ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2010

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Дєгтяр А.О. Методологічні підходи до формування інтелектуального капіталу для інноваційної промислової економіки
Коротич О.Б. Державне управління регіональним розвитком країни: теоретико-методологічні засади
Мельтюхова Н.М. Функція організації в державному управлінні
Єльчанінов Д.Б. Системологічні основи розробки збалансованої системи показників розвитку держави
Кузнецов А.О. Концептуальні підходи до формування понятійного апарату в сфері публічного управління
Медведєв І.А. Соціально-філософські передумови та концептуальні засади ідеї класичного університету з позицій державного управління
Левченко Н.В. Формування сучасної української моделі місцевого самоврядування в контексті історичного досвіду (Магдебурзьке право)
Яблунівський С.В. Теоретико-методологічні засади державного регулювання театральної діяльності
Орлов О.В. Методологічні проблеми розбудови ядра категорійно-понятійного апарату науки "державне управління"

2. Регіональне та галузеве управління

Майстро С.В., Процюк С.Л. Соціальний захист економічно активного населення в умовах глобалізації
Міненко В.Л. Удосконалення механізмів взаємодії державного і регіонального регулювання ринку праці
Статівка Н.В. Усуспільнення виробництва та його вплив на рівень продуктивності аграрної сфери
Косенко А.В. Вплив обсягів та спрямування інвестиційних потоків на формування інноваційно-інвестиційної економіки
Куц Ю.О. Параметри та показники знаннєвості територіальної громади
Сітніченко А.В. Удосконалення бюджетного процесу в Україні
Мілаш О.О. Інформатизація вищих навчальних закладів як пріоритет державної освітньої політики в Україні
Севостьянов С.В. Обґрунтування застосування кластерного підходу в сфері державного управління агропромисловою галуззю на регіональному рівні
Мирна Н.В. Опрацювання комплексного механізму державної регіональної політики
Безверхнюк Т.М. Ресурсний режим як інституційний механізм ресурсного забезпечення регіонального управління
Котова Н.О. Територіальний маркетинг, територіальний брендинг: визначення сутності та особливості
Щепанський Е.В. Методологічна сутність і класифікаційні ознаки туризму

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Хожило І.І., Акуленко О.В. Атестація як технологія формування компетентності керівників органів управління охороною здоров'я
Пархоменко-Куцевіл О.І. Теоретико-методологічні засади впровадження інноваційних методів управління персоналом державної служби України
Рідей Н.М. Підготовка магістрів експертно-контрольного спрямування в НУБіП України для державних органів управління еколого-збалансованим розвитком
Калашник Н.С. Самоосвіта державних службовців як об’єкт державного управління

4. Політико-правові засади державного управління

Крутій О.М. Комплексний механізм діалогової взаємодії органів влади і громадськостіі
Копил Б.К. Конституційні основи організації місцевого самоврядуванняі
Солових В.П. Політико-адміністративні відносини в Україні: становлення та сучасний стані
Нужнова Ю.А. Інноваційний підхід до формування природно зумовленої моделі демократичного врядування в країніі
Кравченко Ж.Д. Реформування структурно-функціонального забезпечення системи первинної медико-санітарної допомоги у навчальних закладахі
Мінаєва І.М. Форми взаємодії органів публічної влади на місцевому рівніі
Поліщук О.Ю. Система управління якістю в органах виконавчої влади: нормативно-правовий аспекті
Самбук О.М. Взаємовідносини органів державної влади та інститутів громадянського суспільства як предмет наукових дослідженьі
Сапа Н.В. Правові засади реалізації механізму антикризового державного управлінняі
Чуприна Ю.Ю. Місце судової гілки влади в системі державної влади Україниі
Шкільова Н.В. Становлення українського законодавства щодо врегулювання ріелторської діяльностіі
Таран В.В. Виконавчі органи місцевих рад та їх місце в системі державного управління
Погорєлий С.С. Довіра до державної влади як категорія політичного управління

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Ільченко Н.М., Безугла Л.О. Регулювання діяльності засобів масової інформації: міжнародні принципи та європейський досвід
Даник Ю.Г., Труш О.О. Особливості забезпечення національної безпеки у високотехнологічному суспільстві
Клімушин П.С. Особливості впровадження світового досвіду електронного врядування із застосуванням портальних технологій
Нікітін В.В., Маренич В.М. Модернізація системи територіального управління великим містом: світовий досвід та Україна
Шамраєва В.М., Андрєєв С.С. Роль та місце транскордонного співробітництва в політиці регіонального розвитку в умовах євроінтеграційних процесів України
Галушка В.О. Шляхи використання світового досвіду державного регулювання податків у соціально-економічних умовах сучасної України
Шевченко В.М. Особливості формування механізмів державного управління вищими навчальними закладами в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку України
Бульба В.Г. Генезис трансформації соціальних функцій держави в європейській державній думці

