ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2009

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Мамонова В.В., Гуляк О.О. Розподіл повноважень при управлінні майном спільної власності територіальних громад
Древаль Ю.Д. Механізми державного управління як наукова проблема
Конотопцев О.С. Доцільність існування представницьких органів місцевого самоврядування в містах з районним поділом
Радченко О.В. Циклічний характер суспільного розвитку в ціннісному вимірі
Солових В.П. Новий публічний менеджмент як одна із моделей організації системи державного управління
Степанов В.Ю. Моделювання інформаційно-комунікативного простору в сучасному суспільстві
Кравченко Т.В. Теоретичні засади державної регіональної політики
Резченко Є.О. Організаційне забезпечення процесів інформатизації органів державної влади в Україні
Шевченко В.І. Удосконалення організаційно-функціонального механізму державного управління системою охорони здоров’я
Шеломовська О.М. Актуалізація синергетичного підходу в дослідженнях процесу державного управління вищою освітою
Вєльчева Н.І. Науково-теоретичні основи державного регулювання вищої освіти

2. Регіональне та галузеве управління

Серьогін С.М., Шипко А.Ф. Удосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення діяльності обласної ради у сфері охорони суспільного здоров’я
Карамишев Д.В., Лєонова Ю.О. Державне регулювання інвестиційних процесів у фармацевтичній галузі України
Ворона П.В. Теоретичні аспекти ефективності роботи органів місцевого самоврядування
Кринична І.П. Парадокси управління Чорнобильськими ризиками
Пасемко Г.П. Державне регулювання аграрної реформи в Україні к.ХХ – поч. ХХІ ст.: загальне та особливе
Соболь Р.Г. Розвиток страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи
Шевченко С.Г. Роль трансформаційних чинників у формуванні попиту на гроші в економіці України
Болдін О.С. Інституційні засади державного регулювання виставково-ярмаркової діяльності
Ключник В.М. Особливості становлення системи державного регулювання українського фондового ринку
Охоцький І.Л. Формування публічно-самоврядної влади як фактор соціально-економічного розвитку адміністративного району
Сітніченко А.В. Проблеми розмежування доходів між державним та місцевими бюджетами
Винник І.О. Удосконалення процесу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в контексті професійної орієнтації молоді
Єрошкіна О.О. Територіальні природно-економічні відмінності як об'єктивна основа територіального розподілу праці і регіонального розвитку
Козир Т.О. Фінансування місцевого розвитку: аналіз можливостей
Домбровська С.М. До питання про державне сприяння адаптації болонського процесу в системі вищої освіти України
Чечель О.М. Тип економічної системи як чинник економічної політики держави
Лазор О.Д. Інститут територіальної основи публічної самоврядної влади: історіографія проблеми
Коновалова І.В. Науково-теоретичні аспекти програмно-цільового підходу в державному управлінні
Чуприна Ю.Ю. Концептуальні засади оцінки ефективності функціонування судової влади

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Краснопьорова С.В. Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування в світлі доктрини нового публічного управління
Мих О.В. Зарубіжний досвід здійснення контролю в органах виконавчої влади
Яценко С.С. Шляхи підвищення комунікативної компетентності державних службовців
Варакіна Н.О. Планування як складова організаційно-правового механізму управління кар’єрою державних службовців
Медвідь Н.П. Громадська атестація керівних кадрів системи державного управління: сутність, механізм та бар’єри здійснення
Дроздова Т.В. Молодь як суб’єкт державотворчих процесів

4. Політико-правові засади державного управління

Сливка Ю.Ю., Панфілова Т.О. Українські політичні партії Західної України 20-30-х років ХХ століття
Меляков А.В., Рагімова С.О. Місце органів виконавчої влади у впровадженні альтернативних форм влаштування дітей
Серант А.Й. Мотивація як один із механізмів налагодження зв’язків місцевих органів влади з громадськістю
Ісаєв К.А. Роль політичних партій в організації державної влади
Колісник Г.О. Консолідуюча сила становлення громадянського суспільства та його вплив на легітимність та ефективність державного управління
Писаренко Ж.А. Організаційно-правові засади розвитку культури державного управління в Україні
Стрілець Ю.П. Дострокове припинення повноважень місцевих рад та відкликання депутатів місцевих рад як форми політичної відповідальності
Маренич В.М. Діяльність прес-служби міської ради в контексті здійснення державної інформаційної політики на місцевому рівні
Крюков О.І. Соціальна забезпеченість населення як чинник побудови соціальної держави: Україна та європейський досвід
Романенко К.М. Концептуальні засади дослідження маркетингових механізмів у державному управлінні

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Колісник М.М. Підвищення результативності програмування соціально-економічного розвитку регіонів в процесі європейської інтеграції України
Труш О.О. Досвід побудови та діяльності систем цивільного захисту країн-членів Європейського Союзу Північної Європи та Норвегії
Боршош І.С. Особливості розвитку малих міст: закордонний досвід
Гвазава Н.Г. Формування місцевих бюджетів: проблеми та перспективи
Кудіна В.О. Європейський досвід регулювання розвитку територій
Хашиєва Л.В. Практика стратегічного управління розвитком міст: аналіз зарубіжного досвіду
Шкільова Н.В. Організаційно-правові засади ріелторської діяльності в контексті світового досвіду

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Мамонова В.В., Гуляк Е.А. Распределение полномочий при управлении имуществом совместной собственности территориальных общин
Древаль Ю.Д. Механизмы государственного управления как научная проблема
Конотопцев О.С. Целесообразность существования представительских органов местного самоуправления в городах с районным разделением
Радченко А.В. Циклический характер общественного развития в ценностном измерении
Солових В.П. Новый публичный менеджмент как одна из моделей организации системы государственного управления
Степанов В.Ю. Моделирование информационно-коммуникативного пространства в современном обществе
Кравченко Т.В. Теоретические основи государственной региональной политики
Резченко Е.А. Организационное обеспечение процессов информатизации органов государственной власти в Украине
Шевченко В.И. Усовершенствование организационно-функционального механизма государственного управления системой охраны здоровья
Шеломовская О.Н. Актуализация синергетического подхода в исследованиях процесса государственного управления высшим образованием
Вельчева Н.И. Научно-теоретические основы государственного регулирования высшего образования

2. Региональное и отраслевое управление

Серёгин С.М., Шипко А.Ф. Усовершенствование нормативно-правового и методического обеспечения деятельности областного совета в сфере охраны общественного здоровья
Карамышев Д.В., Леонова Ю.А. Государственное регулирование инвестиционных процессов в фармацевтической отрасли Украины
Ворона П.В. Теоретичні аспекти ефективності роботи органів місцевого самоврядування
Криничная И.П. Парадоксы управления чернобыльскими рисками
Пасемко Г.П. Государственное регулирование аграрной реформы в Украине конца ХХ – начала ХХІ века: общее и особенное
Соболь Р.Г. Развитие страхового рынка Украины в условиях мирового финансового кризиса
Шевченко С.Г. Роль трансформационных факторов в формировании спроса на деньги в экономике Украины
Болдин А.С. Институционные принципы государственного регулирования выставочно-ярмарочной деятельности
Ключник В.М. Особенности становления системы государственного регулирования украинского фондового рынка
Коваленко Н.В. Управління нерухомістю в сучасному ринковому суспільстві
Охоцкий И.Л. Формирование публичной власти самоуправления как фактор социально-экономического развития административного района
Ситниченко А.В. Проблемы разграничения доходов между государственным и местными бюджетами
Винник И.А. Совершенствование процесса трудоустройства выпускников высших учебных заведений в контексте профессиональной ориентации молодежи
Ерошкина О.А. Территориальные природно-экономические отличия как объективная основа территориального разделения труда и регионального развития
Козырь Т.А. Пути финансирования развития територий: анализ возможностей
Домбровская С.Н. К вопросу о государственном содействии адаптации Болонского процесса в систему высшего образования Украины
Чечель О.Н. Тип экономической системы как фактор экономической политики государства
Лазор О.Д. Институт территориальной основы публичной самоуправленческой власти: историография проблемы
Коновалова И.В. Научно-теоретические аспекты программно-целевого подхода в государственном управлении
Чуприна Ю.Ю. Концептуальные положения оценки эффективности функционирования судебной власти

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Краснопёрова С.В. Профессионализация службы в органах местного самоуправления в свете доктрины нового публичного управления
Мих А.В. Зарубіжний досвід здійснення контролю в органах виконавчої влади
Яценко С.С. Пути повышения коммуникативной компетенции государственных служащих
Варакина Н.А. Планирование как составляющая организационно-правового механизма управления карьерой государственных служащих
Медвидь Н.П. Общественная аттестация руководящих кадров системы государственного управления: сущность, механизм и барьеры осуществлени
Дроздова Т.В. Молодежь как субъект государственно-образующих процессов

4. Политико-правовые основы государственного управления

Сливка Ю.Ю., Панфилова Т.О. Українські політичні партії Західної України 20-30-х років ХХ століття
Меляков А.В., Рагимова С.А. Место органов исполнительной власти во внедрении альтернативных форм устройства детей
Серант А.И. Мотивация як один из механизмов налаживания связей местных органов власти с общественностью
Исаев К.А. Политические партии в системе государственной власти
Колиснык А.А. Консолидирующая сила становления гражданского общества и его влияние на легитимность и эффективность государственного управления
Писаренко Ж.А. Организационно-правовые основания развития культуры государственного управления в Украине
Стрилец Ю.П. Досрочное прекращение полномочий местных советов и отзыв депутатов местных советов как формы политической ответственности
Маренич В.М. Деятельность пресс-службы городского совета в контексте осуществления государственной информационной политики на местном уровне
Крюков А.И. Социальное обеспечение населения как фактор построения социального государства: Украина и Европейский опыт
Романенко Е.Н. Концептуальные основания исследования маркетинговых механизмов в государственном управлении

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Колесник М.Н. Повышение результативности программирования социально-экономического развития регионов в процессе европейской интеграции Украины
Труш А.О. Опыт построения и функционирования систем гражданской защиты государств-членов Европейского Союза Северной Европы и Норвегии
Боршош И.С. Особенности развития малых городов: зарубежный опыт
Гвазава Н.Г. Формирование местных бюджетов: проблемы и перспективы
Кудина В.А. Европейский опыт регулирования развития территорий
Хашиева Л.В. Практика стратегического управления развитием городов: анализ зарубежного опыта
Шкилёва Н.В. Организационно-правовые основы риелторской деятельности в контексте мирового опыта

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Mamonova V.V., Gulyak O.O. Distribution of powers in the joint property management of the territorial communities
Dreval Y.D. Public administration mechanisms as a scientific problem
Konotoptsev O.S. Existence expediency of local government representative authorities in the cities with a regional division
Radchenko O.V. Cyclic character of social development in the value dimension
Solovyh V.P. New public management as one of the models of public administration system organization
Stepanov V.Yu. Informational and communicative space design in the modern society
Kravchenko T.V. Theoretical bases for the state regional policy
Rezchenko Eu.A. Organizational provision of informatization processes of governmental authorities in Ukraine
Shevchenko V.I. Improvement of organizational and functional mechanism of health protection system public administartion
Shelomovskaya O.M. Synergetic approach actualization in researches of higher education public administration process
Velcheva N.I. Scientific and theoretical bases for higher education state regulation

2. Regional and Bra nch Management

Seriogin S.M., Shipko A.F. Improvement of normative, legal and methodical provision of the regional council activity in the health protection system
Karamyshev D.V., Leonova J.O. Investment processes state regulation in the pharmaceutical field in Ukraine
Vorona P.V. Theoretical aspects of the local government authorities activity effectiveness.
Krinichnaya I.P. Paradoxes of Chernobyl risks management
Pasemko G.P. Agrarian relations phenomenon as a state regulation object
Sobol R.G. Insurance market development of Ukraine in conditions of the world financial crisis
Shevchenko S.G. Role of transformation factors in demand for money forming in economics of Ukraine
Boldin O.S. Public administration institutional bases for the fair activity
Kliuchnyk V.M. Formation features of the state regulation system of the Ukrainian stock market
Okhotskyi I.L. Public and self-governing power formation as a factor of social and economic development of the administrative region
Sitnichenko A.V. Income delimitation issues between state and local budgets
Vynnyk I.A. Improvement of the employment assistance process of the higher education institutions graduates in the youth professional orientation context
Eroshkina O.O. Territorial natural and economic differences as an objective basis for the territorial division of labor and regional development
Kozyr T.O. Local development financing: resources analysis
Konovalova I.V. Research and theoretical aspects of program-target approach of state governance
Chuprina Y.Y. Сonceptual base of effectiveness' estimation of judiciary's function

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Krasnopyorova S.V. Service professionalization in local government authorities in the light of a new public administration doctrine
Myh A.V. Foreign experience of the executive authorities controlling
Yatsenko S.S. Ways of improving of the state servants communicative competence
Varakina N.O. Planning as a component of the organizational and legal mechanism of the state servants career management
Medvid N.P. Public attestation of the public administration system leading personnel: essence, mechanism and performance barriers

4. Policy and Legal Basis for Public Administration

Slivka Yu.Yu., Panfilova T.O. Ukrainian political parties of the Western Ukraine in 20`s-30`s of the XX century
Melyakov A. V., Ragimova S.O. Place of executive authorities in introduction of the children arranging alternative forms
Serant A.I. Motivation as one of the mechanisms of connections adjustment between local authorities and the public
Isaev A.K. Role of political parties in state power organization
Kolisnyk A.A. Consolidated power of the civil society formation and its influence on the legality and effectiveness of public administration
Pisarenko Zh.A. Organizational and legal bases for public administration culture development in Ukraine
Strilets Y.P. Pre-term suspension of the local authorities and withdrawal of the local councils deputies as forms of the political amenability
Marenich V.M. Town council press service activity in the context of the state informational policy realization on the local level

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Kolisnyk M.M. Effectiveness increasing of programming of the social and economic region development in the process of European integration in Ukraine
Trush O.O. Еxperience of formation and functioning of civil security systems of the EU member-countries of Nоrthern №urope and Norway
Borshosh I.S. Development features of small cities: foreign experience
Gvazava N.G. Forming of local budgets: problems and prospects
Kudina V.A. European experience of the territories development regulation
Khashiyeva L.V. Practice of the city development strategic management: foreign experience analysis
Shkilyova N.V. Organizational and legal bases for the realty activity in the world experience context

 

[ top ]
Copyright © 2009 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння