ХарРІ НАДУ

№ 1 (ч. 1) / 2007

Державне будівництво

Зміст

1. Теорія та філософія державного управління

Корженко В.В., Нікітін В.В. Методологічні та евристичні інтенції сучасної концепції Governance
Козаков В.М. Соціальний зміст і ціннісні засади державного управління
Радиш Я.Ф. Теоретико-методологічні засади дослідження державного регулювання медичної діяльності в Україні (категорійно-понятійний апарат медичного права)
Павлов О.І. Сільські території як об’єкт наукового дослідження
Плотницька І.М. Теоретико-методологічні засади аналізу мовної політики в державному управлінні
Прокопенко Л.Л. Процеси державотворення і освіта
Михайлець Л.М. Мова і суспільство (філософський аспект)
Хачатурян Х.В. Реформування державного управління в контексті концептуальних управлінських інновацій

2. Регіональне та галузеве управління

Мордвінов О.Г., Рилякова Л.М. Трансформація системи пенсійного забезпечення в Україні
Карамишев Д.В., Вашєв О.Є., Немченко А.С., Волос Б.О. Державна політика фінансування галузі охорони здоров’я в Україні
Бірюкова М.В. Переваги застосування регіональної соціальної політики в Україні
Бобровська О.Ю. Шляхи вдосконалення організаційних структур муніципального менеджменту
Корецький А.В., Костюков Г.В. Удосконалення реєстру земель як функції державного управління земельними ресурсами
Латинін М.А. Удосконалення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки України
Лозинська Т.М. Методи державного регулювання продовольчого ринку України
Мельниченко О.А. Методи та засоби державного регулювання рівня та якості життя населення
Бедратий В.М. Шляхи розвитку інтелектуального потенціалу в контексті міжнародної економічної інтеграції України
Дубовик К.Є. Вплив факторів сімейного неблагополуччя на формування девіантної поведінки у неповнолітньої особистості
Мартиненко В.О. Стан навколишнього природного середовища в Сумському регіоні та шляхи його оздоровлення
Метьолкіна Н.Б. Шляхи підвищення ефективності державної молодіжної політики в Україні
Мушніков В.М. Механізми реалізації державної науково-технологічної політики
Набока Л.В. Структурне оформлення реалізації державно-управлінських відносин на регіональному рівні
Пономарьова Л.С. Бізнес-асоціації в Україні як суб’єкти регуляторної політики та самоорганізація підприємництва
Степаненко С.В. Шляхи вдосконалення роз’яснювальної політики щодо проєвропейського шляху розвитку України
Казюк Я.М. Бюджетний процес і шляхи врегулювання міжбюджетних відносин в Україні
Росенко М.І. Муніципально-територіальний процес і трансформація територіальних громад
Тешнер М.Я. Організаційно-правові засади державного управління у сфері технічного регулювання

3. Кадрова політика у сфері публічного управління

Колісніченко Н.М. Управління людськими ресурсами як глобальна перспектива
Приходченко Л.Л. Аудит адміністративної діяльності: форма чи метод контролю
Савченко Б.Г., Даниленко А.В. Використання анкетування як методу соціологічного дослідження для аналізу потреб з підвищення кваліфікації управлінських кадрів
Черепанов В.О. Складові професійного зростання державних службовців у контексті модернізації державної служби
Дімова О.В. Особливості кадрового забезпечення служби в органах місцевого самоврядування
Парфенюк О.С. Кодекс етики депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування як шлях становлення інституту публічної служби територіальних громад
Селютіна Н.Ф. Суб’єктний потенціал політико-адміністративної еліти
Борисенко Т.І., Скляров С.О., Чмельов Ю.М., Дергунова Ю.В. Концепція та основні принципи створення корпоративної системи дистанційного навчання

4. Політико-правові засади державного управління

Брус Т.М. Роль оцінювання в політиці регіональних органів влади
Сичова В.В. Легітимація політичної опозиції як умова підвищення ефективності діяльності органів влади щодо соціально-економічного розвитку регіону
Пономаренко О.В. Механізм реалізації державних проектів
Ворона П.В. Місцеве самоврядування у програмних документах центристських партій парламенту
Бодров А.В. Неурядові організації як індикатор розвитку громадянського суспільства
Решота В.В. Адміністративна юстиція як захист від свавілля органів державної та муніципальної служби (досвід США)
Сергєєва О.Ю. Конституційно-правові засади регулювання мовних відносин в Україні (1991-2006 рр.)

5. Світовий досвід державного управління: теорія та практика

Бабаєв В.М. Сучасні політичні практики країн Європи: досвід для формування регіональної політики в Україні
Пешко А.В., Назаренко А.В. Міжнародний інвестиційний ринок: теоретичні та практичні аспекти його функціонування
Чаплигін О.К. Можливості використання закордонного досвіду здійснення адміністративно-територіальних реформ в Україні
Коротич О.Б. Розвиток України в напрямку досягнення європейських стандартів життя
Майстро С.В. Досвід державного регулювання агропродовольчих ринків у зарубіжних країнах
Соболь Р.Г., Гнидюк Н.А. Роль національних парламентів у європейських процесах
Сторожук Р.П. Зарубіжний досвід реалізації молодіжної політики

 

Содержание

1. Теория и философия государственного управления

Корженко В.В., Никитин В.В. Методологические и эвристические интенции современной концепции Governance
Козаков В.М. Социальное содержание и ценностные основы государственного управления
Радыш Я.Ф. Теоретико-методологические основы исследования государственного регулирования медицинской деятельности в Украине (категорийно-понятийный аппарат медицинского права)
Павлов А.И. Сельские территории как объект научного исследования
Плотницкая И.М. Теоретико-методологические основы анализа языковой политики в государственном управлении
Прокопенко Л.Л. Процессы государственного строительства и образование
Михайлец Л.М. Язык и общество (философский аспект)
Хачатурян Х.В. Реформирование государственного управления в контексте концептуальных управленческих инноваций

2. Региональное и отраслевое управление

Мордвинов О.Г., Рилякова Л.М. Трансформация системы пенсионного обеспечения в Украине
Карамышев Д.В., Вашев О.Е., Немченко А.С., Волос Б.Е. Государственная политика финансирования области здравоохранения в Украине
Бирюкова М.В. Преимущества применения региональной социальной политики в Украине
Бобровская Е.Ю. Пути усовершенствования организационных структур муниципального менеджмента
Корецкий А.В., Костюков Г.В. Усовершенствование реестра земель как функции государственного управления земельными ресурсами
Латынин Н.А. Усовершенствование механизма государственного регулирования развития аграрного сектора экономики Украины
Лозинская Т.Н. Методы государственного регулирования продовольственного рынка Украины
Мельниченко А.А. Методы и средства государственного регулирования уровня и качества жизни населения
Бедратый В.Н. Пути развития интеллектуального потенциала в контексте международной экономической интеграции Украины
Дубовик К.Е. Влияние факторов семейного неблагополучия на формирование девиантного поведения у несовершеннолетней личности
Мартыненко В.А. Состояние окружающей естественной среды в Сумском регионе и пути его оздоровления
Метелкина Н.Б. Пути повышения эффективности государственной молодежной политики в Украине
Мушников В.Н. Механизмы реализации государственной научно-технологической политики
Набока Л.В. Структурное оформление реализации государственно-управленческих отношений на региональном уровне
Пономарева Л.С. Бизнес-ассоциации в Украине как субъекты регуляторной политики и самоорганизация предпринимательства
Степаненко С.В. Пути усовершенствования разъяснительной политики относительно проевропейского пути развития Украины
Казюк Я.М. Бюджетный процесс и пути урегулирования межбюджетных отношений в Украине
Росенко М.И. Муниципально-территориальный процесс и трансформация территориальных общин
Тешнер Н.Я. Организационно-правовые основы государственного управления в сфере технического регулирования

3. Кадровая политика в сфере публичного управления

Колисниченко Н.Н. Управление человеческими ресурсами как глобальная перспектива
Приходченко Л.Л. Аудит административной деятельности: форма или метод контроля
Савченко Б.Г., Даниленко А.В. Использование анкетирования как метода социологического исследования для анализа потребностей по повышению квалификации управленческих кадров
Черепанов В.А. Составные профессионального роста государственных служащих в контексте модернизации государственной службы
Димова О.В. Особенности кадрового обеспечения службы в органах местного самоуправления
Парфенюк А.С. Кодекс этики депутатов и должностных лиц местного самоуправления как путь становления института публичной службы территориальных общин
Селютина Н.Ф. Субъектный потенциал политико-административной элиты
Борисенко Т.И., Скляров С.А., Чмелев Ю.Н., Дергунова Ю.В. Концепция и основные принципы создания корпоративной системы дистанционного обучения

4. Политико-правовые основы государственного управления

Брус T.Н. Роль оценивания в политике региональных органов власти
Сычева В.В. Легитимизация политической оппозиции как условие повышения эффективности деятельности органов власти относительно социально-экономического развития региона
Пономаренко О.В. Механизм реализации государственных проектов
Ворона П.В. Местное самоуправление в программных документах центристских партий парламента
Бодров А.В. Неправительственные организации как индикатор развития гражданского общества.
Решота В.В. Административная юстиция как защита от произвола государственной и муниципальной службы (опыт США)
Сергеева Е.Ю. Конституционно-правовые основы регулирования в сфере языковых отношений в Украине (1991-2006 р.)

5. Мировой опыт государственного управления: теория и практика

Бабаев В.Н. Современные политические практики стран Европы: опыт для формирования региональной политики в Украине
Пешко А.В., Назаренко А.В. Международный инвестиционный рынок: теоретические и практические аспекты его функционирования
Чаплыгин А.К. Возможности использования зарубежного опыта проведения административно-территориальных реформ в Украине
Коротич Е.Б. Развитие Украины в направлении достижения европейских стандартов жизни
Майстро С.В. Опыт государственного регулирования агропродовольственных рынков в зарубежных странах
Соболь Р.Г., Гнидюк Н.А. Роль национальных парламентов в европейских процессах
Сторожук Р.П. Зарубежный опыт реализации молодежной политики

 

Contents

1. Theory and Philosophy of Public Administration

Korzhenko V.V., Nikitin V.V. Methodological and Heuristic Intentions of the Modern Conception of Governance
Kozakov V.M. Social Content and Value-Oriented Basis of Public Administration
Radysh Ya.F. Theoretic and Methodological Basis of Research on Public Regulation of Medical Activity in Ukraine (Medical Law Apparatus of Categories and Concepts)
Pavlov А.I. Rural Areas as Object of Scientific Research
Plotnytska I.M. Theoretic and Methodological Basis of Language Policy Analysis in Public Administration
Prokopenko L.L. Processes of State Construction and Education
Mykhaylets L.М. Language and Society (Philosophical Aspect)
Khachaturyan Kh.V. Public Administration Reformation in the Context of Conceptual Managerial Innovations

2. Regional and Branch Management

Mordvinov O.G., Rylyakova L.M. Transformation of the Pension System in Ukraine
Karamyshev D.V., Vashev О.Ye., Nemchenko A.S., Volos B.O. State Policy of Public Health Service Financing in Ukraine
Biryukova M.V. Advantages of Regional Social Policy Implementation in Ukraine
Bоbrоvska O.Yu. Ways to Improve Organizational Structures of Municipal Management
Koretsky A.V., Kostyukov G.V. Improvement of Land Register as Function of State Management of Land Resources
Latynin M.A. Improving the Mechanism of State Regulation of Agrarian Sector Development in the Economy of Ukraine
Lozynska T.M. Methods of State Regulation of Ukrainian Food Market
Меlnychenko O.A. Methods and Facilities for State Regulation of the People’s Standards of Living
Bedraty V.M. Ways to Enhance Intellectual Potential in the Context of International Economic Integration of Ukraine
Dubovyk K.Ye. Influence of Family Problem Factor on Deviant Behavior Forming in Under-Age Children
Martynenko V.O. The Condition of Natural Environment in Sumsky Region and Ways to Improve it
Metyolkina N.B. Ways to Іmprove Efficiency of State Youth Policy in Ukraine
Mushnikov V.M. Mechanisms for Realization of State Science and Technology Policy
Naboka L.V. Structural Embodiment of State Administrative Relations Realization at the Regional Level
Ponomaryova L.S. Business Associations in Ukraine as Regulatory Policy Subjects and Entrepreneurship Self-organizing
Stepanenko S.V. Ways to Improve Explanatory Policy Concerning Pro-European Direction of Ukraine’s Development
Kazyuk Ya.M. Budgeting and Ways of Regulating Inter-budgetary Relations in Ukraine
Rosenko M.I. Municipal and Territorial Process and Territorial Communities Transformation
Teshner M.Ya. Organizational and Legal Basis of Public Administration in Technical Regulation Sphere

3. Personnel Policy in Public Administration Sphere

Kolisnichenko N.M. Human Resources Management as Global Prospects
Prykhodchenko L.L. Audit of Administrative Activity: Form or Supervision Method
Savchenko B.G., Danylenko A.V. Using Questionnaires as a Sociological Research Method for Analysis of Administrative Staff In-service Training Needs
Cherepanov V.O. Components of Civil Servants’ Professional Growth in the Context of Public Service Modernization
Dimova O.V. Specific Features of Staffing Local Self-government Service
Parfenyuk O.S. Ethics Code for Deputies and Officials from Local Self-government as a Way to Form Territorial Community Public Service
Selyutina N.F. Subjective Potential of Political and Administrative Elite
Borysenko T.I., Sklyarov S.O., Chmelyov Yu.M., Dergunova Yu.V. Conception and Basic Principles of Establishing Corporate e-Learning System

4. Policy and Legal Basis for Public Administration

Brus T.M. The Role of Evaluation in the Policy of Regional Government Bodies
Sychova V.V. Legitimating Political Opposition as Condition for Improving the Efficacy of the Authorities’ Activity with Regard to the Region’s Socio-Economic Development
Ponomarenko O.V. Mechanism of State Projects Implementation
Vorona P.V. Local self-government in Program Documents of the Parliament’s Centrist Parties
Bodrov A.V. Non-Governmental Organizations as Indicator of Civil Society Development
Reshota V.V. Administrative Justice as a Safeguard against Bodies of Public and Municipal Service Tyranny (the US Experience)
Sergeyeva O.Yu. Сonstitutional and Legal Basis of Language Relations Regulation in Ukraine (1991 – 2006)

5. World Experience of Public Administration: Theory and Practice

BabayevV.M. Modern Political Practice in Europe: Experience for Shaping Ukrainian Regional Policy
Peshko A.V., Nazarenko A.V. International Investment Market: Theoretical Basis and Practical Aspects of Functioning
Chaplygin O.K. Possibility of Using of Foreign Countries’ Experience Concerning Administrative and Territorial Reforms in Ukraine
Korotych O.B. Ukraine’s Development in Direction of Reaching European Living Standards
Maystro S.V. Experience in Public Regulation of Agrarian Food Product Markets in Foreign Countries
Sobol R.G.,
Gnydyuk N.A. The Role of National Parliaments in European Processes
Storozhuk R.P. Foreign Experience of Youth Policy Realization

 

[ top ]
Copyright © 2007 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння