ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2008

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Дегтяр А.О. Гармонізація вітчизняного податкового законодавства до міжнародних стандартів як чинник прискорення євроінтеграційних процесів в Україні
Клімова С.М. Технологія управління публічними фінансами
Мельниченко О.А. Особливості реалізації державної політики щодо підвищення рівня та якості життя населення України в умовах глобальної фінансової кризи
Радченко О.В. Цінність в системі державного управління: категоріальний аспект
Сиченко В.В. Аспекти державного регулювання системи освіти в Україні
Євстрат Д.І. Способи розв’язання проблем впровадження інформаційних технологій для підвищення ефективності роботи системи державного управління
Єганов В.В. Державно-управлінська діяльність: культура та стиль
Багрич С.П. Система соціального партнерства: особливості формування і перспективи розвитку
Ганоцька С.О. Інтерпретація стандарту ISO 9001:2000 для органів державної влади
Мацокін А.П. Теоретичні основи соціалізації студентської молоді: державно-управлінський аспект
Мельничук Л.М. Проблеми формування інституційного механізму державного регулювання розвитку інституту сім’ї в Україні
Найда І.В. Організаційне забезпечення державної політики зайнятості молодих спеціалістів
Петров О.Г. Пріоритетні напрямки переходу країни до моделі “постіндустріального суспільства”
Коняєва В.В. Теоретичні та практичні засади формування публічних послуг в Україні
Ковалевіч І.П. Теоретичні засади забезпечення зворотного зв’язку в державному управлінні
Шахненко Є.Д. Теоретико-методологічна змістовність державної політики та роль інститутів громадянського суспільства в її формуванні

2. Регіональне та галузеве управління

Одінцова Г.С., Чабанова Ю.В. Державна служба ветеринарної медицини України: гендерний аспект
Груба Г.І. Розвиток інвестиційно-інноваційних процесів у національній економіці
Левченко Н.М. Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора економіки
Лозинська Т.М., Байдик М.І. Державний контроль за використанням земель сільськогосподарського призначення
Гаман П.І. Удосконалення системи державного управління рекреаційним природокористуванням
Мороз В.М. Розвиток якісних характеристик трудового потенціалу України у 2004 – 2006 рр.
Надюк З.О. Поєднання механізмів державного управління і лікарського самоврядування на ринку медичних послуг в Україні
Пасемко Г.П. Аграрні відносини як об’єкт державного регулювання
Соболь Р.Г. Правове регулювання страхової діяльності в Україні
Франчук І.А. Засади державного регулювання ринку електрозабезпечення
Шевченко О.О. Економічна доступність продовольчого забезпечення
Бєлєвцова Я.С. Розвиток системи надання соціальних послуг в Україні
Бібленко С.Б. Шляхи вдосконалення організаційно-економічних відносин у сфері державного технічного нагляду України
Іорданов А.Є. Класифікація територій в контексті державного стимулювання регіонального розвитку
Надточій А.О. Концепція “держави загального добробуту” як основа формування системи пенсійного забезпечення в Україні
Польська Л.О. Принципи застосування міжнародного стандарту якості ISO 9001:2000 у діяльності органів місцевого самоврядування
Самофалова Т.О. Імперативи державного регулювання фінансових потоків у інноваційно-інвестиційному відтворенні
Сущенко Р.В. Роль науки в подоланні проблем та суперечностей державного регулювання розвитку залізничного транспорту
Хріпливець Д.Є. Сутність місцевого самоврядування та його територіальної організації
Борисенко М.Б. Формування доктрини інноваційного розвитку промисловості
Іванченко О.В. Адаптація європейського досвіду формування державної регіональної політики
Коврига О.С. Особливості інституційних процесів в Україні: регіональний аспект
Павленко С.В. Сучасна концепція місцевого самоврядування та її відображення в законодавстві України
Головій В.М. Взаємодія органів влади, ЗМІ та організацій громадянського суспільства в реалізації державної соціальної політики
Кряж М.С. Вплив державної політики на формування соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Мельников О.Ф. Кар’єра в системах державної служби різних країн
Бронікова С.А. Новітні методики ефективного управлінського тренінгу
Минко П.Є., Столяренко Т.Л., Доценко С.О. Особливості формування інформаційної культури сучасного фахівця
Рачинський А.П. Служби управління персоналом: особливості створення і функціонування
Селютіна Н.Ф. Призначення на посаду як канал рекрутування адміністративної складової політико-адміністративної еліти
Гайдученко С.О. Кадрове планування в сфері державної служби: цілі, завдання, заходи
Марценюк О.О. Професіографічний підхід до формування соціально-психологічної компетентності керівника в системі державного управління
Севтунов М.А. Основні напрямки підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування в Україні
Кікіньова К.О. Професіоналізація як процес підвищення ефективності державної служби у контексті європейських стандартів
Приходько В.А. Місцева влада у світлі сучасної кадрової політики

4. Політико-правові засади державного управління

Говоруха В.В., Даник Ю.Г. Вплив факторів мотивації та демотивації на ефективність державного управління у сфері національної безпеки і оборони
Древаль Ю.Д. “Нація-держава” і парламентаризм в умовах сучасних глобалізаційних процесів
Ковальова Т.В. Мовна політика з позиції теорії раціонального вибору
Курінна Т.М. Визначення та обгрунтування перспективних напрямів дослідження державного регулювання благодійності і меценатства
Петровський П.М. Парадигма як модель дослідження суспільно-владних відносин
Борухович А.С. Сучасна мовна політика: ситуація в Україні
Вишневська О.А. Проблеми нелегальної зовнішньої трудової міграції та шляхи їх вирішення
Чередник Ю.М. Концептуальні чинники державної мовної політики в Україні
Чухно І.А. Нормативно-правове забезпечення державного управління розвитком сільських територій
Решевець О.В. Правове регулювання іноземної інвестиційної діяльності

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Ворона П.В. Особливості місцевого самоврядування Франції на прикладі регіональних адміністративно-територіальних одиниць – департаментів: досвід для України
Крюков О.І. Демократичні інститути як чинник становлення громадянського суспільства
Плакіда В.Т. Важливість міжнародного досвіду у сфері управління об’єктами державної власності та їх роздержавлення для України
Фесенко Н.С. Політика держави у сфері культури: імплементація закордонного досвіду на українські терена
Дейниховська К.А. Європейські принципи та методи функціонування системи охорони здоров’я (на прикладі Франції та Іспанії)
Лєбєдєва Я.В. Перспективи інтеграції України до Європейського Союзу в контексті політики мультикультуралізму
Лисенко Л.В. Розвиток сільського господарства і сільських територій в Польщі – досвід для України
Чурсіна Н.В. Сучасні підходи до регіональної політики України у напрямку євроінтеграції
Шутенко О.А. Особливості становлення теорії державного управління в США
Усаченко Л.М. Публічні консультації як базовий формат відносин урядових та громадських структур: світовий та український досвід
Козенко Р.В. Особливості політичної модернізації в умовах демократичного транзиту: досвід для України
Шевцов В.Г. Порівняльний аналіз стану вітчизняної та закордонних систем медичного страхування
Криницький М.Г. Державне регулювання розвитку сільського туризму в контексті досвіду Польщі

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Дегтярь А.О. Гармонизация отечественного налогового законодательства к международным стандартам как фактор ускорения евроинтеграционных процессов в Украине
Климова С.Н. Технология управления публичными финансами
Мельниченко А.А. Особенности реализации государственной политики относительно повышения уровня и качества жизни населения Украины в условиях глобального финансового кризиса
Радченко А.В. Ценность в системе государственного управления: категориальный аспект
Сыченко В.В. Аспекты государственного регулирования системы образования в Украине
Евстрат Д.И. Способы решения проблем внедрения информационных технологий для повышения эффективности работы системы государственного управления
Еганов В.В. Государственно-управленческая деятельность: культура и стиль
Багрич С.П. Система социального партнерства: особенности формирования и перспективы развития
Ганоцкая С.А. Интерпретация стандарта ISO 0991-2001 для органов государственной власти
Мацокин А.П. Теоретические основы социализации студенческой молодёжи: государственно-управленческий аспект
Мельничук Л.М. Проблемы формирования институционного механизма государственного регулирования развития института семьи в Украине
Найда И.В. Организационное обеспечение государственной политики занятости молодых специалистов
Петров А.Г. Приоритетные направления перехода страны к модели “постиндустриального общества”
Коняева В.В. Теоретические и практические основы формирования публичных услуг в Украине
Ковалевич И.П. Теоретические основы обеспечения обратной связи в государственном управлении
Шахненко Е.Д. Теоретико-методологическая содержательность государственной политики и роль институтов гражданского общества в ёё формировании

2. Региональное и отраслевое управление

Одинцова Г.С., Чабанова Ю.В. Государсвенная служба ветеринарной медицины Украины: гендерный аспект
Груба Г.И. Развитие инвестиционно-инновационных процессов в национальной экономике
Левченко Н.М. Государственная поддержка финансового обеспечения развития аграрного сектора экономики
Лозинская Т.Н., Байдык Н.И. Государственный контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения
Гаман П.И. Усовершенствование системы государственного управления рекреационным природопользованием
Мороз В.М. Развитие качественных характеристик трудового потенциала Украины в 2004 – 2006 гг.
Надюк З.А. Сочетание механизмов государственного управления и врачебного самоуправления на рынке медицинских услуг в Украине
Пасемко Г.П. Аграрные отношения как объект государственного регулирования
Соболь Р.Г. Правовое регулирование страховой деятельности в Украине
Франчук И.А. Основы государственного регулирования рынка электрообеспечения
Шевченко А.А. Экономическая доступность продовольственного обеспечения
Белевцова Я.С. Развитие системы предоставления социальных услуг в Украине
Библенко С.Б. Пути усовершенствования организационно-экономических отношений в сфере государственного технического надзора Украины
Иорданов А.Е. Классификация территорий в контексте государственного стимулирования регионального развития
Надточий А.А. Концепция “государства всеобщего благосостояния” как основа формирования системы пенсионного обеспечения в Украине
Польская Л.А. Принципы использования международного стандарта качества ISO 9001:2000 в деятельности органов местного самоуправления
Самофалова Т.А. Императивы государственного регулирования финансовых потоков в инновационно-инвестиционном воспроизводстве
Сущенко Р.В. Роль науки в преодолении проблем и противоречий государственного регулирования развития железнодорожного транспорта
Хрипливець Д.Е. Сущность местного самоопределения и его территориальной организации
Борисенко М.Б. Формирование доктрины инновационного развития промышленности
Иванченко О.В. Адаптация европейского опыта формирования государственной региональной политики
Коврига Е.С. Особенности институционных процессов в Украине: региональный аспект
Павленко С.В. Современная концепция местного самоуправления и её отображение в законодательстве Украины
Головий В.М. Взаимодействие органов власти, СМИ и организаций гражданского общества в реализации государственной социальной политики
Кряж М.С. Влияние государственной политики на формирование социальной ответственности фармацевтического бизнеса

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Мельников А.Ф. Карьера в системах государственной службы разных стран
Броникова С.А. Новейшие методики эффективного управленческого тренинга
Минко П.Е., Столяренко Т.Л., Доценко С.А. Особенности формирования информационной культуры современного специалиста
Рачинский А.П. Службы управления персоналом: особенности создания и функционирования
Селютина Н.Ф. Назначение на должность как канал рекрутирования административной составляющей политико-административной элиты
Гайдученко С.А. Кадровое планирование в сфере государственной службы: цели, задания, мероприятия
Марценюк Е.А. Профессиографический подход к формированию социально-психологической компетентности руководителя в системе государственного управления
Севтунов М.А. Основные направления подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в Украине
Кикинева Е.А. Профессионализация как процесс повышения эффективности государственной службы в контексте европейских стандартов
Приходько В.А. Местная власть в свете современной государственной кадровой политики

4. Политико-правовые основы государственного управления

Говоруха В.В., Даник Ю.Г. Влияние факторов мотивации и демотивации на эффективность государственного управления в сфере национальной безопасности и обороны
Древаль Ю.Д. «Нация-государство» и парламентаризм в условиях современных глобализационных процессов
Ковалева Т.В. Языковая политика с позиции теории рационального выбора
Куринна Т.Н. Определение та обоснование перспективных направлений исследования государственного регулирования благотворительности и меценатства
Петровский П.М. Парадигма как модель исследования отношений между обществом и властью
Борухович А.С. Современная языковая политика: ситуация в Украине
Вишневская О.А. Проблемы нелегальной внешней трудовой миграции и пути их решения
Чередник Ю.Н. Концептуальные факторы государственной языковой политики в Украине
Чухно И.А. Нормативно-правовое обеспечение государственного управления развитием сельских территорий
Решевец О.В. Правовое регулирование иностранной инвестиционной деятельности

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Ворона П.В. Особенности местного самоуправления Франции на примере региональных административно-териториальных единиц – департаментов: опыт для Украины
Крюков А.И. Демократические институты как факторы становления гражданского общества
Плакида В.Т. Важность международного опыта в сфере управления объектами государственной собственности и их разгосударствления для Украины
Фесенко Н.С. Политика государства в сфере культуры: имплементация зарубежного опыта на украинскую почву
Дейниховская Е.А. Европейские принципы и методы функционирования системы охраны здоровья (на примере Франции и Испании)
Лебедева Я.В. Перспективы интеграции Украины в Европейский Союз в контексте политики мультикультурализма
Лисенко Л.В. Развитие сельского хозяйства и сельских территорий в Польше – опыт для Украины
Чурсина Н.В. Современные подходы к региональной политике в направлении евроинтеграции
Шутенко Е.А. Особенности возникновения теории государственного управления в США
Усаченко Л.М. Публичные консультации как базовый формат отношений правительственных и общественных структур: мировой и украинский опит
Козенко Р.В. Особенности политической модернизации в условиях демократического транзита: опыт для Украины
Шевцов В.Г. Сравнительный анализ состояния отечественной и зарубежных систем медицинского страхования населения
Криницкий Н.Г. Государственное регулирование развития сельского туризма в контексте опыта Республики Польша

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Degtyar A.O. Harmonization of domestic legislation to the international standards as a factor of acceleration of eurointegration processes in Ukraine
Klimova S.M. Technology of public financial management
Меlnychenko O.A. Features of realization of state policy in relation to increase of level and qualities of life of population of Ukraine in the conditions of global financial crisis
Radchenko O.V. A value is in the system of public administration: category aspect
Sichenko V.V. Aspects of the state adjusting of the system of education in Ukraine
Yevstrat D.I. The ways of problems solution, the introduction of the information technology for raising of effective work of the state system government
Yeganov V.V. State-managerial activity: culture and style
Bagrich S.P. System of social partnership: features of forming and prospect of development
Ganotska S.О. Interpretation of the standard ISO 9001-2001 for the government
Matsokin A.P. Theoretical the bases of control of the socialization of student youth
Melnychuk L.M. Problems of formation of institutional mechanism of state regulation of development of social institute of family
Nayda I.V. Organizational providing of public policy of employment of young specialists
Petrov О.G. Priority directions of state transition to model “postindustrial society”
Konyaeva V.V. Theoretical and practical bases of public service in Ukraine
Kovalevitch I.P. Theoretical bases of the public administration monitoring insurance
Shakhnenko Ye.D. The theoretical-methodological richness of content of public policy is a that role of institutions of civil society in its forming

2. Regional and Bra nch Management

Оdintsova G.S., Chabanova Yu.V. State service of veterinary medicine of Ukraine: gender aspect
Gaman P.I. Improvement of state control system by the renewable natural use
Gruba G.I. Development of investment-innovative processes in a national economy
Levchenko N.M. State support of financial providing of development agrarian sector of economy
Lozinska T.M., Bajdyk M.I. State control after using of agricultural earths
Moroz V.M. The dynamics of changing of the working potential characteristics of Ukraine in 2004 – 2006 years
Nadyuk Z.O. Cooperation of state adjusting mechanisms and activity of professional medical associations at the medical services market in Ukraine
Pasemko G.P. Agrarian attitudes as part of state regulation
Sobol R.G. The legal adjusting of insurance activity is in Ukraine
Franchuk I.A. Bases of the state adjusting of electro maintenance market
Shevchenko O.O. Economic availability of food providing
Bielievtsova Ya.S. The development of system of social services provision in Ukraine
Biblenko S.B. Ways of perfection of organizationally economic relations of realization of state technical supervision of Ukraine
Iordanov A.Ye. Classification of territories in the context of state stimulation of regional development
Nadtochiy A.O. The state regulation of the nongovernmental pension system as a constituent of mechanism of economic development of Ukraine
Polska L.O. Principles of implementation the quality management system in the bodies of executive power according to the international standards ISO, series 9001:2000
Samofalova Т.О. The imperatives of methodology of state regulation of financial flows in innovative and investment reproduction
Sutshenko R.V. The science role is in overcoming problems and contradictions of state adjusting of development of railway transport
Hriplivec D.Ye. Essence of local self-government and his territorial organization
Borisenko M.B. Forming of doctrine of innovative development of industry
Ivanchenko O.V. Adaptation of European experience of forming of public regional policy
Kovryga O.S Features of administrative processes in Ukraine at regional level
Pavlenko S.V. Modern concept of local self-government and its representation in the legislation of Ukraine
Goloviy. V.M. Co-operation of organs of power, MASS-MEDIA and organizations of civil society is in realization of public social policy
Kryazh M.S. Influence of state politics on formation of social responsibility of pharmaceutical business

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Melnikov O.F. Career in public service of various countries
Bronikova S.A. New methods of effective administrative training
Minko P.Ye., Stolyarenko T.L., Dotsenko S.O. Formation features of modern specialist’s information culture
Rachinskiy A.P. Services of management a personnel: features of creation and functioning
Selyutina N.F. Setting is a channel of formulation of political and administrative elite administrative component
Gaiduchenko S.O. Personnel planning in the area of public service : aims, tasks, actions
Marcenuk O.O. Professiographical approach to the forming of the social-psychological competence of the manager in the system of state administration
Sevtunov M.A. Basic directions of preparation, retraining and increase of qualification of shots of organs of local self-government are in Ukraine
Kikinyova K.O. Professionalisation as a process of effectiveness increase of Public Service in the context of European standards
Prihodko V.A. Local governments as a view of a modern of state the personnel policy

4. Policy and Legal Basis for Public Administration

Govorukha V.V., Danyk Yu.G. Impact of Motivational and De-motivational Factors on PublicAdministration Efficiency in the Sphere of National Security and Defense
Dreval Y.D. “National-state” and parliamentarism in the conditions of modern process of globalization
Kovalyova T.V. Language policy from the point of view of rational choice theory
Кurinna T.M. Determination and substantiation of perspective directions of investigations of state regulation of charity end maecenary
Petrovskyy P.M. Paradigm as research model of relations between society and governance
Boruhovich A.S. Modern Language Policy: The Ukrainian Situation
Vyshnevska О.А. Illegal External Labour Migration as an Object of Governmental Control
Cherednyk Yu.N. Conceptual components of state language policy in Ukraine
Chukhno I.A. The normatively-legal providing of government of rural territories’ development
Reshevets O.V. Legal adjusting of foreign investment activity

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Vorona Р.V. Features of local self-government of France on the example of regional administratively-territorial units – departments: experience is for Ukraine
Kryukov O.I. Democratic institutes as factor of becoming of civil society
Plakida V.T. Importance of international experience in the sphere of management by the objects of public domain and their denationalization for Ukraine
Fesenko N.S. The State’s Policy in the Sphere of the Culture: Implementation of the Foreign Expierence to the Ukrainian Reality
Deynikhovska K.A. European principles and methods of functioning of the system of health protection (on the example of France and Spain)
Lyebyedyeva Ya.V. Integration perspectives of Ukraine to the European Union in accordance with the multiculturalism policy
Lysenko L.V. Development of an agriculture and rural territories in Poland – experience for Ukraine
Сhursina N.V. Modern approaches to the regional policy of Ukraine in direction of eurointegration
Shutenko О.А. Features of formation of the public administration theory in USA
Usachenko L.M. Public consultations as base format of relations of governmental and public structures: world and Ukrainian experience
Kozenko R.V. The Particularities of Political Modernization in the Conditions of Democratic Transit: Experience for Ukraine
Shevtsov V.G. Comparative analysis of domestic and foreign systems of medical insurance of the population
Krynytskyy M.G. State regulation of development of rural tourism in Ukraine in a context of experience of Poland

 

[ top ]
Copyright © 2008 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння