ХарРІ НАДУ

№ 2 / 2007

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Мельтюхова Н.М. Організаційні кризи в системі державного управління: виникнення, розвиток, подолання
Миронова Н.С. Концептуальні підходи до формування антикризових стратегій у державному управлінні
Трофімов О.М. Інформаційна держава й теорія державного управління
Боков О.В. Теоретичні аспекти соціального страхування
Дороніна Н.В. Системний підхід до формування антикризової стратегії в державному управлінні
Покотило Т.В. Історичний аспект розвитку державного регулювання інвестиційної діяльності
Севтунов М.А. Теоретико-методологічні засади місцевого самоврядування
Коваленко Н.В. Бідність як соціально-економічна категорія
Ємець А.В. Підвищення якості послуг органів виконавчої влади
Крюков О.І. Інформаційна безпека держави в умовах глобалізації
Горник А.В. Теоретичні аспекти формування ефективних систем міжбюджетних відносин

2. Регіональне та галузеве управління

Гаман П.І. Методологічні підходи до моделювання процесу управління системою охорони здоров’я в умовах трансформаційного суспільства
Гончаренко М.В. Бюджетне регулювання розвитку депресивних регіонів
Ільяшенко В.А. Реформування системи державного регулювання продовольчого комплексу регіону
Кондрашов О.М. Державна промислова політика як ефективний інструмент державного впливу на розвиток промисловості
Косенко В.В. Розвиток інвестиційної інфраструктури депресивних територій
Кучабський О. Г. Принципові підходи до класифікації адміністративно-територіальних одиниць
Латинін М.А., Чернятін А.С. Організаційно-правове забезпечення державного регулювання земельних відносин в аграрному секторі економіки України
Майстро С.В. Формування та напрямки державного регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку
Надюк З.О. Удосконалення державного контролю за дотриманням стандартів надання медичних послуг
Сиченко В.В. Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні
Франчук І.А. Методологія аналізу паливно-енергетичного комплексу України
Шевченко О.О. Підвищення ефективності функціонування продовольчого комплексу
Малишева О.В. Напрямки вдосконалення економічного механізму державного управління охороною культурної спадщини АР Крим
Андреєв С.О. Державна система цивільної оборони України:  історія створення, стан і перспективи розвитку
Гузій О.І. Зміна суб’єкта управління землями сільськогосподарського призначення і посилення ролі місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні
Котляревський Ю.О. Багаторівневий контроль як основа надання якісних медичних послуг
Котовенко М.А. Інструменти регулювання аграрного ринку
Анікеєнко В.М. Функціонування організаційно-правового механізму державного регулювання аграрного ринку регіону
Борисенко М.Б. Синтез ефективних структур систем управління регіональними промисловими кластерами
Шаповалова І.В. Удосконалення програмно-прогнозного механізму державного регулювання регіональним розвитком
Самофалова Т.О. Мобілізаційний механізм інноваційно-інвестиційного відтворення в умовах цивілізаційної невизначеності в Україні
Іванченко О.В. Стратифікаційний механізм як засіб формування державної політики територіального розвитку
Розметова О.Г. Особливості функціонування механізму державного регулювання розвитку оздоровчо-курортної сфери на регіональному рівні

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Ліпенцев А.В. Управління людськими ресурсами на засадах компетенційного підходу в контексті формування культури управління державними установами
Мельников О.Ф. Індивідуалізація навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: специфіка і проблеми. Частина 1
Деркач В.А. Формування механізму соціального партнерства
Кононенко М.М. Соціальне партнерство як тип соціального управління
Куйбіда М.С., Росенко М.І. Деякі питання проходження служби в органах місцевого самоврядування та шляхи вдосконалення системи оцінювання якості їх діяльності
Григанська С.В. Фінансове забезпечення розвитку вищих навчальних закладів на державному рівні
Коробко Л.І. Система маркетингу в державному управлінні професійною освітою
Латишева В.В. Громадські слухання як механізм громадського контролю за якістю управлінських послуг

4. Політико-правові засади державного управління

Клімова С.М. Публічність управління фінансами держави як фактор розвитку демократичної соціальної держави
Краснопьорова С.В. Правові аспекти професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування
Чурсін В.П. Конституційно-правова відповідальність у місцевому самоврядуванні
Дацюк І.П. Порівняльний аналіз механізмів соціально-правового захисту військовослужбовців у розвинутих країнах світу
Єфімов Г.В. Організація протидії міжнародному тероризму – актуальне завдання цивільно-військових відносин сучасності щодо забезпечення національної безпеки України
Приходько В.А. Недоліки нормативно-законодавчого визначення діяльності місцевих державних адміністрацій
Бондаренко Ю.М. Удосконалення державних механізмів регулювання соціального захисту населення

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Пешко А.В., Назаренко Г.В. Транснаціональні компанії та їх роль у міжнародній інвестиційній діяльності
Колісніченко Н.М. Управлінські компетенції високо посадовців деяких країн ОЕСР
Письмаченко Л.М. Роль державного управління у вирішенні проблем економічної безпеки в умовах глобалізації
Стрельцов В.Ю. Детермінанти розвитку груп інтересів в ЄС
Ульянченко Ю.О. Державне регулювання аграрного ринку в країнах ЄС і США: досвід для України
Поступна О.В. Нормативно-правове забезпечення вищої освіти в Україні в контексті європейської інтеграції

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Боков А.В. Теоретические аспекты социального страхования
Горник А.В. Теоретические аспекты формирования эффективных систем межбюджетных отношений.
Доронина Н.В. Системный подход к формированию антикризовой стратегии в государственном управлении
Емец А.В. Повышение качества услуг органов исполнительной власти
Коваленко Н.В. Бедность как социально-экономическая категория
Крюков А.І. Информационная безопасность государства в условиях глобализации
Мельтюхова Н.Н. Организационные кризисы в системе государственного управления: возникновение, развитие, преодоление
Миронова Н.С. Концептуальные подходы к формированию антикризисных стратегий в государственном управлении
Покотило Т.В. Исторический аспект развития государственной регуляции инвестиционной деятельности
Севтунов М.А. Теоретико-методологические принципы местного самоуправления
Трофимов А.М. Информационное государство и теория государственного управления

2. Региональное и отраслевое управление

Андреев С.А. Государственная система гражданской обороны Украины: история создания, состояние и перспективы развития
Аникиенко В.Н. Функционирование организационно-правового механизма государственного регулирования аграрного рынка региона
Борысенко Н.Б. Синтез эффективных структур систем управления региональными промышленными кластерами
Гаман П.И. Методологические подходы к моделированию процесса управления системой охраны здоровья в условиях трансформационного общества
Гончаренко М.В. Бюджетное регулирование развития депрессивных регионов
Гузий О.И. Изменение субъекта управления землями сельскохозяйственного назначения и усиления роли местного самоуправления в сфере регуляции аграрных отношений в Украине
Иванченко О.В. Стратификационный механизм как способ формирования государственной политики территориального развития.
Ильяшенко В.А. Реформирование системы государственной регуляции продовольственного комплекса региона
Кондрашов О.М. Государственная промышленная политика как эффективный инструмент государственного влияния на развитие промышленности
Косенко В.В. Развитие инвестиционной инфраструктуры депрессивных территорий
Котляревский Ю.А. Многоуровневый контроль как основа предоставления качественных медицинских услуг
Кучабский А.Г. Принципиальные подходы к классификации административно-территориальных единиц
Латынин Н.А., Чернятин А.С. Организационно-правовое обеспечение государствен¬ного регулирования земельных отношений в аграрном секторе экономики Украины
Майстро С.В. Формирование и направления государственного регулирования развития инфраструктуры аграрного рынка
Малышева Е.В. Направления усовершенствования экономического механизма государственного управления охраной культурного наследия АР Крым
Надюк З.А. Усовершенствование государственного контроля соблюдения стандартов предоставления медицинских услуг
Разметова О.Г. Особенности функционирования механизма государственного регулирования развития оздоровительно-курортной сферы на региональном уровне
Самофалова Т.О. Мобилизационный механизм инновационно-инвестиционного воспроизведения в условиях цивилизационной неопределенности в Украине
Сыченко В.В. Сущность и особенности маркетинга образовательных услуг в Украине
Франчук И.А. Методология анализа топливно-энергетического комплекса Украины
Шаповалова И.В. Усовершенствование программно-прогнозного механизма государственного регулирования регионального развития
Шевченко А.А. Повышение эффективности функционирования продовольственного комплекса

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Григанская С.В. Финансовое обеспечение развития высших учебных заведений на государственном уровне
Деркач В.А. Формирование механизма социального партнерства
Кононенко Н.Н. Социальное партнерство как тип социального управления
Коробко Л.И. Система маркетинга в государственном управлении профессиональным образованием
М.С. Куйбіда, Росенко М.І. Некоторые вопросы прохождения службы в органах местного самоуправления и пути совершенствования системы оценивания качества их деятельности
Латышева В.В. Общественные слушания как механизм общественного контроля за качеством управленческих услуг
Липенцев А.В. Управление людскими ресурсами на принципах компетенциального подхода в контексте формирования культуры управления государственными учреждениями
Мельников А.Ф. Индивидуализация учебы государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления: специфика и проблемы. Часть 1

4. Политико-правовые основы государственного управления

Бондаренко Ю.М. Совершенствование государственных механизмов регулирования социальной защиты населения
Дацюк И.П. Сравнительный анализ механизма социально-правовой защиты военнослужащих в развитых странах мира
Ефимов Г.В. Организация противодействия международному терроризму – актуальная задача цивильно-военных отношений современности в обеспечении национальной безопасности Украины
Климова С.Н. Публичность управления финансами государства как фактор развития демократического социального государства
Красноперова С.В. Правовые аспекты профессионализации службы в органах местного самоуправления.
Приходько В.А. Недостатки нормативно-законодательного определения деятельности местных государственных администраций
Чурсин В.П. Конституционно-правовая ответственность в местном самоуправлении

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Колисниченко Н.Н. Управленческие компетенции высокопоставленных должностных лиц некоторых стран ОЭСР
Пешко А.В., Назаренко А.В. Транснациональные компании и их роль в международной инвестиционной деятельности
Письмаченко Л.М. Роль государственного управления в решении проблем экономичной безопасности в условиях глобализации
Е.В. Поступная. Нормативно-правовое обеспечение высшего образования Украины в контексте европейской интеграции
Стрельцов В.Ю. Детерминанты развития групп интересов в ЕС
Ульянченко Ю.А. Государственная регуляция аграрного рынка в странах ЕС и США: опыт для Украины

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Bokov A.V. Theoretical aspects of social insurance
Gornik A.V. Theoretical Aspects of Effective Systems of Inter budget Relations Formation.
Doronina N.V. Systemic Approach to Forming Anticrisis Strategy in Public Administration
Yemets A.V. Increasing of the quality of Power Authorities services
Kovalenko N.V. Poverty as a Socio-economic Category
Kryukov O.I. Informative safety of the state in the conditions of globalization
Meltyukhova N.M. Organizational Crises in Public Administration System: Emergence, Development, Control
Mironova N.S. Conceptual approaches to formation of anti-crises strategy in the public administration.
Pokotilo T.V. Historical aspect of development of the state adjusting of investment activity
Sevtunov M.A. Theory-methodological bases of local self-management
Trofimov О.М. The information state and theory of state management

2. Regional and Bra nch Management

Andreyev S.O. State system of civil protection of Ukraine: the history of foundation, condition and perspective of development
Anirienko V.M. The formation of organizationally legal mechanism of the state adjusting of the region's agrarian market
Borysenko М.В. Synthesis of efficient structures of control systems of regional industrial clusters
Gaman P.I. Methodological approaches to design of process of management system of health protection in the conditions of transformation society
Goncharenko M.V. Budget regulation of depressive regions development
Guziy O.I. Changing of Subject Management Agrarian Land and Increasing Role of Local Government in the Sphere Regulation of Agrarian Relations in Ukraine
Ivanchenko O.V. The stratification mechanism as means of formation of a state policy of territorial development
Ilyashenko V.А. Reformation of a system of state regulation of region provision complex
Kondrashov O.M. Public industrial policy as effective instrument of state influence on development of industry
Kosenko V.V. Development of the investment infrastructure of the depressive territories
Kotljarevskiy Yr.О. Multilevel control, as basement of giving quality medical services
Kuchabskyy O.G. The principles approaches to classification of administrative-territorial units
Latynin M.А., Сhernyatin A.S. Features of the mechanism of state regulation Ground relations in agrarian sector of economy of Ukraine
Maystro S.V. Formation and directions of state regulation of development of an infrastructure of the agrarian market
Malisheva H.V. Directions of perfection of the economic mechanism of the government by protection of monuments of AR Crimea
Nadyuk Z.О. Improvement of state control after observance of standards of grant of medical services
Rosmetova O.G. Peculiarities of mechanism functioning of state regulation of the development of health-resort sphere at the regional level
Samofalova T.O. Mobilization mechanism, mental groups, innovative-investment modeling, profit transformation
Sichenko V.V. Essence and features of marketing of educational services
Franchuk I.А. Methodology of analysis of fuel and energy complex of Ukraine
Shapovalova I.V. Improvement of programmatic-prognosis mechanism of government regulation of regional development
Shevchenko O.O. Increasind effectiveness of functioning of food complex

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Gryganska S.V. Finance provision of Higher Educational Establishments on national level
Derkach V.A. Forming mechanism of social partnership
Kononenko M.M. Social partnership as type of social management
Korobko L.І. Marketing system in public administration of professional education
Kuybida M.S., Rosenko M.I. Some aspects of service in institutions of local governing and the ways of perfection of the quality rating system of its activity.
Latyshewa V.V. Public hearings as the mechanism of the civil control over quality of administrative services
Lipentsev A.V. Human resources management at the posts of competent approach in the content of formation of culture of public establishments management
Melnikov O.F. Individualization of studies of civil servants and public servants of local self-government: specific and problems. Part 1

4. Policy and Legal Basis for Public Administration

Bondarenko Y.М. Improvement of State Mechanisms of regulating Population social Protection
Datsyuk І.Р. A comparative analysis of mechanism of socially-legal defense of servicemen is in the developed countries of the world
Yefimov G.V. Organization of counteraction against the international terrorism is actual task of civil – military relations in present situation respect to the ensuring of national security of Ukraine
Klimova S.M. Publicness of financial management of the state as the factor of development of the democratic, social state
Krasnopyorova S.V. Legal aspects of profesionalizatsii of service in the organs of local self-government
Prihodko V.А. The drawbacks of the standard legislative determination of the activity of local state administrations
Chursin V.P. Constitutionally - legal responsibility is in local government

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Kolisnichenko N.M. The Managerial Competencies of Senior Officials: a Look at Some OECD Countries
Peshko A.V., Nazarenko G.V. Transnational companies and their role are in international investment activity
Pysmatchenko L.M. Role of state administration in the decision of problems of economic safety in the conditions of globalization
Postupna O.V. The normative-legal supplying problem of the Ukrainian higher education on the grounds of European integration
Strelzov V.Yr. Development determinants of EU interest group
Ulyanchenko Yr.O. The state regulation of the agrarian market in the EU countries and USA: expiriens for Ukraine

 

[ top ]
Copyright © 2007 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння