ХарРІ НАДУ

№ 1 / 2008

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Амосов О.Ю. Економіко-правове забезпечення антикризового фінансового управління: державно-управлінський аспект
Дєгтяр А.О., Стеценко Є.В. Методологічні підходи до застосування територіального маркетингу в державному управлінні
Дрешпак В.М. Життєвий цикл системи символів державного управління: загальний огляд
Нікітін В.В. Політичні передумови впровадження діалогічної моделі державного управління в Україні
Розсказов А.Г. Сучасні підходи до вимірювання соціального капіталу
Рашитова Н.К. Методи та основні функції управлінської діяльності
Соболь Р.Г. Формування й становлення страхового ринку в Україні
Статівка Н.В. Гармонізація інтересів суб’єктів економічного простору в процесі державного регулювання економіки
Цибуліна І.В. Сучасні механізми забезпечення державою соціальних гарантій молоді (на прикладі системи професійно-технічної освіти)
Янов В.В., Бур’ян В.В. Оцінка соціально-економічної ефективності заходів щодо розвитку електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”
Безверха Т.В. Роль соціальної реклами у втіленні української національної ідеї
Гайдабрус А.О. Держава як регулюючий чинник соціальних процесів в інноваційному розвитку
Дідух В.Р. Економічні механізми реалізації державної екологічної політики
Метьолкіна Н.Б. Механізми формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні
Петров О.Г. Формування механізму впливу інтелектуального капіталу на становлення середнього класу
Писаренко Ж.А. Фактори впливу на культуру державного управління
Сидора В.С. Міжнародний стандарт IDEF0 в моделюванні інформаційних процесів органів державної влади
Намчук В.А. Методологічні підходи до визначення поняття “соціальна держава”
Виноградова Н.Л. Сучасні підходи до систематизації принципів у теорії державного управління в контексті змістовного аналізу поняття “принцип”
Ковальова Т.В. Особливості формування категорійно-поняттєвого апарату мовної політики
Миколайчик М.М Ключові напрями формування системи стійкого збалансованого розвитку регіону

2. Регіональне та галузеве управління

Жаліло Л.І., Мартинюк О.І, Надута Г.М. Консолідація суспільних заходів зі збереження та покращення здоров’я Українського народу
Борисенко М.Б., Тернюк М.Е., Дмитрук І.А., Копійченко Ю.В. Стратегія інноваційного розвитку промисловості на сучасному етапі
Карамишев Д.В., Удовиченко Н.М. Сутність розуміння ефективності управління системою охорони здоров’я в сучасних умовах
Латинін М.А., Канцевич С.І. Податковий механізм як елемент державної підтримки виробників молока в Україні
Андрусенко Г.О., Майстро Р.Г. Джерела та напрямки залучення інвестицій в економіку України
Ворона П.В. Досвід співпраці територіальних громад Полтавщини з Фондом сприяння місцевому самоврядуванню України
Кривобок В.Ю., Чікало І.В. Розвиток економіки та інновацій в умовах глобалізації
Лозинська Т.М., Карайон І.В. Розвиток земельних відносин у контексті продовольчої безпеки країни
Рингач Н.О., Виноградов О.В. Мобілізація потенціалу громад для покращання суспільного здоров’я
Хожило І.І., Сакальська О.П. Передумови формування ефективної регіональної політики у сфері профілактики соціально небезпечних хвороб
Ковальов В.Г. Державне регулювання транспортної безпеки
Шевчук І.Л. Запровадження моніторингу в регіональному управлінні торговельними підприємствами
Біль М.М. Організаційно-управлінський механізм забезпечення розвитку туристичної галузі країни
Бурдун А.В. Цілі та критерії соціально-економічного розвитку регіону
Ваніна Я.А. Активізація участі громадян у місцевому самоврядуванні
Гузій О.І. Забезпечення ефективного впливу місцевого самоврядування на розвиток аграрних відносин в Україні
Додон Н.Г. Упровадження соціокультурної політики щодо формування ціннісних орієнтацій на регіональному рівні
Кулініч О.В. Типологія молодіжних громадських організацій
Лиска О.Г. Участь територіальної громади в місцевому самоврядуванні
Макаренко О.Є. Шляхи розвитку фінансової незалежності місцевого самоврядування
Охоцький І.Л. Методологічні підходи щодо дослідження функціонування системи місцевого самоврядування на рівні адміністративного району
Серенок А.О. Упровадження технологій електронного урядування в діяльність органів місцевого самоврядування
Шенкаренко О.В. Структурно-організаційні аспекти управління системою охорони здоров`я в Україні
Новикова Л.Ю. Регіональні аспекти соціальної політики: сучасні проблеми та пріоритети розвитку
Погребняк Л.І. Органи місцевого самоврядування як публічна організація
Усаченко Л.М. Основні аспекти, форми та напрями взаємодії органів державної влади з неурядовими організаціями
Хохрякова І.В. Державні та цільові програми у сфері зайнятості молоді незалежної України
Долгополова О.О., Улановська М.В. Фінансовий контроль страхових компаній

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Мельников О.Ф. Індивідуалізація навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: специфіка та проблеми (Частина 2)
Козуб В.П., Шевченко О.В. Напрями реформування системи матеріального стимулювання державних службовців
Коноваленко М.К. Модель формування якісних змін трудового потенціалу в інноваційній моделі зростання
Гаврилова О.О. Іноземна мова у професійній діяльності державних службовців
Бачинська І.С. Причини формування корупції на державній службі
Севтунов М.А. Ефективність розвитку професіоналізму службовця місцевого самоврядування як складова успішного просування по службі
Штефан О.І. Якість роботи публічної влади через компетентність співробітників: польський досвід
Сергєєва Л.М. Службовий етикет та імідж як складові культури управління державного службовця

4. Політико-правові засади державного управління

Селютіна Н.Ф. Структурно-функціональні складові політико-адміністративної еліти з урахуванням співвідношення та взаємодії гілок влади
Солодовник І.О., Косенко В.В. Державна політика у галузі іпотечного кредитування житла в Україні
Дубовик К.Є. Інститути соціалізації неповнолітніх: загальнотеоретичний аспект
Настечко О.Д. Механізми залучення територіальної громади до вирішення екологічних проблем
Шапошник С.П. Управління документацією в організації
Панаід І.В. Організаційно-правові основи надання управлінських послуг у діяльності місцевих рад
Тарабан С.В. Організаційно-правові аспекти забезпечення державного управління на регіональному рівні
Чумакова О.В. Напрямки розвитку конституційно-правової основи місцевого самоврядування в Україні
Мазуренко Л.А. Протиріччя в українському законодавстві щодо місцевого самоврядування
Мінаєва І.М. Складові поняття “публічна влада”
Ревенко Т.В. Порівняльна характеристика комерційної і некомерційної реклами
Солових Є.М. Специфіка інституційного іміджу органу місцевого самоврядування

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Пасемко Г.П. Проблеми державного регулювання аграрних відносин в ідеях економістів – лауреатів Нобелівської премії
Черчатий О.І. Упровадження в Україні кращого іноземного досвіду діяльності органів влади (регіональні аспекти)
Бублій М.П. Фактори міграції робочої сили та особливості її статистичного обліку
Гусак О.Г. Світовий досвід вироблення державної політики щодо формування міжпрофесійної мобільності військовослужбовців
Куліш І.М. Європейський досвід взаємодії управлінських інституцій у виробленні принципів регіонального розвитку
Лазор А.О. Представницькі інституції місцевого самоврядування: польський досвід реформування
Труш О.О., Литвиненко І.В. Модернізація української економіки в умовах глобалізації
Нікішина М.В. Ставлення до іммігрантів в українському суспільстві: вплив держави на вирішення проблеми
Штанська О.В. Зарубіжний досвід взаємодії державної молодіжної політики та політики зайнятості

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Амосов О.Ю. Экономико-правовое обеспечение антикризисного финансового управления государственно-управленческий аспект
Дегтярь А.О., Стеценко Е.В. Методологические подходы к применению территориального маркетинга в государственном управлении
Дрешпак В.М. Жизненный цикл системы символов государственного управления: общий обзор
Никитин В.В. Политические предпосылки внедрения диалогической модели государственного управления в Украине
Рассказов А.Г. Современные подходы к измерению социального капитала
Рашитова Н.К. Методы и основные функции управленческой деятельности
Соболь Р.Г. Формирование и становление страхового рынка в Украине
Стативка Н.В. Гармонизация интересов субъектов экономического пространства в процессе государственного регулирования экономики
Цибулина И.В. Современные механизмы обеспечения государством социальных гарантий молодежи (на примере системы профессионально-технического образования)
Янов В.В., Бурьян В.В. Оценка социально-экономической эффективности мер по развитию электронной информационной системы "Электронное правительство"
Безверхая Т.В. Роль социальной рекламы в формировании украинской национальной идеи
Гайдабрус А.А. Государство как регулирующий фактор социальных процессов в инновационном развитии
Дидух В.Р. Экономические механизмы реализации государственной экологической политики
Метелкина Н.Б. Механизмы формирования и реализации государственной молодежной политики в Украине
Петров А.Г. Формирование механизма влияния интеллектуального капитала на становление среднего класса
Писаренко Ж.А. Факторы влияния на культуру государственного управления
Сидора В.С. Международный стандарт ІDEF0 в моделировании информационных процессов органов государственной власти
Намчук В.А. Методологические подходы к определению понятия “социальное государство”
Виноградова Н.Л. Современные подходы к систематизации принципов в теории государственного управления в контексте содержательного анализа понятия “принцип”
Ковалева Т.В. Особенности формирования категориально-понятийного аппарата языковой политики
Миколайчук Н.Н. Ключевые направления формирования системы стойкого сбалансированного развития региона

2. Региональное и отраслевое управление

Жалило Л.И., Мартынюк Е.И, Надутая Г.Н. Консолидация общественных мер по сохранению и улучшению здоровья Украинского народа
Борисенко М.Б., Тернюк Н.Э., Дмитрук И.А., Копийченко Ю.В. Стратегия инновационного развития промышленности на современном этапе
Карамышев Д.В., Удовиченко Н.М. Сущность понимания эффективности управления системой здравоохранения в современных условиях
Латинин Н.А., Канцевич С.И. Налоговый механизм как элемент государственной поддержки производителей молока в Украине
Андрусенко Г.А., Майстро Р.Г. Источники и направления привлечения инвестиций в экономику Украины
Ворона П.В. Опыт сотрудничества территориальных сообществ Полтавщины с Фондом содействия местному самоуправлению Украины
Кривобок В.Ю., Чикало И.В. Развитие экономики и инноваций в условиях глобализации
Лозинская Т.Н., Карайон И.В. Развитие земельных отношений в контексте продовольственной безопасности страны
Рингач Н.А., Виноградов А.В. Мобилизация потенциала общин с целью улучшения общественного здоровья
Хожило И.И., Сакальская О.П. Предпосылки формирования эффективной региональной политики в сфере профилактики социально опасных болезней
Ковалев В.Г. Государственное регулирование транспортной безопасности
Шевчук И.Л. Внедрение мониторинга в региональном управлении торговыми предприятиями
Биль М.М. Организационно-управленческий механизм обеспечения развития туризма в стране
Бурдун А.В. Цели и критерии социально-экономического развития региона
Ванина Я.А. Активизация участия граждан в местном самоуправлении
Гузий А.И. Обеспечение эффективного влияния местного самоуправления на развитие аграрных отношений в Украине
Додон Н.Г. Внедрение социокультурной политики в формировании ценностных ориентаций на региональном уровне
Кулинич О.В. Типология молодежных общественных организаций
Лыска А.Г. Участие территориальной общины в местном самоуправлении
Макаренко А.Е. Пути развития финансовой независимости местного самоуправления
Охоцкий И.Л. Методологические подходы исследования функционирования системы местного самоуправления на уровне административного района
Серенок А.А. Внедрение технологий электронного управления в деятельность органов местного самоуправления
Шенкаренко А.В. Структурно-организационные аспекты управления системой здравоохранения в Украине
Новикова Л.Ю. Региональные аспекты социальной политики: современные проблемы и приоритеты развития
Погребняк Л.И. Органы местного самоуправления как публичная организация
Усаченко Л.М. Основные аспекты, формы и направления взаимодействия органов государственной власти с неправительственными организациями
Хохрякова И.В. Государственные и целевые программы в сфере занятости молодежи независимой Украины
Долгополова Е.А., Улановская М.В. Финансовый контроль страховых компаний

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Мельников А.Ф. Индивидуализация обучения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления: специфика и проблемы (Часть 2)
Козуб В.П., Шевченко А.В. Направления реформирования системы материального стимулирования государственных служащих
Коноваленко М.К. Модель формирования качественных изменений трудового потенциала в инновационной модели роста
Гаврилова Е.О. Иностранный язык в профессиональной деятельности государственных служащих
Бачинская И.С. Причины формирования коррупции на государственной службе
Севтунов М.А. Эффективность развития профессионализма служащего местного самоуправления как составляющая успешного продвижения по службе
Штефан А.И. Качество работы публичной власти: польский опыт
Сергеева Л.Н. Служебный этикет, имидж как составляющие культуры управления государственного служащего

4. Политико-правовые основы государственного управления

Селютина Н.Ф. Структурно-функциональные составляющие политико-административной элиты с учетом соотношения и взаимодействия ветвей власти
Солодовник И.А., Косенко В.В. Государственная политика в области ипотечного кредитования жилья в Украине
Дубовик К.Е. Институты социализации несовершеннолетних: общетеоретический аспект
Настечко О.Д. Механизмы привлечения территориального общества к решению экологических проблем
Шапошник С.П. Управление документацией в организации
Панаид И.В. Организационно-правовые основы предоставления управленческих услуг в деятельности местных советов
Тарабан С.В. Организационно-правовые аспекты обеспечения государственного управления на региональном уровне
Чумакова О.В. Направления развития конституционно-правовой основы местного самоуправления в Украине
Мазуренко Л.А. Противоречия в украинском законодательстве в вопросах местного самоуправления
Минаева И.Н. Составные понятия “публичная власть”
Ревенко Т.В. Сравнительная характеристика коммерческой и некоммерческой рекламы
Солових Е.Н. Специфика институционного имиджа органа местного самоуправления

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Пасемко Г.П. Проблемы государственного регулирования аграрных отношений в идеях экономистов – лауреатов Нобелевской премии
Черчатий А.И. Внедрение в Украине лучших образцов зарубежного опыта деятельности органов власти (региональные аспекты)
Бублий М.П. Факторы миграции рабочей силы и особенности ее статистического учета
Гусак А.Г. Мировой опыт разработки государственной политики формирования межпрофессиональной мобильности военнослужащих
Кулиш И.М. Европейский опыт взаимодействия управленческих институций в формировании принципов регионального развития
Лазор А.О. Представительные органы местного самоуправления: польский опыт реформирования
Труш А.О., Литвиненко И.В. Модернизация украинской экономики в условиях глобализации
Никишина М.В. Отношение к иммигрантам в украинском обществе: влияние государства на решение проблемы
Штанская О.В. Зарубежный опыт взаимодействия государственной молодежной политики и политики занятости

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Amosov O.V. Legal providing of antifreezes financial management: state-administrative aspect
Degtyar A.O., Stecenko E.V. Methodological approaches to using of territorial marketing in state management
Dreshpak V.M. Life cycle of the system of public administration symbols: general review
Nikitin V.V. Political pre-conditions of introduction of the dialogical model of public administration in Ukraine
Rozskazov A.G. The modern approaches of measuring of the social capital
Rashitova N.K. Methods and main functions of the administration activity
Sobol R.G. Forming and becoming of insurance market in Ukraine
Stativka N.V. Harmonization of economical interests of the market players by the state regulations
Tsybulina I.V. Modern mechanisms of social service state provision as to youth professional training
Yanov V.V., Buryan V.V. Approach to the estimation of socio-economic efficiency of measures on development of the electronic information system “Electronic Government”
Bezverkha T.V. Role of social advertisement in implementation of the Ukrainian national idea
Gaydabrus A.O. State as regulative the factor of social processes in innovative development
Didukh V.R. Economical mechanisms of realization of public ecological policy
Metolkina N.B. The mechanisms of formation and realization of the state young policy of Ukraine
Petrov O.G. Formation of the mechanism of influence of the intellectual capital on becoming of middle class
Pysarenko Zh.A. Factors influence on public administration culture
Sydora V.S. Making model of state institute in accordance with international standard IDEF0
Namchuk V.A. The methodological approaches is near determination of concept of the “social state”
Vynogradova N.L. Contemporary approaches for systematization of the principles in the theory of public administration in the context of analysis of the notion “principle”
Kovaleva T.V. Culiarities of development of categorical and notional structure of language policy
Mykolaychuk M.M. Key courses in forming a system for stable balanced regional development

2. Regional and Bra nch Management

Zhalilo L.І., Martynyuk O.I., Naduta G.M. Consolidation of society асtions relate to maintenance and improvement of the population health in Ukraine
Borisenko M.B., Теrnjuk M.E., Dmitruk I.A., Kopiychenko Yr.B. The strategy of industry innovation development at the current time
Karamyshev D.V., Udovychenko N.M. Essence management efficiency public health system in modern conditions
Latynin M.A., Kantsevich S.I. The tax mechanism as an element of the state support of manufacturers of milk in Ukraine
Andrusenko G.O., Maystro R.G. Sources and directions of attraction of the investments in economy of Ukraine
Vorona P.V. Experience of cooperation of territorial communities of Poltava with Fund of assistance to local self-management of Ukraine
Krivobok V.Yr., Chikalo I.V. Development of economy and innovations in the condition of globalization
Lozinska T.M., Karayon I.V. The development of land resourses at the context of food safety of Ukraine
Ryngach N.O., Vinogradov O.V. Community capacity mobilization for improvement of the public health
Khozhilo I.I., Sakalska O.P. Prerequisites forming of effective regional policy in socially dangerous diseases prophylaxis field
Kovalyov V.G. State regulation of transport security
Shevchuk I.L. Introduction of monitoring is in regional management of trading enterprises
Bill M.M. Organizationally administrative mechanism of providing of development of tourist industry of country
Burdun A.V. Aims and criteria of socio-economic development of region
Vanina Ya.A. Activating the citizen’s participation in the local self-government
Guziy O.I. How to Provide Effective Influence of Local Government on Development of Agrarian Relations in Ukraine?
Dodon N.G. Introduction of social cultural policy to forming of the valued orientations at regional level
Kulinich O.V. Youth public organizations typology
Lyska O.G. Community Participation in Local Government
Makarenko O.Ye. Ways of development of financial independence of local government
Okhotskyi I.L. Methodological approaches of research of functioning of the system of local self-government at the level of administrative district
Serenok A.O. Introduction of technologies of e-government in activity of organs of local self-government
Shenkarenko O.V. Structured-organizing aspects of Public Health System management in Ukraine
Novikova L.Yu. Social policy regional aspects: present-day problems and development priorities
Pogrebnyak L.I. Local self-governmental authority as a public organisation
Usachenko L.M. Main aspects, forms and directions of co-operation of Public Administration’s bodies with non-government associations
Khokhryakova I.V. Government and having a special purpose programs in the field of youth employment of independent Ukraine
Dolgopolova O.O., Ulanovska M. V. Financial control of insurance companies

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Melnikov O.F. Individualization of teaching of civil servants and public servants of local self-government: specific and problems (Part 2)
Kozub V.P., Shevchenko O.V. Ways of reformation of the system of material stimulation of state employee
Konovalenko M.K. The model of qualitative characteristics of Labor potential innovation pattern of growth
Gavrylova O.O. Foreign language in professional activity of public servants
Bachynska I.S. Conditions of the forming of corruption on the state service
Sevtunov M.A. Efficiency of development of professionalism of office worker of local self-government, as a constituent of successful advancement on service
Shtefan О.I. To the quality of public power activity through the staff‘s competence: Polish experience
Sergeeva L.М. Business etiquette and image as components of administrative culture of civil servants

4. Policy and Legal Basis for Public Administration

Selyutina N.F. Structural-functional constituents of political and administrative elite taking into account correlation and co-operation of branches of power
Solodovnik I.O., Kosenko V.V. State policy in the sphere of mortgage in Ukraine
Dubovik K.E. Public institutes and place among them institutes which are engaged in the decision of problems of minor citizens
Nastechko O.D. Mechanisms of involving the public to deciding environmental problems
Shaposhnik S.P. Important issues of records management in an organization
Panaid І.V. Organizational-legal bases of granting of administrative services in activity of city councils
Taraban S.V. Organizational-legal aspects of providing of state administration are at regional level
Chumakova O.V. Directions of development of the constitutional and legal basis of local government in Ukraine
Mazurenko L.A. Contradictions regarding local self-government in the Ukrainian legislation
Minayeva I.M. Definition components of “public authority”
Revenco T.V. Comparative description of the commercial and noncommercial advertising
Solovikh Ye.М. Specific of institution image of organ of local self-government

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Pasemko G.P. Problems of state regulation of agragian relations in view of economists of nobel prize winners
Cherchaty O.I. Introduction of the best foreign experience of state authorities activity in Ukraine (regional aspects)
Bubliy M.P. Factors of migration of labour force and feature of it statistical account
Gusak O.G. World experience of a state policy development concerning formation of interprofessional mobility of military men
Kulish I.M. European experience of the interaction of the administrative institutes in making principles of the regional development
Lazor A.O. Representative institutions of local self-government: polish experience of reformation
Trush O.O., Lytvynenko I.V. Modernization of the Ukrainian economy in the conditions of globalization
Nikishina M.V. The relation to immigrants in the Ukrainian society: influence of the state on the problem decision
Shtanskaya O.V. International experience of the interaction of the state youth and employment policy

 

[ top ]
Copyright © 2008 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння