ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2011

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Дєгтяр А.О., Крюков О.І. Правове забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні
Дробот І.О., Петровський П.М. Якість адміністративних послуг як ресурс гарантування місцевого самоврядування в Україні: понятійно-термінологічний аспект
Солових В.П. Оптимальні політико-адміністративні відносини як чинник розбудови публічного урядування в Україні
Писаренко В.П. Електронний документообіг в органах влади
Глубоченко К.О. Функціонування механізмів взаємодії органів державної влади з громадськістю у системі державного управління
Матвієнко А.М. Особливості комунікації органів державного управління за допомогою Інтернет
Михайленко Г.В. Сучасний зміст поняття «суб'єктно-об'єктні відносини» у системі державного управління
Фадєйкін В.В. Державна стратегія формування інформаційного суспільства
Шульгінова Л.А. Науково-теоретичні аспекти регулювання оплати праці
Древаль Ю.Д. Парламентські комунікації
Ільченко Н.М. Вплив інституціональних факторів на формування та розвиток системи публічного врядування в суспільстві
Корженко В.В., Мельтюхова Н.М. Комплексний підхід до розвитку системи державного управління
Мельников О.Ф. Класифікація задач прийняття рішень у системах управління
Коротич О.Б. Врегулювання діяльності державних інституцій з одержання, використання, поширення та зберігання інформації

2. Регіональне та галузеве управління

Мельников О.С. Використання економіко-математичних методів при оцінці пропозицій учасників конкурсних торгів в сфері державних закупівель
Дивенков А.В. Сценарное моделирование поведенческой стратегии предприятий черной металлургии Украины
Коваленко М.М. Банківське регулювання: сутність і характеристика
Непомнящій О.М. Сучасні моделі державної житлової політики
Коваленко О.М. Сучасні умови формування відносин держави та бізнесу в контексті сталого розвитку
Пасемко Г.П. Феноменологічний підхід до проблем державного регулювання аграрних відносин
Пожидаев А.Е. Исследование потенциала агропродовольственного сектора Украины как отрасли национальной экономики
Яблунівський С.В. Театральна діяльність як об'єкт державного регулювання
Прасол В.П. Напрями розбудови інституту підготовки менеджерів сфери охорони суспільного здоров'я в Україні
Луговенко Н.В. Політика держави відносно збереження страхових заощаджень у накопичувальній системі України
Круглов В.В. Теоретичні основи механізмів управління державним майном
Волик С.В. Забезпечення сталого розвитку регіонів засобами державного управління

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Боковикова Ю.В., Грабовський В.А. Морально-психологічний клімат у колективах органів влади
Калашник Н.С. Місце самоосвіти державних службовців в системі державно-управлінських відносин
Могильний С.А. Антикризова технологія реінжинірингу діяльності органів влади
Щегорцова В.М. Управління персоналом в органах державної влади: психологічний аспект
Война Ю.В. Поняття та види керівників органів виконавчої влади
Гнидюк Н.А. Вища державна служба: поняття та правовий статус

4. Місцеве самоврядування

Астапова Т.О. Організаційно-правові засади забезпечення участі громадян у місцевому самоврядуванні в Україні
Ворона П.В. Особливості розвитку місцевого самоврядування в період світової глобалізації
Куц Ю.О. Якість надання управлінських послуг як чинник ефективності місцевого управління
Гвазава. Н.Г. Роль держави у формуванні місцевих бюджетів
Лиска О.Г. Вплив територіальних громад на процеси управління комунальною власністю: закордонний досвід
Наконечний В.В. Теоретичні засади системи організації влади міста

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Собченко В.В. Основні моделі соціальної політики в країнах Центральної та Східної Європи
Бережний В.О. Основні світові моделі державного управління
Білозерова М.В. Стан і проблеми системи вищої освіти в умовах формування європейського освітнього простору
Грибко О.В. Світовий досвід публічного урядування
Суховіліна А.О. Актуальні питання поновлення прав і свобод незаконно засудженої особи
Міненко В.Л. Вплив Світової організації торгівлі на розвиток національного ринку праці

6. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Жадан О.В. Структурно-функціональний підхід до формування механізму державного регулювання соціально-трудових відносин
Меляков А.В, Біла Г.М. Шляхи удосконалення інформаційного супроводу державного контролю та нагляду у сфері праці
Рогова О.Г. Державне управління у сфері правового забезпечення статусу пацієнта
Горобець І.В. Профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності як напрям діяльності органів державної влади
Михайлов Г.М. Державний контроль у соціальній державі
Горшкова А.С., Поважный А.С. Деятельностно-компетентностный подход к обучению в рамках системы открытого образования
Овчаренко В.А. Анализ аутопойезиса украинского общества как социальной системы
Бажинова О.А. Взаємодія органів публічної влади з громадскістю як чинник демократизації державного управління
Степанко О.В. Нормативно-правове забезпечення функціонування та розвитку гуманітарної сфери України
Єлагін В.П. Моделювання процесів синергитичної взаємодії головних інститутів соціальної держави в контексті національної ідеї державотворення

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Дегтярь А.О., Крюков А.И. Правовое обеспечение государственного регулирования инновационной деятельностью в Украине
Дробот И.А., Петровский П.М. Качество административных услуг как ресурс гарантирования местного самоуправления в Украине: понятийно-терминологический аспект
Соловых В.П. Оптимальные политико-административные отношения как фактор развития публичного управления в Украине
Писаренко В.П. Электронный документооборот в органах власти
Глубоченко Е.А. Функционирование механизмов взаимодействия органов государственной власти с общественностью в системе государственного управления
Матвиенко А.Н. Особенности коммуникации органов государственного управления с помощью Интернет
Михайленко Г.В. Современная трактовка содержания понятия субъектно-объектных отношений в системе государственного управления
Фадейкин В.В. Государственная стратегия формирования информационного общества
Шульгинова Л.А. Научно-теоретические аспекты регулирования оплаты труда
Древаль Ю.Д. Парламентские коммуникации
Ильченко Н.М. Влияние институциональных факторов на формирование и развитие системы публичного управления в обществе
Корженко В.В., Мельтюхова Н.М. Комплексный подход к развитию системы государственного управления
Мельников А.Ф. Классификация задач принятия решений в системах управления
Коротич Е.Б. Урегулирование деятельности государственных институтов по получению, использованию, распространению и хранению информации

2. Региональное и отраслевое управление

Мельников О.С. Использование экономико-математических методов при оценке предложений участников конкурсных торгов в сфере государственных закупок
Дивенков А.В. Сценарное моделирование поведенческой стратегии предприятий черной металлургии Украины
Коваленко Н.Н. Банковское регулирование: сущность и характеристика
Непомнящий А.М. Современные модели государственной жилищной политики
Коваленко А.Н. Современные условия формирования отношений государства и бизнеса в контексте устойчивого развития
Пасемко Г.П. Феноменологический подход к проблемам государственного регулирования аграрных отношений
Пожидаев А.Е. Исследование потенциала агропродовольственного сектора Украины как отрасли национальной экономики
Яблуновський С.В. Театральная деятельность как объект государственного регулирования
Прасол В.П. Направления развития института подготовки менеджеров сферы охраны общественного здоровья в Украине
Луговенко Н.В. Политика государства в отношении сохранения страховых накоплений в накопительной системе Украины
Круглов В.В. Теоретические основы механизмов управления государственным имуществом
Волик С.В. Обеспечение устойчивого развития регионов средствами государственного управления

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Боковикова Ю.В., Грабовский В.А. Морально-психологический климат в колективах органов власти
Калашник Н.С. Место самообразования государственных служащих в системе государственно-управленческих отношений
Могильный С.А. Антикризисная технология реинжиниринга деятельности органов власти
Щегорцова В.Н. Управление персоналом в органах государственной власти: психологический аспект
Война Ю.В. Понятие и виды руководителей органов исполнительной власти
Гнидюк Н.А. Высшая государственная служба: понятие и правовой статус

4. Местное самоуправление

Астапова Т.А. Организационно-правовые основы обеспечения участия граждан в местном самоуправлении в Украине
Ворона П.В. Особенности развития местного самоуправления в период мировой глобализации
Куц Ю.А. Качество предоставлений управленческих услуг как фактор эффективности местного управления
Гвазава Н.Г. Роль государства в формировании местных бюджетов
Лыска А.Г. Воздействие территориальных общин на процессы управления коммунальной собственностью: зарубежный опыт
Наконечный В.В. Теоретические основы организации власти в городе

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Собченко В.В. Основные модели социальной политики в странах Центральной и Восточной Европы
Бережной В.А. Основные мировые модели государственного управления
Белозёрова М.В. Состояние и проблемы системы высшего образования в условиях формирования Европейского образовательного пространства
Грибко О.В. Мировой опыт регулирования общественного управления
Суховилина А.А. Актуальные вопросы восстановления прав и свобод незаконно осужденного
Миненко В.Л. Влияние Всемирной торговой организации на развитие национального рынка труда

6. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Жадан А.В. Структурно-функциональный подход к формированию механизма государственного регулирования социально-трудовых отношений
Меляков А.В., Белая А.Н. Пути усовершенствования информационного сопровождения государственного контроля и надзора в сфере труда
Рогова Е.Г. Государственное управление в сфере правового обеспечения статуса пациента
Горобец И.В. Профилактика детской беспризорности и безнадзорности как направление деятельности органов государственной власти
Михайлов Г.Н. Государственный контроль в социальном государстве
Горшкова А.С., Поважный А.С. Деятельностно-компетентностный подход к обучению в рамках системы открытого образования
Овчаренко В.А. Анализ аутопойезиса украинского общества как социальной системы
Бажинова Е.А. Взаимодействие органов публичной власти с общественностью как фактор демократизации государственного управления
Степанко А.В. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития гуманитарной сферы Украины
Елагин В.П. Моделирование процесов синергетического взаимодействия главных институтов социального государства в контексте национальной идеи государственного строительства

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Dehtiar A.O., Kriukov O.I. Legal support for state regulation of innovation activity in Ukraine
Drobot I.O., Petrovskyi P.M. Quality of administrative services as resource of local government guarantee in Ukraine: conceptual-terminological aspect
Solovykh V.P. Optimal politic-administrative relations as political governance development factor in Ukraine
Pysarenko V.P. Electronic documents circulation in government
Hlubochenko K.O. Functioning of interaction mechanisms of state power bodies with public in state administration system
Matviienko A.N. Communication features of public administration bodies via Internet
Mykhailenko H.V. Modern content of “subject-object relations” concept in public administration system
Fadeikin V.V. State strategy of information society development
Shulhinova L.A. Scientific-theoretical aspects of labour remuneration regulation
Dreval Y.D. Parliamentary communications
Ilchenko N.M. The impact of institutional factors on the formation and development of the system of public governance in the society
Korjenko V.V., Meltuhova N.M. Complex approach to development of the system of public administration
Melnikov A.F. Classification of decision-making problems in management systems.
Korotych O. B. Settlement of public institutions upon the receipt, use, distribution and storage the information.

2. Regional and Industrial Management

Melnykov O.S. Economic-mathematical methods use for assessment of competitive tendering participants proposals in public purchases sphere
Divenkov A.V. Scenario modeling of behavioral strategy of the ferrous metallurgy enterprises of Ukraine
Kovalenko M.M. Banking regulation: essence and description
Nepomniashchii O.M. Modern models of state housing policies
Kovalenko O.M. Modern conditions of relations establishment of state and business in sustainable development
Pasemko G.P. The phenomenological going is near the problems of government control of agrarian relations
Pozhidaev A.E. Research of potential of agrofood sector of Ukraine as a national economy branch
Yablunivskyi S.V. Theatrical activity as state regulation object
Prasol V.P. Directions of development of institute of preparation of managers sphere of protection of public health in Ukraine
Lugovenko N.V. The politic of government to safe of pension actives in pension system of Ukraine
Kruglov V. V. Theoretical bases the mechanisms of state property management
Volyk S.V. Support the sustainable regional development with government funds

3. Personnel Policy in Public Administration

Bokovykova Yu.V., Grabovsky V.A. Moral-psychological climate in employees of power bodies
Kalashnyk N.S. Place of self-education of public servants in state-administrative relations system
Mohylnyi S.А. Anti-crisis reengineering technology in power bodies activity
Shchehortsova V.M. Personnel Management in state power bodies: psychological aspect
Voina Ju.V. Concept and types of heads of executive bodies
Hnydiuk N.A. Senior Civil Service: definition and legal status

4. Local Government

Astapova T.O. Organisational-legal bases of citizens participation provision in local government in Ukraine
Vorona P.V. Features of local government development in world globalization period
Kuts Y.O. Quality of administrative services as a factor of efficiency of local
Gvazava N.G. Role of the state in forming of local budgets
Lyska O.G. Local communities' influence on communal property management: foreign experience
Nakonechniy V.V. Theoretical principles of organization of power

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Sobchenko V.V. Basic models of social policy in Central and Eastern Europe
Berezhnyi V.O. Principal world models in public administration
Bilozerova M.V. State and problems of higher education system in development of European educational sphere
Hribko O.V. World experience of public governance
Suhovilina A.A. Current issues of restoration of the rights and freedoms of illegally convicted person
Minenko V. L. Influence of World Trade Organization on national market of labour development.

6. Social and Humanitarian Components of Public Development

Zhadan O.V. Structural-functional approach to development of state regulation mechanism of labour relations
Meliakov A.V., Bila A.N. Ways of state control and supervision informative maintenance improvement in labour sphere
Rohova O.H. Public administration in legal support of patient status
Horobets I.V. Prevention of children homelessness and neglect as guidelines for action of state power
Mykhailov H.M. Public supervision in social state
Gorshkova A.S., Povazhny A.S. The Active-Competence Approach to Education Within the Framework of Open Education System
Ovcharenko V.A. Autopoiesis analysis of the Ukrainian society as a social system
Bazhinova E.A. Interaction of public authorities and the community as a factor of public administration democratization
Stepanko O. V. Normative legal supply of functioning and development of humanitarian sphere in Ukraine.
Yelagin V. P. Modelling of synergetic interaction processes between basic institutions of a social state within the context of the national idea of state formation.

 

[ top ]
Copyright © 2011 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння