ХарРІ НАДУ

№ 1 (ч. 2) / 2007

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Дзюндзюк В.Б. Антикризове управління в органах влади
Хижняк Л.М. Державна освітня політика в умовах глобалізації: пошуки оптимальної моделі
Бутирська Т.О. Державне будівництво як відображення інтелектуального потенціалу країни
Крутій О.М. Сучасний стан діалогової взаємодії влади та громадськості в Україні
Мамонтова Е.В. Соціальна роль держави в контексті теорії соціального обміну
Нікітін В.В. Концептуальні засади "діалогічної" моделі державного управління
Прокопенко Л.Л. Становлення державного управління освітою в Україні: історико-теоретичний аспект
Трофімов О.М. Криза теорії управління
Кондрашов О.М. Удосконалювання структури і системи взаємодії економічних служб державного управління
Кирій С.Л. Аудит адміністративної діяльності – синтез державного управління та фінансового аудиту
Пилипко А.Г. Перспективи застосування аудиту управлінської діяльності
Семенов В.М. Історичний регіон як категорія науки державне управління
Червякова О.В. Модель взаємодії інноваційної інфраструктури з державними органами управління

2. Регіональне та галузеве управління

Пешко А.В., Назаренко А.В. Інвестиційна стратегія управління компанією
Боковикова Ю.В. Мета державного управління природокористуванням
Болдуєв М.В. Державне регулювання земельних відносин
Горкавий В.К. Інформаційно-аналітичні аспекти управління продуктивністю аграрної праці
Клімушин П.С. Програмні комплекси автоматизації управлінських технологій підприємств
Котуков О.А., Кузнякова Т.В. Пріоритети державної політики у сфері книговидання в Україні
Кравченко М.В. Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу України: регіональний вимір
Лозинська Т.М. Структурні зрушення в аграрній сфері України та їх вплив на механізм державного управління продовольчим ринком
Майстро С.В. Стратегія державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації
Бєліченко А.В. Сучасні принципи державного управління процесом забезпечення населення лікарськими засобами
Буряков С.С. Брендінг як основа формування маркетингової ідентичності територіального розвитку
Грем’яцька К.А. Регулювання та контроль у системі недержавного пенсійного забезпечення
Гузій О.І. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на розвиток земельних відносин в Україні
Дроб’язко І.М. Можливості використання маркетингових технологій у діяльності органів місцевого самоврядування
Дунаєв І.В. Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні
Ільченко Н.М. Деякі аспекти формування механізму реалізації державної політики України в галузі засобів масової інформації
Казюк Я.М. Місцеві бюджети в системі міжбюджетних відносин України
Кузнецова О.О. Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку
Покотило Т.В. Вплив регіональної влади на формування інвестиційної привабливості регіону
Терещенко Д.А. Роль інформаційно-комунікативного забезпечення потреб споживачів у процесі надання управлінських послуг на рівні місцевих органів влади
Фоміцька Н.В. Життєдіяльність населення як фактор розвитку території
Архипенко І.М. Державна аграрна політика України: футурологічний вимір
Бондаренко О.Г. Організаційно-управлінські, правові та економічні важелі механізму державного регулювання ринку праці
Дяченко В.В. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з неприбутковими організаціями
Жирко С.О. Проблеми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
Іванов Є.Г. Електронний уряд як складова механізму державного управління у сфері телекомунікацій
Мазуренко Л.А. Теоретичні засади реформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розмежування їх повноважень
Монастирний В.М. Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Хохлов М.П. Підготовка кадрів державної служби на шляху до економіки знань
Колісніченко Н.М. Європейська державна служба між традицією та реформуванням
Орлов О.В., Горелов Ю.П., Кобзев І.В. Технологія мультимедіа в комп'ютерних навчальних курсах системи підготовки кадрів державних службовців
Саламатов В.О. Практична функція професійної етики державного службовця
Шпекторенко І.В. Етапи безперервної професійної освіти державних службовців (в умовах дистанційного навчання)
Гарбут А.А. Причини неефективності державної кадрової політики
Лєкарь Т.В. Підвищення престижу державної служби та статусу державного службовця на законодавчому рівні
Скороход Н.М. Нормативно-правові засади функціонування системи професійного навчання державних службовців в Україні
Щегорцова В.М. Проблеми формування та вдосконалення системи мотивації праці державних службовців
Кізілов Ю.О. Державна кадрова політика в аграрному секторі економіки: проблеми формування та реалізації
Старєв К.А. Науково-практичні засади формування та розвитку інноваційного управління підвищення кваліфікації державних службовців

4. Політико-правові засади державного управління

Ліпенцев А.В., Поляк О.В. Визначення повноважень регіональних органів влади у сфері надання управлінських послуг
Резченко Є.О. Необхідність розробки та прийняття Закону України "Про інформаційне забезпечення органів державної влади"
Приходько В.А. Недоліки нормативно-законодавчого визначення діяльності органів місцевого самоврядування
Попок А.А. Етнополітична складова програм парламентських партій України

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Пасемко Г.П., Філоненко О.С. Роль держави у формуванні інноваційної політики фермерських господарств у США
Пісьмаченко Л.М. Досвід державного регулювання зовнішніх економічних відносин у країнах із розвинутою ринковою економікою
Черкасов О.М., Радченко О.В. Децентралізація влади: польські уроки для України
Шамраєва В.М. Функціонування інституту державної служби в США
Лахижа М.І., Черчатий О.І. Етичні засади в діяльності публічної адміністрації Польщі
Галкін В.М. Досвід місцевого самоврядування розвинутих країн та можливість застосування його в Україні

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Дзюндзюк В.Б. Антикризовое управление в органах власти
Хижняк Л.М. Государственная образовательная политика в условиях глобализации: поиски оптимальной модели
Бутырская Т.О. Государственное строительство как отражение интеллектуального потенциала страны
Крутий Е.Н. Современное состояние взаимодействия власти с общественностью в Украине
Мамонтова Э.В. Социальная роль государства в контексте теории социального обмена
Никитин В.В. Концептуальные основы "диалогической" модели государственного управления
Покопенко Л.Л. Становление государственного управления образованием в Украине: историко-теоретический аспект
Трофимов А.М. Кризис теории управления
Кондрашов О.М. Совершенствование структуры и системы взаимодействия экономических служб государственного управления
Кирий С.Л. Аудит административной деятельности – синтез государственного управления и финансового аудита
Пилипко А.Г. Перспективы использования аудита управленческой деятельности
Семенов В.М. Исторический регион как категория науки государственное управление
Червякова О.В. Модель сотрудничества инновационной инфраструктуры с государственными органами управления

2. Региональное и отраслевое управление

Пешко А.В., Назаренко А.В. Инвестиционная стратегия управления компанией
Боковикова Ю.В. Цель государственного управления природоиспользованием
Болдуев М.В. Государственное регулирование земельных отношений
Горкавый В.К. Информационно-аналитические аспекты управления продуктивностью аграрного труда
Климушин П.С. Программные комплексы автоматизации управленческих технологий предприятий
Котуков А.А., Кузнякова Т.В. Приоритеты государственной политики в сфере книгоиздания в Украине
Кравченко М.В. Проблемы и перспективы развития трудового потенциала Украины: региональный аспект
Лозинская Т.Н. Структурные сдвиги в аграрной сфере Украины и их влияние на механизм государственного управления продовольственным рынком
Майстро С.В. Стратегия государственного регулирования развития агропромышленного комплекса Украины в условиях глобализации
Беличенко А.В. Современные принципы государственного управления обеспечения населения лекарственными средствами
Буряков С.С. Брендинг как основа для формирования маркетинговой идентичности территориального развития
Гремяцкая К.А. Регулирование и контроль в системе негосударственного пенсионного обеспечения
Гузий А.И. Механизмы влияния органов местного самоуправления на развитие земельных отношений в Украине
Дробязко И.М. Возможности использования маркетинговых технологий в деятельности органов местного самоуправления
Дунаев И.В. Оценка результативности государственного регулирования развития человеческого капитала в Украине
Ильченко Н.М. Некоторые аспекты формирования механизма реализации государственной политики Украины в сфере средств массовой информации
Казюк Я.М. Местные бюджеты в системе межбюджетных отношений Украины
Кузнецова Е.О. Институт местного самоуправления: проблемы становления и развития
Покотило Т.В. Влияние региональной власти на формирование инвестиционной привлекательности региона
Терещенко Д.А. Роль информационно-коммуникативного обеспечения потребностей потребителей в процессе предоставления управленческих услуг на уровне местных органов власти
Фомицкая Н.В. Жизнедеятельность населения как фактор развития территории
Архипенко И.М. Государственная аграрная политика Украины: футурологическое измерение
Бондаренко А.Г. Организационно-управленческие, правовые и эксплуатационные рычаги механизма государственного регулирования рынка труда
Дяченко В.В. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления с неприбыльными организациями
Жирко С.А. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Украине
Иванов Э.Г. Электронное правительство как составная механизма государственного управления в области телекоммуникаций
Мазуренко Л.А. Теоретические основы реформирования органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в части разделения их полномочий
Монастырный В.Н. Современные тенденции развития трансграничного сотрудничества.

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Хохлов Н.П. Подготовка кадров государственной службы на пути к экономическим знаниям
Колисниченко Н.М. Европейская государственная служба между традицией и реформированием
Орлов А.В., Горелов Ю.П., Кобзев И.В. Технология мультимедиа в компьютерных учебных курсах системы подготовки кадров государственных служащих
Саламатов В.О. Практическая функция профессиональной этики государственного служащего
Шпекторенко И.В. Этапы непрерывного профессионального обучения государственных служащих (в условиях дистанционного обучения)
Гарбут А.А. Причины неэффективности государственной кадровой политики
Лекарь Т.В. Повышение престижа государственной службы и статуса государственного служащего на законодательном уровне
Скороход Н.М. Нормативно-правовые принципы функционирования системы профессионального обучения государственных служащих в Украине
Щегорцова В.М. Проблемы формирования и усовершенствования системы мотивации труда государственных служащих
Кизилов Ю.А. Государственная кадровая политика в аграрном секторе экономики: проблемы формирования и реализации

4. Политико-правовые основы государственного управления

Липинцев А.В., Поляк О.В. Определение полномочий региональных органов власти в сфере предоставления управленческих услуг
Резченко Е.А. Необходимость разработки и принятия Закона Украины "Про информационное обеспечение органов государственной власти"
Приходько В.А. Недостатки нормативно-законодательного определения деятельности органов местного самоуправления
Попок А.А. Этнополитическая составляющая программ парламентских партий Украины

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Пасемко Г.П., Филоненко А.С. Роль государства в формировании инновационной политики фермерских хозяйств в США
Письмаченко Л.М. Опыт государственного регулирования внешнеэкономических отношений в странах с развитой рыночной экономикой
Черкасов А.М., Радченко А.В. Децентрализация власти: польские уроки для Украины
Шамраева В.М. Функционирование государственной службы в США
Лахижа Н.И., Черчатый А.И. Этические основы в деятельности публичной администрации Польши
Галкин В.М. Опыт местного самоуправления развитых стран и возможность использования его в Украине

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Dzyundzyuk V.В. Crisis management in authority organs
Khyzhnyak L.M. The state educational policy: the scarch of optimal model in the globalized world
Butirskaya T.O. State building as reflection of intellectual potential of the state
Krutiy O.M. Current state of dialogue interaction between power and people in Ukraine
Mamontova E.V. The social role of state in the context of the Social change theory
Nikitin V.V. Conceptual Basis of the "Dialogical" Model of Public Administration
Prokopenko L.L. Evolution of Public Administration in the Field of Education in Ukraine: historical-theoretical aspect
Trofimov A.М. Crisis of the theory of management
Kondrashov O.M. Improvement of Structure and System of Co-operation of Economic Services of Public Administration
Kyriy S.L. Performance audit – synthesis of public administration and financial audit
Pilipko A.G. Importance and prospects of application of audit of management activity
Semenov V.M. Historical region as a category of the science public administration.
Shervyakova O.V. A model of co-operation of innovative infrastructure is with the public organs of management

2. Regional and Bra nch Management

Peshko A.V., Nazarenko A.V. Investment Strategy for Management of Company
Bokovykova Y.V. Тhe aim of public management of natural resources
Bolduyev M.V. State Adjusting of Land Relations
Gorkaviy V.K. Informational-analytic aspects of agricultural labor productivity management
Klimushin P.S. Program complexes of management automation technologies at the enterprises
Kotukov O.A., Kuznyakova T.V. State Policy Priorities in Book Publishing in Ukraine
Kravchenko M.V. Problems and prospects of development of labour potential of Ukraine: regional measurement
Lozynska T.M. The structural improvements in the agrarian sphere of Ukraine and its ifluence to the mechanism of state governing of food market
Maystro S.V. Strategy of state regulation development of agricultural complex of Ukraine in globalization
Bielichenko A.V. Modern principles of state administration by the process of providing of population by medications
Buryakov S.S. Branding as a basis for forming the marketing identity of territorial development
Gremyatska K.A. The regulation and the control in the system of the non-state pension providing
Guziy O.I. Land Resources: the Ways of Creation Management Effective System by Bodies of Local Government
Drobiazko I.M. Application of marketing approaches in the activity of local governments
Dunayev I.V. Appraisal of governmental regulation effectiveness of human capital development in Ukraine
Ilchenko N.M. Same aspects for formulation of mechanism of implement the state mass media policy in Ukraine
Kazjuk Y.M. Local budgets in system of interbudgetary relations in Ukraine
Kuznetsova O.O. Local self-government: problems of becoming and development
Pokotilo T.V. Influence of regional authorities on forming investment attractiveness of a region
Tereshchenko D.A. The role of informational-communicative provision of customers’ needs in the process of giving public services at the level of local bodies of power
Phomits’ka N.V. Vital activity as a factor of territories` development
Arkhipenko I.M. State Agrarian Policy of Ukraine: Futuristic Dimension
Bondarenko О.A. Organizational-management, legal and economic key factors of labor market’ state regulation mechanism
Dyachenko V.V. Interaction of bodies of state authority and bodies of local self-management with non-profitable organizations
Zhirko S.А. Problems of development of small and average enterprise in Ukraine
Ivanov E.G. E-government in government regulation in the telecommunication sphere
Mazurenko L.А. Theoretical basis of reformation of executive power and local self-governing authorities on distribution of powers
Monastyrny V.М. Modern tendencies of transboundary cooperation development

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Khokhlov N.P. The Training of the State Administrative Managers under Way to the Economy of Knowledge
Kolisnichenko N.M. European Civil Service between Tradition and Reform
Orlov O.V., Gorelov U.P., Kobzev I.V. Multimedia technology in computer educational courses for state administration staff preparation and retraining
Salamatov V.O. Practical function of public servant’s professional ethics
Shpectorenko I.V. Stages of continuous professional training of the civil servants (in conditions of remote training)
Garbut A.A. The causes of ineffective of state staff policy
Liekar Т.В. Some problems of human resources policy on the modern stage in Ukraine
Skorokhod N.М. Normatively legal principles of functioning of system of professional studies of civil servants are in Ukraine
Shchegortsova V.M. Problems of formation of motivation of public servants
Kizilov Y.O. State Personnel Policy at Agrarian Sector of Economy: Issues of Formation and Realization

4. Policy and Legal Basis for Public Administration

Lipencev A.V., Polyak A.O. Determination of the local authorities’ povers in the sphere of managerial services providing
Rezchenko E.О. The barest necessity to pass the law "On public administration dataware" (project)
Prihodko V.A. The drawbacks of the standard legislative determination of the activity of local authorities
Popok A.А. Ethnic policy of Ukraine in the programs of parliamentary political parties

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

Pasemko G.P., Filonenko A.S. Role of the state in formation of the policy of farms in the USA
Pismachenko L.M. Experience of the state adjusting of external economic relations in countries with the developed market economy
Tcherkasov O.M., Radchenko O.V. Decentralization of power: Polish lessons for Ukraine
Shamraeva V.M. Forming of government service in the USA
Lakhyzha N.І., Cherchatyi A.І. Ethics bases in public administration activity of Poland
Galkin V.M. The method of local of the local self-government of the developed countries the possibility of it is use in Ukraine

 

[ top ]
Copyright © 2007 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння