ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2011

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Амосов О.Ю., Іванова Т.П. Роль Державного казначейства України в системі державного фінансового контролю
Дзюндзюк В.Б. Віртуальні співтовариства: потенційна загроза для національної безпеки
Мельниченко О.А. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: соціально-економічні та державно-управлінські аспекти
Єльчанінов Д.Б. Системний аналіз в державному управлінні
Дробязко А.М. Теоретичні засади формування управлінських рішень
Луценко С.М. Пріоритетні напрямки розвитку інформаційного забезпечення органів влади
Герасіна Л.М. Інститут публічної влади у модерному та постмодерному науковому вимірі
Голубь В.В. Соціальна модернізація в контексті реформ перехідних суспільств
Петровський П.М. Гуманітаризм як теоретико-методологічна основа подолання радянського тоталітаризму

2. Регіональне та галузеве управління

Домбровська С.М. Вдосконалення вищої освіти України як одна з прерогатив держави
Коваленко М.М. Стратегія подолання негативних наслідків глобалізації для банківської системи України
Поступна О.В. Гомогенний регіон як тип територіальної структури
Ляшевська О.І. Інформаційний механізм забезпечення розрахунків валового регіонального продукту
Шуригіна Н.Ю. Оптимізація інвестиційної діяльності страхової компанії в умовах фінансової кризи
Нестругіна І.М. Організаційно-правовий механізм державного фінансового контролю у сфері державних закупівель

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Крутій О.М. Регіональний "трикутник взаємодії" в системі підготовки кадрів публічного управління
Золотарьов В.Ф. Ефективність державного управління кадровими процесами в місцевих органах влади очима посадовців
Бабаєв В.Ю., Петренко А.М. Напрямки вдосконалення механізму конкурсного відбору на посади державної служби
Ворона П.В. Забезпечення ефективного управління регіоном на основі кадрової антикризової політики
Синицина Н.Г. Світова практика управління людськими ресурсами та актуальні проблеми інституту державної служби в Україні
Щегорцова В.М. Підходи до оцінки ефективності мотиваційних заходів в органах виконавчої влади України
Білоконь М.В. Якість освіти в контексті підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

4. Місцеве самоврядування

Кузнецов А.О. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування: теоретичний аспект
Молодченко Т.Г. Сталий розвиток місцевого самоврядування в контексті податкової реформи в Україні
Мінаєва Г.М. Удосконалення форм і методів проведення внутрішніх аудитів системи якості в органах місцевого самоврядування
Фоміцька Н.В. Причини для зміни адміністративно-територіального устрою України
Підкуйко О.О. Формування моделі розвитку територіальної громади на основі сучасних підходів: теоретичні та практичні аспекти
Дегтярьова І.О. Механізми управління конкурентоспроможністю регіону: сутність та місце у системі механізмів управління державою
Тупіцин В.М. Регламент місцевої ради як організаційна основа діяльності колегіального органу місцевого самоврядування

5. Політико-правові засади державного управління

Дробот І.О., Проців О.Р. Вплив міжнародних мисливських організацій на нормативно-правове регулювання мисливства в Галичині: історичний аспект
Мартиненко В.М. Формування суддівського корпусу в Україні: проблеми та напрями вдосконалення
Гончаренко М.В. Нормативно-правове забезпечення управління суспільними фінансами: роль національних кодексів
Туркіна І.Є. Судова влада як соціальний феномен
Бондаренко А.І. Напрями вдосконалення координації діяльності органів державного фінансового контролю
Васильєв А.О. Еволюція нормативно-правової бази державної молодіжної політики незалежної України
Собченко В.В. Щодо особливостей реалізації конституційного права на працю
Поліщук І.О. Інститут політичної опозиції за умов транзитивного державного режиму в Україні

6. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Дунаєв І.В. Оцінка інвестиційного клімату російсько-українського прикордоння
Жадан О.В. Порівняльний аналіз світових моделей соціально-трудових відносин
Левченко Н.М. Принципи державного регулювання розвитку АПК в умовах інтеграції до європейського простору
Монастирний В.М. Державне регулювання діяльності єврорегіонів як учасників міжрегіонального співробітництва

7. Соціальні та гуманітарні складові суспільного розвитку

Сітнікова Н.С. Сучасний стан фінансування Олімпійського руху в Україні
Чорномаз В.Ц., Піроженко Н.В. Удосконалення державної політики щодо надання первинної медико-санітарної допомоги: світовий досвід
Перебейнос О.М. Демографічна безпека та загрози демографічного розвитку: державно-управлінський аспект
Приходько Р.В. Надзвичайна ситуація: поняття, зміст, характеристика
Дорош Т.Л. Музична освіта як важлива складова культурної політики
Холодок В.Д. Державне управління охороною культурної спадщини в Україні: стан і перспективи розвитку
Шкодовский Ю.М. Екологічна реабілітація урбаністичного середовища як механізм державного регулювання розвитку територій
Батраченко І.Г., Прокопенко Л.Л.Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації державної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Амосов О.Ю., Иванова Т.П. Роль Государственного казначейства Украины у системе государственного финансового контроля
Дзюндзюк В.Б. Виртуальные сообщества: потенциальная угроза для национальной безопасности
Мельниченко А.А. Инновационно-инвестиционная модель развития национальной экономики: социально-экономические и государственно-управленческие аспекты
Ельчанинов Д.Б. Системный анализ в государственном управлении
Дробязко А.Н. теоретические основы формирования управленческих решений
Луценко С.Н. Приоритетные направления развития информационного обеспечения органов власти
Герасина Л.Н. Институт публичной власти в модерном и постмодерном научном измерении
Голубь В.В. Социальная модернизация в контексте реформ переходных обществ
Петровский П.М. Гуманитаризм как теоретико-методологическая основа преодоления советского тоталитаризма.

2. Региональное и отраслевое управление

Домбровская С.Н. Усовершенствование высшего образования Украины как одно из прерогатив государства
Коваленко Н.Н. Стратегия преодоления отрицательных последствий глобализации для банковской системы Украины
Поступная Е.В. Гомогенный регион как тип территориальной структуры
Ляшевская Е.И. Информационный механизм обеспечения расчетов валового регионального продукта
Шурыгина Н.Ю. Оптимизация инвестиционной деятельности страховой компании в условиях финансоваого кризиса
Нестругина И.М. Организационно-правовой механизм финансового контроля в сфере государственных закупок

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Крутий Е.Н. Региональный "треугольник взаимодействия" в системе подготовки кадров публичного управления
Золотарёв В.Ф. Эффективность государственного управления кадровыми процессами в местных органах власти глазами служащих
Бабаєв В.Ю., Петренко А.М. Направления усовершенствования механизма конкурсного отбора на должности государственной службы
Ворона П.В. Обеспечение эффективного управления регионом на основе кадровой антикризисной политики
Синицына Н.Г. Мировая практика управления человеческими ресурсами и актуальные проблемы института государственной службы в Украине
Щегорцова В.Н. Подходы к оценке эффективности системы мотивации в органах исполнительной власти Украины
Белоконь М.В. Качество образования в контексте подготовки государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления

4. Местное самоуправление

Кузнецов А.О. Акты органов и должностных лиц местного самоуправления: теоретический аспект
Молодченко Т.Г. Устойчивое развитие местного самоуправления в контексте налоговой реформы в Украине
Минаева Г.Н. Усовершенствование форм и методов проведения внутренних аудитов системы качества в органах местного самоуправления
Фомицкая Н.В. Причины замены административно-териториального устройства Украины
Пидкуйко А.А. Формирование модели развития территориальной общины на основе современных подходов: теоретические и практические аспекты
Дегтярева И. А. Механизмы управления конкурентоспособностью региона: сущность и место в системе механизмов управления государством
Тупицын В.Н. Регламент местного совета как организационная основа деятельности коллегиального органа местного самоуправления

5. Политико-правовые основы государственного управления

Дробот И.А., Процив О.Р. Влияние международных охотничьих организаций на нормативно-правовое регулирование охотоведчества в Галичине: исторический аспект
Мартыненко В.Н. Формирование корпуса судей в Украине: проблемы и направления совершенствования
Гончаренко М.В. Нормативно-правовое обеспечение управления общественными финансами: роль национальных кодексов
Туркина И.Е. Судебная власть как социальный феномен
Бондаренко А.И. Направления совершенствования координации деятельности органов государственного финансового контроля
Васильев А.А. Эволюция нормативно-правовой базы государственной молодежной политики независимой Украины
Собченко В.В. Об особенностях реализации конституционного права на труд
Полищук И.А. Институт политической оппозиции в условиях транзитивного государственного режима в Украине

6. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Дунаев И.В. Оценка инвестиционного климата российско-украинского приграничья
Жадан А.В. Сравнительный анализ мировых моделей социально-трудовых отношений
Левченко Н.М. Принципы государственного регулирования развития АПК в условиях евроинтеграции
Монастырный В.Н. Государственное регулирование деятельности еврорегионов как участников межрегионального сотрудничества

7. Социальные и гуманитарные составляющие общественного развития

Ситникова Н.С. Современное состояние финансирования Олимпийского движения на Украине
Чорномаз В.Ц., Пироженко Н.В. Усовершенстование государственной политики предоставления первичной медико-санитарной помощи: мировой опыт
Перебейнос Е.Н. Демографическая безопасность и угрозы демографического развития: государственно-управленческий аспект
Приходько Р.В. Чрезвычайная ситуация: понятие, содержание, характеристика
Дорош Т.Л. Музыкальное образование как важная составляющая культурной политики
Холодок В.Д. Государственное управление охраной культурного наследия в Украине: состояние и перспективы развития
Шкодовский Ю. М. Экологическая реабилитация урбанистической среды как механизм государственного регулирования развития территорий
Батраченко И.Г., Прокопенко Л.Л. Социально-психологические аспекты формирования и реализации государственной политики развития информационного общества в Украине

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Amosov O.Yu., Ivanova T.P. Role of treasury in Ukraine in the system of state financial control
Dziundziuk V.B. Virtual communities: potential threat for national security
Melnychenko A.A. Innovation and investment model of national economic development: socio-economic and public-administrative aspects
Elchaninov D.B. System analysis in public administration
Drobyazko A.M. Theoretical grounds of decision-making in public administration
Lutsenko S.M. Priority directions of informational support development of power bodies
Gerasina L.M. Institute of public authorities in a modern and postmodern scientific measurements
Golub V.V. Social modernization is in the context of reforms of transitional societies
Petrovskyy P.M. Humanitarianism as a Theoretical and Methodological Basis of Overcoming the Soviet Totalitarianism

2. Regional and Branch Management

Dombrovska S.M. Improvement of higher education in Ukraine as one of the state prerogatives
Kovalenko M.M. Strategy of negative globalization consequences overcoming for banking system in Ukraine
Postupna O.V. Homogenous region as a type of territorial structure
Liashevska O.I. Data mechanism for calculation of gross regional product
Shurygina N.Yu. Optimization of investment activity of insurance company under financial crisis
Nestrugina I.M. Institutional framework of financial control in public procurement

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Krutii O.M. Regional "interaction triangle" in the system of public administration personnel training
Zolotariev V.F. Public administration effectiveness of personnel processes in local authorities in opinions of public officers
Babaiev V.Yu., Petrenko A.M. Mechanism improvement areas of competitive selection to the public service posts
Vorona P.V. Effective management provision of region on the basis of personnel anti-crisis policy
Synytsyna N.H. World practice of human resource management and actual issues of the Institute for Public Service in Ukraine
Shchehortsova V.M. Approaches to the effectiveness of motivational activities evaluation in the executive power bodies of Ukraine
Bilokon M.V. Quality of education in a context of public servants training and officials of local government

4. Local Government

Kuznetsov А.О. Acts of public officials and bodies of local government: theoretical aspect
Molodchenko T.H. Constant development of local government in a context of tax reform in Ukraine
Minaieva H.M. Improvement of forms and methods for carrying out quality system internal audits in local government bodies
Fomitska N.V. Reasons for changing the administrative and territorial structure of Ukraine
Pidkuyko О.O. The formation of development model of the territorial communities based on the modern aproachs: theoretical and practical aspects
Dehtyarova I. O. Mechanisms of administration competitivness of region: essence and place in the system mechanisms of state
Tupicin V.M. Regulation of the local council as the organizational basis of collective body of local government

5. Policy and Legal Basis for Public Administration

Drobot I.O., Protsiv O.R. Influence of international hunting organizations on normative-legal regulation of hunting in Halychyna: historical aspect
Martynenko V.M. Judiciary formation in Ukraine: problems and ways of improvement
Honcharenko M.V. Norative legal provision of public finance management: role of national codes
Turkina I.Ye. Judicial power as a social phenomenon
Bondarenko A.I. Ways to improve coordination of state financial control bodies activities
Vasyliev A.О. Evolution of normative legal base of state youth policy in the independent Ukraine
Sobchenko V.V. As features of the constitutional right to work
Polishchuk I.О. Institution of political opposition in the transitive state regime of Ukraine

6. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Dunaiev I.V. Evaluation of investment climate on Russian and Ukrainian border areas
Zhadan O.V. Comparative analysis of socio-labor relations world models
Levchenko N.M. Principles of state regulation of Agrarian and Industrial Complex development in conditions of integration to the European area
Monastyrnyi V.M. State regulation of Euro-regions activities as the participants of interregional cooperation

7. Social and Humanitarian Components of Public Development

Sitnikovа N.S. Modern state of the Olympic movement financing in Ukraine
Chornomaz V.Ts. Pirozhenko N.V. State policy development of primary health care provision: international experience
Perebeinos O.M. Demographic security and threats for demographic development: public administrative aspect
Prykhodko R.V. Emergency conditions: concept, content, characteristic
Dorosh T.L. Musical education as an important component of culture policy
Kholodok V.D. Public administration protection of cultural heritage in Ukraine: position and development prospects
Shkodovskyy Yu.M. Environmental rehabilitation of urban environments as a mechanism of Public regulation development territories
Batrachenko I.G., Prokopenko L.L. Socio-psychological aspects of the formation and implementation of public policy of the information society development in Ukraine

 

[ top ]
Copyright © 2011 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння