Відбувся ХVІII Міжнародний науковий конгрес "Публічне управління ХХІ: світові практики та національні перспективи".

 

фото 1 ] [ фото 2 ] фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ] [ фото 21 ] [ фото 22 ] [ фото 23 ] [ фото 24 ] [ фото 25 ] [ фото 26 ] [ фото 27 ]

 

Пленарне засідання

 

Пленарне засідання відкрила директор Інституту, доктор соціологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Президент Харківського університетського консорціуму Бєлова Людмила Олександрівна.

Учасників Конгресу привітали: заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Бабічев Анатолій Валерійович, який оголосив привітання учасникам Конгресу від голови Харківської обласної державної адміністрації Світличної Юлії Олександрівни; проректор з наукової роботи НТУ "ХПІ", Заслужений діяч науки і техніки України, заступник Всеукраїнської ради проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, голова Ради проректорів з наукової роботи вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації Харківської області доктор технічних наук, професор Марченко Андрій Петрович; один з фундаторів науки державного управління, член експертної ради МОН України з державного управління, доктор наук з державного управління, професор Бакуменко Валерій Данилович.

Серед почесних гостей Конгресу слід відмітити:

– представників органів публічної влади – заступника начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях Тімощука Артема Олександровича; начальника відділу управління персоналом апарату Полтавської обласної державної адміністрації Лях Наталію Василівну; начальника відділу управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації Макуху Олександра Сергійовича;

– гостей з організацій–партнерів у сфері міжнародного співробітництва з Німеччини, Польщі, Франції, США, Литви та інших країн світу;

– представники провідних вищих навчальних закладів–учасників Харківського університетського консорціуму.

З ґрунтовними доповідями виступили:

– професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ Бандурка Олександр Маркович – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України, заслужений юрист України;

– професор кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ Солових Віталій Павлович – доктор наук з державного управління, професор;

– професор кафедри менеджменту та управління проектами ДРІДУ НАДУ Маматова Тетяна Валеріївна – доктор наук з державного управління, професор;

– професор кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Сичова Вікторія Вікторівна – доктор наук з державного управління, професор.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ] [ фото 21 ] [ фото 22 ] [ фото 23 ] [ фото 24 ] [ фото 25 ] [ фото 26 ] [ фото 27 ] [ фото 28 ] [ фото 29 ] [ фото 30 ] [ фото 31 ]

 

Перша дискусійна група "Формування та розвиток системи публічного управління в Україні"

 

Модератори – д.держ.упр., проф. В.М. Мартиненко.

Секретар – к.е.н., доц. Євдокимов В.О.

Засідання дискусійної групи за участю представників наукової спільноти та органів публічного управління було присвячено обговоренню найгостріших викликів сучасності, що постають перед публічним управлінням України. Особливий наголос було зроблено на розгляді подальших напрямів розвитку галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та її науково–методичного забезпечення.

Серед найбільш резонансних доповідей слід відзначити такі:

– Корженко В.В. – д.філософ.н., проф., професор кафедри політології і філософії ХарРІ НАДУ "Межі «соціальності» сучасної держави чи занепад «welfare state»?";

– Фоміцька Н.В. – к.держ.упр., доц., професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ, "Врахування системних властивостей розвитку публічного управління в Україні";

– Євдокимов В.О. – к.е.н., доц., доцент кафедри державного управління ХарРІ НАДУ "Сучасні погляди на особливості управлінської діяльності: причини низької ефективності на публічній службі";

– Кирій С.Л. – к.держ.упр., доц., доцент кафедри державного управління ХарРІ НАДУ, "Сутнісні ознаки публічної служби як виду управлінської діяльності".

Виходячи з актуальності, теоретичної та практичної значущості пропозицій, викладених у доповідях і повідомленнях, учасники дискусійної групи розробили та прийняли рекомендації щодо подальшого розвитку науки та практики публічного управління України в умовах сьогодення.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ]

 

Друга дискусійна група "Світ у ХХІ столітті: сучасні геополітичні виклики для України"

 

Модератор – д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк.

Секретар – д.держ.упр., проф. В.П. Солових.

Засідання дискусійної групи за участю представників наукової спільноти та органів публічного управління було присвячено обговоренню найгостріших геополітичних викликів, що постають перед публічним управлінням України. Особливий наголос було зроблено на розгляді основних обмежень, що з ними стикається сучасне публічне управління в умовах глобалізації, та стратегій їх подолання.

Серед найбільш резонансних доповідей слід відзначити такі:

– Солових В.П. – д.держ.упр., проф., професор кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ "Формування громадянських компетентностей як передумова підготовки сучасних держаноуправлінських кадрів";

– Котуков О.А. – к. соц. н., доц., докторант кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ "Основні обмеження публічного управління в умовах глобалізації";

– Бєльська Т.В. – д. держ. упр.,доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків quot;Можливості інформаційних та комунікаційних процесів у глобальному світіquot;.

Виходячи з актуальності, теоретичної та практичної значущості пропозицій, викладених у доповідях і повідомленнях, учасники дискусійної групи розробили та прийняли рекомендації щодо подальшого розвитку науки та практики публічного управління України в умовах глобалізаії та посилення геополітичних викликів.З доповідями виступили докторанти, аспіранти та здобувачі кафедри політології та філософії С.І. Білосорочка, К.С. Білоус, Д.В. Гринь, Н.В. Фісенко та ін. Особливу увагу викликали питання щодо мети й засобів здійснення інформаційної політики у глобальному суспільстві. У дискусії взяли активну участь д.держ.упр., проф. Дзюндзюк В.Б., д.держ.упр., проф. Крюков О.І., д.філос.н., проф. Корженко В.В. та ін.

Враховуючи актуальність, теоретичну та практичну значущість пропозицій, поданих до конгресу, учасниками засідання другої дискусійної групи "Світ у ХХІ столітті: сучасні геополітичні виклики для України" було розроблено низку рекомендацій.

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ]

 

Третя дискусійна група "Територіальна громада у вимірах децентралізації владних відносин"

 

Модератори – д.держ.упр., проф. Ю.О. Куц.

Секретар – к.держ.упр., доц. О.М. Макаренко.

На засіданні третьої дискусійної групи обговорювались проблеми, пов'язані з реалізацією державної політики щодо децентралізації і створення спроможної територіальної громади.

З доповідями виступили аспіранти кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Л.А. Білуха, Д.В. Верхогляд, М.В. Пільгун, О.П. Сластін, О.О. Чернобай, докторант О.В. Дорошенко, магістрант заочної форми навчання В.В. Хорощак. Особливу увагу викликали питання дієвості механізмів децентралізації та проблеми інституалізації об'єднаних територіальних громад. У дискусії взяли активну участь д.держ.упр., проф. Куц Ю.А., д.держ.упр., проф. В.В. Мамонова, к.держ.упр. О.М. Макаренко.

Враховуючи актуальність, теоретичну та практичну значущість пропозицій, поданих до конгресу, учасниками засідання третьої дискусійної групи "Територіальна громада у вимірах децентралізації владних відносин" було розроблено низку рекомендацій.

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ]

 

Четверта дискусійна група "Інституціональні засади соціогуманітарного розвитку держави"

 

Модератори – д.держ.упр., проф. В.П. Єлагін, к.філол.н., доц. П.О. Редін.

Секретар – к.мед.н., доц. О.Є. Вашев.

Засідання дискусійної групи за участю представників наукової спільноти та практиків було присвячено обговоренню питань пов’язаних з взаємодією держави і громадянського суспільства в процесі становлення публічного урядування в Україні, національно–патріотичному вихованню молоді, сучасним викликам в системі охорони здоров'я, особливо у сфері підвищення ефективності надання первинної медико–санітарної допомоги соціально–значущим верствам населення України, корекції та перспективам покращання соціального становища внутрішньо переміщених осіб, забезпеченню якості освіти як однієї із суттєвих функцій державного управління, реформуванню державного механізму фінансування вищої освіти, методичними підходами до реалізації мовної компетенції публічних працівників та інше.

В процесі роботи дискусійної групи виступили 12 доповідачів з числа викладачів, аспірантів та слухачів кафедри соціальної і гуманітарної політики та кафедри української мови ХарРІ НАДУ.

За результатами обговорення були прийняті відповідні рекомендації.

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ]

 

П'ята дискусійна група "Економічна політика України в умовах децентралізації влади та управління"

 

Модератор – д.е.н., проф. О.Ю. Амосов, д.держ.упр., проф. М.А. Латинін, д.держ.упр., проф. Н.В. Статівка.

Секретар – к.держ.упр. Н.В. Коваленко.

В роботі дискусійної групи взяли участь аспіранти, слухачі, викладачі інституту, викладачі інших навчальних закладів та іноземні гості, серед яких: Вацьковський К.С. – д.е.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем Варшавського технологічного університету "Варшавська політехніка", м. Варшава.

Гості висвітлили гострі питання економічної політики України в умовах децентралізації в секторі публічного адміністрування; місця та ролі публічних фінансів в системі охорони здоров’я.

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ]

 

Шоста дискусійна група "ІТ–сфера для публічного управління: проектування майбутнього"

 

Модератор – д.держ.упр., проф. О.В. Орлов.

Секретар – к.держ.упр., доц. А.О. Серенок.

На дискусійній панелі "ІТ–сфера для публічного управління: проектування майбутнього" за участю наукової спільноти та представників органів місцевого самоврядування відбулось обговорення наступних актуальних тем:

1. Впровадження сервісів та механізмів електронного урядування у практику надання адміністративних послуг.

2. Відкрита методологія аудиту даних міст.

3. Відкритість та прозорість державного пенсійного фонду в умовах електронного урядування.

4. Хмарна демократія: проблеми та ідеї.

5. Глибоке навчання – необхідний крок до ефективного публічного управління.

6. Спільнота практик місцевого розвитку: простір, що об'єднує різні заінтересовані сторони під час е–навчання.

7. Проектування інформаційно–освітнього середовища у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання

8. Он–лайн Media як інструмент підготовки публічних службовців.

9. Зарубіжний досвід регулювання сфери інформаційної безпеки.

10. Електронний уряд і захист персональних даних.

З метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, враховуючи низку наявних проблем в інформаційній сфері, зокрема необхідність розвитку інформаційного законодавства, проведення системної кореляції з вирішення питань захисту та забезпечення основних прав, цінностей і соціально–економічних інтересів людини, суспільства і держави, побудови в умовах відкритого суспільства ефективної системи інформаційної безпеки України, вважаємо за доцільне констатувати.

Вкрай актуальною є проблема впровадження дієвої інформаційної політики та системи підготовки кваліфікованих управлінських кадрів з ІКТ в органах публічного управління в Україні.

Необхідно постійно розвивати ІКТ–інфраструктуру та оновлювати програмно-апаратні засоби інформаційного забезпечення в органах публічного управління.

У епоху інформаційного суспільства, розвитку різного роду громадських стосунків особливу значущість придбавають питання забезпечення ефективного механізму захисту персональних даних. У більшості розвинених в ІТ–сфері країн перейшли до розгортання технологій "електронного уряду", де широко є присутніми послуги що оперують з персональними даними, такі як звернення громадян за принципом "одного вікна", електронні медичні картки, Інтернет–банкинг, електронне страхування та ін.

Наявність багатьох проблемних аспектів у зазначеній сфері свідчить про високу актуальність дискусійної панелі "ІТ сфера для публічного управління: проектування майбутнього".

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ]

 

Сьома дискусійна група "Адаптація національного законодавства до сучасних стандартів європейського права"

 

Модератор – к.ю.н., доц. Л.Ю. Величко

Секретар – к.філол.н., доц. Т.В. Ковальова

Відбулося засідання дискусійної секції №7 "Адаптація національного законодавства до сучасних стандартів європейського права", на якій жваво обговорювалися проблеми інституційного забезпечення адаптаційних процесів, неузгодженості дій органів виконавчої влади, відсутності механізму контролю Верховної Ради України за відповідністю українського законодавства та законопроектів, що перебувають на розгляді парламенту, вимогам і положенням законодавства ЄС.

На засідання дискусійної секції виступили: доценти кафедри права та європейської інтеграції С.М. Клімова, О.Г. Рогова, Л.М. Сергєєва, Т.В. Ковальова, заступник голови адміністрації району із соціальних і гуманітарних питань Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, аспірант кафедри права та європейської інтеграції О.В. Гунбіна, завідувач сектору з питань забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Головного територіального управління юстиції у Харківській області Т.Г. Жицька, головний консультант відділу юридичного супроводження розгляду конституційних скарг Управління опрацювання конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України В.Г. Балабан, начальник юридичного відділу Полтавської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості, слухач 2–го курсу факультету публічного управління та адміністрування С.М. Дудецька, науковий співробітник ТОВ "Орган з сертифікації автоматизованих систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті" В.В. Соколовська.

Велике зацікавлення та схвальні відгуки викликали пропозиції щодо підвищення результативності використання бюджетних коштів у сфері освіти та охорони здоров'я, забезпечення зростання бюджетного фінансування в царині фундаментальної медичної науки; створення справедливої системи соціального захисту через проведення пенсійної реформи, осучаснення пенсій, забезпечення гідної оплати праці для працівників бюджетної сфери; подальшого забезпечення функціонування центрів надання соціальних послуг "Прозорий офіс" з метою підвищення ефективності соціального обслуговування населення.

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ]

 

Восьма дискусійна група "Публічне управління в європейських країнах: досвід для України" (англійською мовою)

 

Модератор – к.пед.н., доц. В.М. Шур.

Секретар – к.держ.упр. О.Ю. Сергєєва.

В роботі дискусійної групи взяли участь викладачі та аспіранти різних кафедр, а також слухачі та студенти ХарРІ НАДУ. Були обговорені питання державного управління в європейських країнах,інформації як компоненти гібридної війни, впровадження європейського досвіду з метою підвищення стандартів життя, концептуальні основи і практичні моделі організації сталих систем місцевого управління в країнах ЄС, метою яких є творча адаптація кращого європейського досвіду в процесі демократизації та децентралізації вітчизняної політико–адміністративної системи, вироблення стратегій регіональної політики, а також залучення України до європейських і міжнародних проектів. В роботі дискусії активну учать взяв лектор DAAD Седрік Рейчел (Німеччина).

Під час підведення підсумків було відзначено актуальність обговорених тем та їх висока наукова важливість разом із гідним рівнем презентації і дискусії англійською мовою. Результатом роботи дискусійної групи стала розробка проекту рекомендацій.

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ]

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.