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Дегтярь А.О. Методологические подходы до формирования интеллектуального капитала для инновационной промышленной экономики
Коротич Е.Б. Государственное управление региональным развитием страны: теоретико-методологические основы
Мельтюхова Н.Н. Функция организации в государственном управлении
Ельчанинов Д.Б. Системологические основы разработки сбалансированной системы показателей развития государства
Кузнецов А.О. Концептуальные подходы к формированию понятийного аппарата в сфере публичного управления
Медведев И.А. Социально-философские предпосылки развития идеи университета: государственно-управленческий аспект
Левченко Н.В. Формирование современной украинской модели местного самоуправления в контексте исторического опыта (Магдебурское право)
Яблунивский С.В. Теоретико-методологические принципы государственного регулирования театральной деятельности
Орлов А.В. Методология создания категориально-понятийного ядра науки "государственное управление"

2. Региональное и отраслевое управление

Майстро С.В., Процюк С.Л. Социальная защита экономически активного населения в условиях глобализации
Миненко В.Л. Усовершенствование механизмов взаимодействия государственного и регионального регулирования рынка труда
Стативка Н.В. Обобществление производства и его влияние на уровень продуктивности аграрной сферы
Косенко А.В. Влияние объемов и направление инвестиционных потоков на формирование инновационно-инвестиционной экономики
Куц Ю.А. Параметры и показатели знанневости территориальной громадой
Ситниченко А.В. Усовершенствование бюджетного процесса в Украине
Милаш О.А. Информатизация высших учебных заведений как приоритет государственной образовательной политики в Украине
Севастьянов С.В. Обоснование применения кластерного подхода в сфере государственного управления агропромышленной отраслью на региональном уровне
Мирна Н.В. Разработка комплексного механизма государственной региональной политики
Безверхнюк Т.М. Ресурсный режим как институциональный механизм ресурсного обеспечения регионального управления
Котова Н.О. Территориальный маркетинг, территориальный брендинг: определение сущности и особенности
Щепанский Э.В. Методологическая сущность и классификационные признаки туризма

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Хожило И.И., Акуленко Е.В. Аттестация как технология формирования компететности руководителей органов управления здравоохранения
Пархоменко-Куцевил О.И. Теоретико-методологические основы внедрения инновационных методов управления персоналом государственной службы Украины
Ридей Н.М.  Подготовка магистров экспертно-контрольного направления в НУБиП Украины для государственных органов управления эколого-сбалансированым развитием
Калашник Н.С. Самообразование государственных служащих как объект государственного управления

4. Политико-правовые основы государственного управления

Крутий Е.Н. Комплексный механизм диалогового взаимодействия органов власти и общественности
Копыл Б.К. Конституционные основы организации местного самоуправления
Соловых В.П. Политико-административные отношения в Украине: становление и современность
Нужнова Ю.А. Инновационный подход к формированию естественно обусловленной модели демократического правления в стране
Кравченко Ж.Д. Реформирование структурно-функционального обеспечения системы первичной медико-санитарной помощи в учебных заведениях
Минаева И.Н. Формы взаимодействия органов публичной власти на местном уровне
Полищук Е.Ю. Управление качеством – основа всех направлений деятельности органов публичного управления
Самбук Е.Н. Взаимоотношения органов государственной власти и институтов гражданского общества как предмет научных исследований
Сапа Н.В. Правовые основы реализации механизма антикризисного государственного управления
Чуприна Ю.Ю. Место судебной ветви власти в системе государственной власти Украини
Шкилёва Н.В. Становление украинского законодательства, направленного на регулирование риэлторской деятельности
Таран В.В. Исполнительные органы местных советов и их место в системе государственного управления
Погорелый С.С. Доверие к грсударственной власти как категория политического управления

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Ильченко Н.М., Безуглая Л.А. Регулирование деятельности средств массовой информации: международные принципы и европейский опыт
Даник Ю.Г., Труш А.О. Особенности обеспечения национальной безопасности в высокотехнологическом обществе
Климушин П.С. Особенности внедрения мирового опыта электронного управления с применением портальных технологий
Никитин В.В., Маренич В.М. Модернизация системы территориального управления большим городом: мировой опыт и Украина
Шамраева В.М., Андреев С.С. Роль и место трансграничного сотрудничества в системе политики регионального развития в условиях евроинтеграционных процессов Украины
Галушка В.О. Пути использования мирового опыта государственного регулирования налогов в социально-экономических условиях современной Украины
Шевченко В.Н. Особенности формирования механизмов государственного управления высшими учебными заведениями в условиях евроинтеграции и инновационного развития Украины
Бульба В.Г. Генезис трансформации социальных функций государства в европейской державной мысли

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Degtyar A.O. Methodological approaches to the intellectual capital formation for an innovative industrial economy
Korotych O.B. Regional development state governance of Ukraine: theoretical and methodological bases
Meltyukhova N.M. Function of organization in public administration
Elchaninov D.B. Systemological bases of state balanced scorecard development
Kuznetsov А.О. Conceptual approaches to the conceptual apparatus formation in public administration
Medvedev I.А. Social and philosophical premises and conceptual bases of the classical university development in terms of public administration
Levchenko N.V. Formation of the modern Ukrainian local government model in the historical experience context (Magdeburg law)
Yablunivskiy S.V. Theoretical and methodological bases of the theatre activity state regulation
Orlov O.V. Methodology for creating categorial-conceptual core of science «public administration»

2. Regional and Branch Management

Maystro S.V., Protsiuk S.L. Social defense economic of active population in terms of globalization
Minenko V.L. Improvement of machineries of co-operation of state and regional adjusting of labour-market
Stativka N.V. Levers of the productive agrarian sector state regulation in Kharkiv region
Kosenko A.V. Impact of the investment flows volume and directions on the innovative investment economy formation
Kutz Yu.O. Options and territorial indicators znannyevosti community
Sitnichenko A.V. Budgetary process improvement in Ukraine
Milash O.O. Higher educational establishments informatization as a priority of state educational policy in Ukraine
Sevostyanov S.V. Grounds for the cluster approach application in the agroindustrial field public administration at regional level
Мyrna N.V. Development of complex mechanism of public regional policy
Bezverkhnuk T.M. Resource mode as institutional the mechanism of resource maintenance of a regional government
Kotova N.O. Territorial marketing, territorial branding: defining the nature and features
Shchepansky E. Methodological essence and classification signs of tourism

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Khozhylo I.I., Akulenko O.V. Certification as a technology of the executives competence development in health protection system
Parhomenko-Kutsevil O.I. Theoretical and methodological bases of innovative methods implementing of public service personnel management in Ukraine
Ridey N.M. Controlling direction Masters training for the public authorities of ecologically balanced development administration
Kalashnik N.S. Selfeducation as the object of state management state official employee

4. Policy and Legal Basis for Public Administration

Krutiy O.M. A complex mechanism of the dialogue interaction between state government and community
Kopyl B.K. The constitutional foundations of local government
Solovykh V.P. Political and administrative relations in Ukraine: formation and current situation
Nuzhnova Yu.A. Innovative approach to the development of a naturally stipulated model of a democratic governance in the country
Kravchenko Zh.D. Reformation of the structural and functional of the primary medical care securing in educational establishments
Minayeva I.M. Forms of public authorities interaction at the local level
Polishuk O.Yu. Quality management system in executive authorities: normative and legal aspect
Sambuk O.M. Іnterrelations between authorities and institutions of civil society as a research subject
Sapa N.V. Legal bases of realization of the anti-crisis public administration mechanism
Chuprina Yu.Yu. Place of the judicial branch in state power system Ukraine
Shkilyova N.V. Ukrainian legislation formation concerning the real estate activity
Taran V.V. Executive bodies of local councils and their place in the system of state governance
Pogoreliy S.S. Trust to the public administration as a category of political management

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Ilchenko N.M., Bezugla L.O. Mass-media activity regulation: international principles and European experience
Danik Y.G., Trush O.O. Тhe peculiarities of national safety provision in hi-tech society
Klimushyn P.S. Characteristic features of introduction of the electronic management world experience used with portal technologies
Nikitin V.V., Marenich V.M. Modernization of the city territorial administration system: world experience and Ukraine
Shamraeva V.M., Andreev S.S. A role and a place of the transboundary cooperation in a regional development policy in conditions of Euro-integration processes in Ukraine
Galushka V.O. The use of world experience of the state adjusting taxes in the socio-economic terms of modern Ukraine
Shevchenko V.M. Characteristic features of the public administration mechanisms formation of higher educational establishments іn conditions of Euro-integration and innovative development of Ukraine
Bulba V.G. Genesis of transformation of social functions of the state in the European majestic thought

 

[ top ]
Copyright © 2010 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння