ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2009

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Древаль Ю.Д. Публічна сфера і держава: деякі методологічні питання
Солових В.П. Культурологічно-історичні аспекти формування перших моделей державного управління
Радченко О.В., Хомуленко Т.Б. Типологізація державноуправлінських режимів як системи суспільних відносин: класичні підходи
Бабич А. О. Формування концепції державного антикризового управління в Україні
Парій Я.П. Теоретичні аспекти державного управління інвестиційним кліматом
Крюков О.І. Сутність політичної модернізації як суспільного явища
Приходченко Л.Л. Щодо складності застосування показників оцінювання ефективності державного управління: теорія і практика

2. Регіональне та галузеве управління

Болдуєв М.В. Підвищення ефективності фінансово-кредитних важелів регулювання розвитку регіонального АПК
Ворона П.В. Пріоритети та пропозиції щодо реформи місцевого самоврядування в Україні
Кравченко М.В. Удосконалення державного регулювання безпеки та охорони праці в системі соціального захисту
Пасемко Г.П. Феноменологія аграрних відносин як об’єкта державного регулювання
Cавченко Б.Г., Будко О.О. Запровадження стандартів управління якістю в органи влади
Соболь Р.Г. Сутність державного регулювання страхової діяльності в Україні
Статівка Н.В. Політика сприяння розвитку аграрного бізнесу в Україні
Макаренко О.М. Тенденції й перспективи розвитку пенсійного забезпечення осіб похилого віку в Україні
Волинець Є.С. Особливості застосування регіональних стратегій як механізмів демократизації врядування в Україні
Гребенюк О.О. Особливості державного регулювання розвитку проблемних регіонів
Дементов В.О. Механізми регулювання соціальної сфери в соціальній державі
Тищенко К.М. Поняття та основні теорії походження місцевого самоврядування
Яценко О.А. Державна політика щодо інвентаризації майна військово-морських баз
Івашина Л.П. Розвиток можливостей туристично-рекреаційних послуг на регіональному рівні
Протас В.М. Соціальне партнерство в міському розвитку
Теплова Н.А. Зайнятість та професійна реабілітація людей з обмеженими можливостями
Божко Ю.М. Шляхи вдосконалення діяльності Державного казначейства України
Олексюк Г.В. Система управління якістю в органах виконавчої влади: досвід запровадження, проблеми та перспективи
Пономаренко О.Є. Результативність фінансово-економічної складової державного регулювання розвитку аграрного сектора
Світлична Т.В. Розвиток інтегрованих соціальних служб як інноваційної моделі надання соціальних послуг населенню
Заріцька О.О. Оцінка задоволеності населення наданими управлінськими послугами
Майстро С.В. Шляхи підвищення ефективності державного регулювання аграрного ринку
Міненко В.Л. Роль ринку праці в системі соціально-економічних відносин
Удовиченко Н.М. Механізм забезпечення стоматологічною допомогою на основі програмно-цільового управління в умовах мегаполісу (на прикладі м. Харків)
Клюзко В.М. Види принципів державного управління в галузі охорони здоров’я Україні
Соловйов В.М. Інвестування малого і середнього бізнесу: проблеми та шляхи розв’язання
Карамишев Д.В., Лєрмонтова Ю.О. Розвиток державного регулювання забезпеченням лікарськими засобами в Україні
Дегтярьова І.О. Конкурентоспроможність територій і нова модель місцевого самоврядування в Україні
Яцук В.А. Стан реалізації відповідальності в діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб
Поступна О.В. Організаційно-функціональне вдосконалення механізмів управління вищою освітою на регіональному рівні
Євдоченко О.Л. Система державного захисту національних інтересів України в інформаційній сфері

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Радиш Я.Ф., Терент’єва А.В. Наукові аспекти управління персоналом мобільних формувань державної служби медицини катастроф
Євдокимов В.О. Особливості стилю керівництва в системі публічної служби
Соколовський С.І. Державна служба як покликання
Левчук І.П. Актуальність та практичні аспекти роботи МНС України з формування кадрового резерву державних службовців в органах цивільного захисту
Бондаренко М.Ю. Роль політичних партій в кадровому забезпеченні органів державної влади
Проданик В.М. Суб’єкти боротьби з бюрократичними проявами в системі державної служби України

4. Політико-правові засади державного управління

Говоруха В.В. Патріотизм державного службовця України
Дзюндзюк В.Б., Мартинюк М.С. Особливості вироблення стратегій в публічних організаціях
Конотопцев О.С. Імперативний мандат в місцевих радах: політико-правовий аналіз та практичні аспекти застосування
Нікітин В.В. Бюджетний федералізм як чинник формування громадянського суспільства
Сичова В.В. Формування моделей інституційної взаємодії української парламентської опозиції з системами державного управління Австрії та Росії (ХІХ – поч. ХХ ст.)
Гришко Є.М. Примусове виконання рішень юрисдикційних органів як складова правоохоронної функції держави
Павелко А.В. Організаційно-правові засади державного управління системою безпеки на футбольних заходах
Даугуль В.Я. Проблематика перевірки актів органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
Погорєлий С.С. Теоретико-методологічний аспект формування довіри до державної влади
Кравченко М.С. Необхідність формування національної ідеї як світоглядної складової державного управління
Олешко О.В. Якість освіти – основа інформаційного суспільства

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Михайлишин Л.Р. Територіальна організація місцевого управління в контексті забезпечення регіонального економічного розвитку: аналіз зарубіжного досвіду
Росенко М.І. Парламенти зарубіжних країн: дослідження досвіду формування та організації діяльності
Гвазава Н.Г. Єврорегіони: досвід та перспективи
Копилова Н.А. Міжнародні норми регулювання соціального розвитку: особливості правозастосування в Україні
Грибко О.В. Світовий досвід регулювання обігу нових типів продовольчих товарів
Пшенична Л.В. Управління адаптацією національної системи вищої освіти до європейських стандартів
Самойленко В.С. Розвиток житлово-комунального господарства: закордонний досвід
Лиховід Н.А. Досвід країн-членів Євросоюзу щодо громадського мовлення
Назар Н.О. Міжнародний досвід реалізації демографічної політики

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Древаль Ю.Д. Публичная сфера и государство: некоторые методологические вопросы
Соловых В.П. Культорологически-исторические аспекты формирования первых моделей государственного управления
Радченко А.В., Хомуленко Т.Б. Типологизация государственноуправленческих режимов как системы общественных отношений: классические подходы
Бабич А.О. Формирование концепции государственного антикризисного управления в Украине
Парий Я.П. Теоретические аспекты государственного управления инвестиционным климатом
Крюков А.И. Сущность политической модернизации как общественного явления
Приходченко Л.Л. Отноистельно сложности применения показателей оценивания эффективности государственного управления: теория и практика

2. Региональное и отраслевое управление

Болдуев М.В. Повышение эффективности финансово-кредитных рычагов регулирования развития регионального АПК
Ворона П.В. Приоритеты и пропозиции относительно реформы местного самоуправления в Украине
Кравченко М.В. Пути усовершенствования государственного регулирования безопасности и охраны труда в системе социальной защиты
Пасемко Г.П. Феноменология аграрных отношений как объекта государственного регулирования
Cавченко Б.Г., Будко Е.А. Внедрение стандартов управления качеством в органы государственной власти как составляющая их ефективного функционирования
Соболь Р.Г. Сущность государственного регулирования страховой деятельности в Украине
Стативка Н.В. Политика содействия развитию аграрного бизнеса в Украине
Макаренко А.М. Тенденции и перспективы развития пенсионного обеспечения лиц пожилого возраста в Украине
Волынец Е.С. Особенности применения региональных стратегий как механизмов демократизации правления в Украине
Гребенюк О.А. Особенности государственной регуляции развития проблемных регионов
Дементов В.А. Механизмы регулирования социальной сферы в социальном государстве
Тищенко К.Н. Понятие и основные теории происхождения местного самоуправления
Яценко О.А. Государствення политика по инвентаризации имущества военно-морских баз
Івашина Л.П. Развитие возможностей туристическо-рекреационных услуг на региональном уровне
Протас В.Н. Социальное партнерство в городском развитии
Теплова Н.А. Занятость и профессиональная реабилитация людей с ограниченными физическими возможностями
Божко Ю.Н. Пути совершенствования деятельности Государственного казначейства Украины
Олексюк Г.В. Система управления качеством в органах исполнительной власти Украины: опыт внедрения, проблемы, перспектива
Пономаренко О.Е. Результативность финансово-экономической составляющей государственного регулирования экономики
Свитличная Т.В. Развитие интегрированных социальных служб как инновационной модели предоставления социальных услуг населению
Зарицкая О.А. Оценка удовлетворенности населения оказанными управленческими услугами
Майстро С.В. Пути повышения эффективности государственного регулирования аграрного рынка
Миненко В.Л. Роль ринка труда в системе социально-экономических отношений
Удовиченко Н.М. Механизм обеспечения стоматологической помощью на основе програмно-целевого управления в условиях мегаполиса (на примере г. Харьков)
Клюзько В.Н. Виды принципов государственного управления в сфере здравоохранения Украины
Соловьев В.Н. Инвестирование малого и среднего бизнеса: проблемы и пути преодоления
Карамышев Д.В., Лермонтова Ю.А. Развитие государственного регулирования обеспечением лекарственными средствами в Украине
Дегтярева И.А. Конкурентоспособность территорий и новая модель местного самоуправления в Украине
Яцук В.А. Состояние реализации ответственности в деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц
Поступная Е.В. Организационно-функциональное усовершенствование механизмов управления высшим образованием на региональном уровне
Евдоченко А.Л. Система государственной защиты национальных интересов Украины в информационной сфере

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Радыш Я.Ф., Терентьева А.В. Научные аспекты управления персоналом мобильных формирований государственной службы медицины катастроф
Евдокимов В.А. Особенности стиля руководства в системе публичной службы
Соколовский С.И. Государственная служба как призвание
Левчук И.П. Актуальность и практические аспекты работы МЧС Украины по формированию кадрового резерва государственных служащих в органах гражданской защиты
Бондаренко М.Ю. Роль политических партий в кадровом обеспечении органов государственной власти
Проданик В.М. Субъекты борьбы с бюрократическими проявлениями в системе государственной службы Украины

4. Политико-правовые основы государственного управления

Говоруха В.В. Патриотизм государственного служащего Украины
Дзюндзюк В.Б., Мартынюк М.С. Особенности разработки стратегии в публичных организациях
Конотопцев О.С. Императивный мандат в местных советах: политико-правовой анализ и практические аспекты применения
Никитин В.В. Бюджетный федерализм как фактор становления гражданского общества в Украине
Сычова В.В. Формирование моделей институционального взаимодействия украинской парламентской оппозиции с системами государственного управления Австрии и России (ХІХ – нач. ХХ ст.)
Гришко Е.М. Принудительное исполнение решений юрисдикционных органов как составляющая правоохранительной функции государства
Павелко А.В. Организационно-правовые основы государственного управления системою безопасности на футбольных мероприятиях
Даугуль В.Я. Проблематика проверки актов органов местного самоуправления по вопросам осуществления делегированных полномочий органов исполнительноъ власти
Погорелый С.С. Теоретико-методологичний аспект формирования доверия к государстдовіри до державної влади
Кравченко Н.С. Необходимость формирования национальной идеи как мировозренческой составляющей государственного управления
Олешко Е.В. Качество образования – основа информационного общества

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Михайлишин Л.Р. Территориальная организация местного управления в контексте обеспечения регионального экономического развития: анализ зарубежного опыта
Росенко М.И. Парламенты зарубежных стран: исследование опыта формирования и организации деятельности
Гвазава Н.Г. Еврорегиони: опыт и перспективы
Копылова Н.А. Международные нормы регулирования социального развития: особенности правоприменения в Украине
Грибко О.В. Мировой опыт регулирования обращения новых типов продовольственных товаров
Пшеничная Л.В. Управление адаптацией национальной системой высшего образования к европейским стандартам
Самойленко В.С. Развитие жилищно-коммунального хозяйства: иностранный опыт
Лиховид Н.А. Опыт стран-членов Евросоюза по внедрению общественного вещания
Назар Н.О. Международный опыт реализации демографической политики

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Dreval Y.D. Public sphere and state: some methodological issues
Solovykh V.P. Culture -historical aspects of forming of the first models of public administration
Radchenko О.V., Homulenko T.B. Typologization of state administrative regimes as the system of public relations: classic approaches
Babych А.А. Forming of conception of public crisis administration in Ukraine
Pariy Y.P. Theoretical aspects of public administration in investment climate
Krukov O.I. Essence of political modernization as the public phenomenon
Prikhodchenko L.L. Regarding the use of indexes evaluating the effectiveness of public administration: theory and practice

2. Regional and Bra nch Management

Bolduyev M.V. Rise of efficiency of finance-crediting levers of regional APC development regulation
Vorona P.V. Priorities and proposals as to local government reform im Ukraine
Kravchenko M.V. Ways of improvement of state regulation of safety and labour protection in the social protection system
Pasemko G.P. Phenomena of agrarian relations as an object of government control
Savchenko B.G., Budko O.O. Introduction of quality management standards in public authorities
Sobol R.G. Essence of government control of insurance activity in Ukraine
Stativka N.V. Agribusiness development policy in Ukraine
Makarenko O.M. Trends and prospects of pensions schemes development for elderly age persons in Ukraine
Volynets E.S. Specificity of regional strategies` application as mechanisms of governance democratization in Ukraine
Grebenyuk O.О. Special features of the state regulation of problem regions development
Dementov V.A. The mechanisms of social sphere regulation in social state
Tyshchenko K.M. Concept and theories of local government
Yatsenko O.A. State inventory policy of the naval military base property
Іvashina L.P. The development of the tourist service in Sumy region
Protas V.N. Social partnership in urban development
Teplova N.A. Employment and professional rehabilitation of physically challenged individuals
Bozhko J.M. Ways of improvement of the Public treasury of Ukraine
Olexyiuk G.V. Quality management system in the executive bodies of power of Ukraine: implementation experience, problems, prospect
Ponomarenko O.E. Results of financial and economical state regulation of agrarian sector
Svitlychna T.V. Development of the integrated social services as the innovative model of social services to the public
Zaritska O.O. Evaluation of population satisfaction with managerial services
Maystro S.V. Ways of increase of efficiency of state regulation of the agrarian market
Minenko V.L. Role of labor-market in the system of socio-economic relations
Udovichenko N.M. The mechanism of the stomatological help provision on the basis of programno-targeted management in the conditions of the megapolis (on an example of Kharkov)
Kluzko V.М. Thе principles of state administration in industries of healthguard in Ukraine
Solovyov V.M. The small and medium-sized business sector investment: problems and overcoming ways
Кaramishev D.V., Lermontova Y.O. Development of state regulation of remedy supply in Ukraine
Degtyaryova I.O. Сompetitiveness of territories and new model of local self-government is in Ukraine
Yazuk V.A. Consisting of realization of responsibility is of activity of organs of local self-government and their public servants
Postupna O.V. The organization-functional improvement of the mechanisms of the higher education administration at the regional level
Evdochenko A.L. The system of state protection of national interests of Ukraine in the monthly E-field

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Radysh Ya.F., Terentieva A.V. Scientific aspects of staff management of the mobile teams of state disaster medicine service
Ievdokymov V.O. Specific features of managerial style in the public service system
Sokolovskyi S.I. Government service as a vocation
Levchuk I.P. Actuality and practical aspects of the Ukraine Ministry of Emergency Measures’ work for forming skilled reserve of civil servants in Civil Defence Authorities
Bondarenko M.Yu. The role of political parties in the staffing of public authorities
Prodanik V.M. Subjects of fight against bureaucratic displays in the system of government service of Ukraine

4. Policy and Legal Basis for Public Administration

Govorukha V.V. Patriotism of civil servant of Ukraine
Dziundziuk V.B., Martyniuk M.S. Specific features of working out of the strategy in public organizations
Konotoptsev O.S. Imperative mandate in local councils: politic and legislative analyses and practical aspects of exercise
Nikitiyn V.V. Budget federalism as a prerequisite for civil society in Ukraine
Sychova V.V. Forming patterns of institutional interaction between the Ukrainian parliamentary opposition and the public administration systems in Austria and Russia (XIX – early XX)
Gryshko E.M. Compulsory execution of the jurisdictional bodies’ decisions as the component of the law-enforcement function of the state
Pavelko A.V. Public administration of football security system: organizational and legal base
Daugul V.Ya. Subject matter of local government bodies` acts about performance of the delegated powers of executive bodies
Pogorielyi S.S. Theoretical and methodological aspects of forming of trust to state power
Kravchenko M.S. Necessity of the national idea formation as the world outlook component of public administration
Oleshko O.V. Quality of education – the basis of informative civilization

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Myhaylyshyn L.R. The territorial organization of the self-government in the context of regional economic development: foreign experience analysis
Rosenko M.I. Parliaments of foreign countries: research of forming and activity arrangement experience
Gvazava N.G. Euro regions: experience and perspectives
Kopylova N.A. International norms of social development regulation: features of legal application in Ukraine
Grybko O.V. World experience of regulation of new types of foodstuffs` circulation
Pshenychna L.V. Management of national high education system adaptation to European standards
Samoylenko V.S. Development of housing and communal services: foreign experience
Lykhovid N.A. Experience of EU member countries in public broadcasting system
Nazar N.O. Theinternational realization’s experience of the demographical policy

 

[ top ]
Copyright © 2009 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння