ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2010

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Дєгтяр А.О., Гончаренко М.В. Оцінювання ефективності інноваційних проектів: методологічний аспект
Бакуменко В.Д. На допомогу здобувачу наукового ступеня
Бульба В.Г. Історико-компаративний огляд класичних парадигм щодо визначення сутності та змісту функцій держави
Єльчанінов Д.Б. Системологічна філософія державного управління
Козуб В.П. Трансформація системи публічного адміністрування на основі інструментарію адміністративної реформи
Ульянченко Ю.О. Методологічні засади формування кластерної політики в умовах глобалізації

2. Регіональне та галузеве управління

Домбровська С.М. Теоретичні аспекти формування механізмів державного управління у реформуванні вищої освіти України
Карамишев Д.В., Карамишева Л.Є. Механізм формування системи збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні
Бублій М.П. Соціальний захист молоді як однієї з категорій економічно активного населення
Мельников О.С. Удосконалення процедури проведення попередньої кваліфікації учасників торгів при здійсненні державних закупівель
Мініч В.Г. Державне управління інвестиційною діяльністю як предмет наукових досліджень
Оніщук Л.М., Ворона П.В. Філософія державного регулювання туристичної галузі: регіональний аспект
Коваленко Н.В. Багатовекторність державної політики щодо подолання бідності в Україні
Мельниченко О.А. Теоретико-методологічні основи державного регулювання туризму
Приходько Р.В. Ресурсне та організаційне забезпечення соціального розвитку територіальних громад
Худоба О.В. Координаційний механізм системи охорони здоров'я як складова державного управління
Щербакова О.Л. Роль бюджету в управлінні розвитком монофункціонального міста
Статівка Н.В., Смаглюк А.А. Демографічна складова економічної безпеки України

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Газарян (Краснопьорова) С.В. Теоретико-системний зміст професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування
Євдокимов В.О., Рябічко О.В. Аналіз психологічних причин конфліктів в органах державної влади
Будко О.О. Стан соціально-психологічного клімату в трудових колективах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

4. Політико-правові засади державного управління

Мартиненко В.М., Головко С.В. Формування політичної еліти в поліетнічному регіоні
Рогова О.Г. Правові засади впровадження страхування професійної відповідальності медичних працівників
Сумська В.В. Теоретичні підходи до визначення поняття "лобіювання"
Дубовик К.Є. Організаційно-правові засади забезпечення соціалізації і ресоціалізації неповнолітніх в Україні
Лук'янчук П.Х. Удосконалення організаційно-правового механізму профспілкового контролю та захисту прав працівників
Михайлик І.М. Організаційно-правові засади функціонування системи загальної середньої освіти на регіональному рівні
Титаренко О.М. Партійна дисципліна як складова процесу державотворення
Задорін Ю.М. Удосконалення організаційно-правового механізму діяльності державних установ
Козирєв П.Г. Сучасні підходи до оцінювання якості надання державних послуг

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Кузнякова Т.В. Досвід Росії щодо вдосконалення книговидання в умовах модернізації країни
Луговенко Н.В. Світовий досвід запровадження пенсійних реформ: уроки для України
Жерліцин Д.К. Деякі аспекти практики надання якісних публічних послуг органами влади у США, Великій Британії, Канаді, Польщі, Японії, Швеції, Франції

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Дегтярь А.О., Гончаренко М.В. Оценивание эффективности инновационных проэктов: методологический аспект
Бакуменко В.Д. В помощь соискателю учёной степени
Бульба В.Г. Историко-компаративный обзор классических парадигм определения сущности и содержания функций государства
Ельчанинов Д.Б. Системологическая философия государственного управления
Козуб В.П. Реформирование системы публичного администрирования на основе инструментария административной реформы
Ульянченко Ю.А. Методологические основы формирования кластерной политики в условиях глобализации

2. Региональное и отраслевое управление

Домбровська С.М. Теоретические аспекты формирования механизмов государственного управления в реформировании высшего образования Украины
Карамышев Д.В., Карамышева Л.Е. Механизм формирования системы збора и учета единого взноса на ощеобязательное государственное социальное страхование в Украине
Бублий М.П. Социальная защита молодежи как одной из категорий экономически активного населения
Мельников О.С. Совершенствование процедуры проведения предварительной квалификации участников торгов при осуществлении государственных закупок
Минич В.Г. Государственное управление инвестиционной деятельностью как предмет научных исследований
Онищук Л.Н., Ворона П.В. Философия государственного регулирования туристической отрасли: региональный аспект
Коваленко Н.В. Многовекторность государственной политики преодоления бедности в Украине
Мельниченко А.А. Теоретико-методологические основы государственного регулирования туризма
Приходько Р.В. Ресурсное и организационное обеспечение социального развития территориальных громад
Худоба А.В. Координационный механизм системи здравоохранения как составная государственного управления
Щербакова О.Л. Роль бюджета в управлении развитием монофункционального города
Стативка Н.В., Смаглюк А.А. Демографическая составляющая экономической безопасности Украины

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Газарян (Краснопёрова) С.В. Теоретико-системное содержание профессионализации службы в оганах местного самоуправления
Евдокимов В.А., Рябичко О.В. Анализ психологических причин конфликтов в органах государственной власти
Будко Е.А. Состояние социально-психологического климата в трудовых коллективах органов исполнительной власти и местного самоуправления

4. Политико-правовые основы государственного управления

Мартыненко В.Н., Головко С.В. Формирование политической элиты в полиэтническом регионе
Рогова Е.Г. Правовые основы введения страхования профессиональной ответственности медицинских работников
Сумская В.В. Теоретические подходы к определению понятия "лоббирование"
Дубовик Е.Е. Организационно-правовые основы социализации и ресоциализации несовершеннолетних в Украине
Лукьянчук П.Ф. Усовершенствование организационно-правового механизма профсоюзного контроля и защиты прав работников
Михайлик И.Н. Организационно-правовые основы функционирования системы общего среднего образования на региональном уровне
Титаренко О.Н. Партийная дисциплина как составляющая процесса строительства государства
Задорин Ю.М. Совершенствование организационно-правового механизма деятельности государственных учреждений
Козирев П.Г. Современные подходы к оцениванию качества предоставления государственных услуг

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Кузнякова Т.В. Опыт России относительно усовершенствования книгоиздания в условиях модернизации
Луговенко Н.В. Мировой опыт внедрения пенсионных реформ: уроки для Украины
Жерлицын Д.К. Некоторые аспекты практики предоставления качественных публичных услуг органами власти в США, Великобритании, Канаде, Польше, Японии, Швеции, Франции

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Degtyar A.O., Goncharenko M.V. Evaluation of the innovative projects effectiveness: a methodological aspect
Bakumenko V.D. Giving a helping hand to a seeker of the scientific degree
Bulba V.G. Historical and comparative survey of classical paradigms concerning the definition of the state functions essence and content
Elchaninov D.B. Systemological philosophy of public administration
Kozub V.P. Transformation of the public administration system based on the administrative reform tools
Ulyanchenko Y.O. Methodological basis for the cluster policy formation in globalization

2. Regional and Branch Management

Dombrovska S.M. Theoretical aspects of forming of mechanisms of state control in reformation of higher education of Ukraine
Karamyshev D.V., Karamysheva L.E. Formation mechanism of a system of a single payment tax and accounting for the obligatory state social insurance in Ukraine
Bubliy M.P. Youth social protection as one of the categories of the economically active population
Melnikov O.S. Improving procedure of the preliminary selection of tender participants in government procurement
Minich V.G. State management as article of scientific researches investment activity
Onishyuk L.M., Vorona P.V. Philosophy of government control of tourist industry: regional aspect
Khudoba O.V. Coordination mechanism of the public health system as a component of public administration
Kovalenko N.V. Multi-vector public policy as to the poverty reduction in Ukraine
Меlnychenko О.A. Theoretical and methodological foundations of state regulation of tourism
Prihodko R.V. Resource and organizational providing with of the territorial communities social development
Shcherbakova O.L. Role of the budget in administration of the monofunctional city development
Stativka N.V., Smaglyuk A.A. Demographic component of economic security of Ukraine

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Gazarian (Krasnopyorova) S.V. Theoretical and system contents of the service professionalization in local government
Ievdokymov V.O., Riabichko O.V. Analysis of the conflicts psychological causes in public administration
Budko Ye.A. The social and psychological climate state іn executive power and local government labour groups

4. Policy and Legal Basis for Public Administration

Martynenko V.M., Golovko S.V. Political elite formation in the polyethnic area
Rogova O.G. Legal basis for introducnion of insurance of the medical workers professional responsibility
Sumska V.V. Theoretical approaches to difinition of the concept "lobbying"
Dubovik K.E. Organizational and legal bases for providing with the under-aged children socialization and resocialization in Ukraine
Lukyanchuk P.F. Improvement of organizational-legal mechanism of trade-union control and defence rights of workers
Mykhaylik I.M. Organizational and legal bases for functioning of the secondary educational system on the regional level
Tytarenko О.M. Political party discipline as a part of a country-building process
Zadorin Yu.M. Improvement of organizaciyno-pravovogo mechanism of activity of public institutions
Kozirev P.G. Modern going near evaluation of quality of grant of state services

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Kuznyakova T.V. Experience of Russia concerning the book publishing improvement in the state modernization conditions
Lugovenko N.V. World experience of the pensionary reforms introduction: lessons for Ukraine
Zherlitsyn D.K. Some aspects of the qualitative public services rendering by authorities in the USA, the Great Britain, Canada, Poland, Japan, Sweden, France

 

[ top ]
Copyright © 2010 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння