import substitution in selection of state foreign policy mechanisms in Ukraine
Ivashova L., Ivashov M., Pavlenko E. State mechanism of defence of economic safety at the foreign economic activity
Stepanenko S. V. Preconditions and need for state regulation of economic development processes in Ukraine
Yanov V. V. Computer program Project Expert use for State Target Economic Program realization of investment activity development for 2011 – 2015
Kaliuha O. O. Investment guarantee in stock market of Ukraine
Oliinyk V. O. The modern state and mechanism of realization of state food policy of Ukraine
Perebejnos Y. V. Conceptual foundations of the national innovation system: public management perspective
Diulina V. V. The рrinciples of multi-vector lifelong education in the field of public administration
Gvazava N. G. Modern conceptions of local economic development

3. Personnel Policy in Public Administration

Bokovykova Yu. V. Quality management system in state power bodies as means of interests conciliation of participants in state managerial relations
Yevdokymov V. О., Konotoptseva Yu. V. Competence-oriented approach in civil service system: classification of servant competence criteria (part 1)
Nastechko O. D. Propensity of individuals to corruption according to socio-type features
Коval O. V. Personnel management of centralized type as human resource capacity increase system of Armed Forces of Ukraine
Kochetkova N. A. Psycho-diagnostic technology to improve human resources efficiency in civil service system
Ustymenko O. V. Improvement of personnel management system efficiency evaluation in Armed Forces of Ukraine

4. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Minenko V. L. State adjusting of market of labour and employment of population in a globalizing world: the state and tendencies of development
Zhadan O. V. Globalization phenomenon as socio-economic problem
Shamraieva V. M. Strategic partnership as state foreign policy tool (historiography problems)
Makhniuk A. V., Kyrychenko O. I. Separate approaches to strategic analysis of risks in integrated border management: border security threats passports development
Maystro S. V. Differentiations of plenary powers between the organs of executive power and organs of local self-government
Yurchenko V. E. Communication Technologies as interaction mechanisms civil society and government
Streltsov V. J. Forming and development models of the European integration process administration

5. Social and Humanitarian Components of Public Development

Popok A. А., Reshetnikov Y. Е. Present state, problem questions and directions of harmonization of state-church relations in Ukraine
Radchenko О.V., Tamm A.Ye. Pensions role in social safety system of state
Pokotylo T.V. Investment in human capital: problems and prospects
Revenko О. V., Revenko T. V. Image and social responsibility of tax authorities
Sychova V. V., Sychov V. A. Legal regulation of social work with children and young people in clubs at the place of inhabitation: problems and directions of improvement
Timchishina N. D. Ways to improve the financial mechanism of government in social protection
Elagin V. P. Strategic priorities of a social state innovational development under the conditions of social relations modernization in Ukraine
Shkindiuk I. Y. Ways of improvement of public administration of employment of the population

6. Results of Research

Kuznetsov A. O., Pryzhyvara S. V., Krasnozhon H. O., Ivanova L. A. Masters of Public Administration training: problems and prospects. Sociological research results

 

[ top ]
Copyright © 2012 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння