Відбувся ХIX Міжнародний науковий конгрес "Публічне управління ХХІ: синтез науки і практики".

Головним здобутком Конгресу стали узагальнення й оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі науки публічного управління і практики державотворення та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності інститутів державної влади та місцевого самоврядування.

 

 

Пленарне засідання

 

Пленарне засідання відкрила директор Інституту, доктор соціологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Президент Харківського університетського консорціуму Бєлова Людмила Олександрівна.

Учасників Конгресу привітала директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, кандидат педагогічних наук, Карпова Лариса Георгіївна, яка оголосила привітання учасникам Конгресу від голови Харківської обласної державної адміністрації Світличної Юлії Олександрівни.

З ґрунтовними доповідями виступили:

– професор кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ Корженко Володимир Васильович – доктор філософських наук, професор;

– професор кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ Солових Віталій Павлович – доктор наук з державного управління, професор;

– завідувач кафедри права та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ Величко Лариса Юріївна – доктор юридичних наук, доцент.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ] [ фото 21 ] [ фото 22 ] [ фото 23 ] [ фото 24 ] [ фото 25 ] [ фото 26 ] [ фото 27 ] [ фото 28 ] [ фото 29 ] [ фото 30 ] [ фото 31 ] [ фото 32 ] [ фото 33 ] [ фото 34 ] [ фото 35 ] [ фото 36 ] [ фото 37 ] [ фото 38 ] [ фото 39 ] [ фото 40 ] [ фото 41 ] [ фото 42 ] [ фото 43 ] [ фото 44 ] [ фото 45 ] [ фото 46 ] [ фото 47 ] [ фото 48 ] [ фото 49 ] [ фото 50 ] [ фото 51 ] [ фото 52 ] [ фото 53 ] [ фото 54 ] [ фото 55 ] [ фото 56 ] [ фото 57 ] [ фото 58 ] [ фото 59 ] [ фото 60 ] [ фото 61 ] [ фото 62 ] [ фото 63 ] [ фото 64 ] [ фото 65 ] [ фото 66 ] [ фото 67 ] [ фото 68 ] [ фото 69 ] [ фото 70 ] [ фото 71 ] [ фото 72 ] [ фото 73 ] [ фото 74 ]

 

Перша дискусійна група "Управління персоналом в умовах формування та розвитку системи публічного управління в Україні."

 

Модератори – д.держ.упр., проф. В.М. Мартиненко.

Секретар – к.держ.упр., доц. Л.В Набока.

Засідання дискусійної групи за участю представників наукової спільноти та органів публічного управління було присвячено обговоренню найгостріших питань управління персоналом у публічній сфері України. Особливий наголос було зроблено на розгляді подальших змін у системі публічного управління та створення умов для розвитку потенціалу персоналу органів публічної влади, впровадження інноваційних технологій професійного навчання, оптимізації роботи кадрових служб, визначення підходів до формування науково-методичного забезпечення кадрових процесів у різних сферах і галузях управління.

Серед найбільш резонансних доповідей слід відзначити такі:

– Мартиненка В.М. – д.держ.упр., проф., завідувача кафедри державного управління ХарРІ НАДУ «Про інституціональні передумови формування та розвитку системи публічної служби»?

– Газарян С. В. – д.держ.упр., проф., професора кафедри державного управління ХарРІ НАДУ «Бюрократизація чи креативізація: до чого готувати державного службовця?»;

– Набоки Л.В. – к.держ.упр., доц., доцента кафедри державного управління ХарРІ НАДУ «Структурно-функціональне забезпечення служб управління персоналом органів публічної влади України».

Враховуючи актуальність, теоретичну та практичну значущість пропозицій, викладених у доповідях і повідомленнях, учасники дискусійної групи обговорили та ухвалили рекомендації щодо подальшого розвитку управління персоналом в органах публічної влади.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ]

 

Друга дискусійна група "Світ у ХХІ столітті: сучасні політичні виклики для України"

 

Модератор – д.держ.упр., проф. В.Б. Дзюндзюк.

Секретар – д.держ.упр., проф. В.П. Солових.

У роботі дискусійної групи взяли участь біля 20 осіб. З них докторів наук – 5, кандидатів наук – 5, аспірантів та здобувачів – 10.

Основні питання, що обговорювалися у процесі роботи дискусійної групи можна умовно розподілити на три великі напрямки. Перший – політичний – пов’язаний з обґоворенням лекторальної активності в умовах геополітичних викликів для України. Другий пов’язано з основними напрямками формування, реалізації та оцінювання публічної політики на центральному та регіональному рівнях та реформою децентралізації. Третій – геополітичний – пов’язаний з впливом сучасних міжнародних процесів на функціонування системи публічного управління в Україні. В результаті обговорення проблемних питань на дискусійній групі можна констатувати.

На сучасному етапі державотворення ми знаходимося на переламному етапі формування дійсно демократичної системи державного управління, коли відбувається відтворення демократичних механізмів урядування, основою яких можна вважати участь населення країни в діяльності владних структур, прозорість із правом вільного доступу до правдивої інформації, відповідальність або підзвітність уряду за результати своєї роботи. Це передбачає переосмислення ролі держави та громадян в управлінні суспільством, нового розуміння ідеї децентралізації, яка стала нагальною і переходить у практичну площину. Особливого значення в цьому сенсі набуває визначення ролі та місця регіональних структур влади у процесі державного управління.

Основою для створення дієспроможної системи публічного управління в Україні на сучасному етапі виступає впровадження в діяльність владних структур ефективних механізмів функціонування, завдання яких інтеграція різних компонентів в єдину систему влади, а також надання можливість кожному громадянину реалізувати та задовольнити власні потреби та інтереси. Ефективність діяльності системи влади, перш за все залежить від здатності та можливості цих органів вирішувати проблеми громадян. Тому ефективне реформування українського суспільства неможливе без реалізації сучасного іструментарію у формуванні та застосуванні раціональної, науково обгрунтованої регіональної політики.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ]

 

Третя дискусійна група "Територіальна громада у вимірах децентралізації владних відносин"

 

Модератори – д.держ.упр., проф. Ю.О. Куц.

Секретар – к.держ.упр., доц. О.М. Макаренко.

На засіданні третьої дискусійної групи обговорювались проблеми здійснення політики децентралізації, формування спроможної територіальної громади, забезпечення успішного територіального розвитку.

З доповідями виступили здобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління А.Г. Пилипко, аспіранти кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Т.А. Лісман, О.В. Малишева, Ю.Ю. Ольховський, М.В. Пільгун, Н.А. Плотнік, О.П. Сластін, О.О. Чернобай. Особливу увагу викликали проблеми залучення громадян до участі в управлінні громадою, дієвості механізмів децентралізації та питання шляхів реалізації потенціалу об’єднаних територіальних громад. У дискусії взяли активну участь д.держ.упр., проф. Ю.О. Куц, д.держ.упр., проф. В.В. Мамонова, д.філос.н., проф. В.В. Корженко.

Враховуючи актуальність, теоретичну та практичну значущість пропозицій, поданих до конгресу, учасниками засідання третьої дискусійної групи "Територіальна громада у вимірах децентралізації владних відносин" було розроблено низку рекомендацій.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ]

 

Четверта дискусійна група "Інституціональні засади соціогуманітарного розвитку держави"

 

Модератори – д.держ.упр., проф. В.П. Єлагін, к.філол.н., доц. П.О. Редін.

Секретар – к.мед.н., доц. О.Є. Вашев.

Засідання дискусійної групи за участю представників наукової спільноти та практиків було присвячено обговоренню питань пов’язаних з взаємодією держави і громадянського суспільства в процесі становлення публічного урядування в Україні, впровадження моніторингу та оцінки якості соціальних послуг на рівні територіальної громади застосування інформаційних технологій у процесах формування інтелектуально-ідеологічної бази архетипів української молоді, забезпеченню якості освіти як однієї із суттєвих функцій державного управління, а також актуальним питанням розвитку інклюзивної освіти в Україні. Приділено увагу сучасним викликам в системі охорони здоров'я, особливо у сфері впровадження медичного менеджменту, як інструменту успішного реформування охорони здоров’я України, інституціональним засадам державного управління реалізацією програм забезпечення лікарськими засобами населення в Україні, методичними підходами до вдосконалення комунікативної і мовної компетенції публічних управлінців.

У процесі роботи дискусійної групи виступали представники профільних ВУЗів, доповідачі з числа викладачів, аспірантів та слухачів кафедри соціальної і гуманітарної політики та кафедри української мови ХарРІ НАДУ.

За результатами обговорення були прийняті відповідні рекомендації.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ]

 

П'ята дискусійна група "Економічна політика України в умовах децентралізації влади та управління"

 

Модератор – д.е.н., проф. О.Ю. Амосов, д.держ.упр., проф. М.А. Латинін, д.держ.упр., проф. Н.В. Статівка.

Секретар – к.держ.упр. Н.В. Коваленко.

У роботі дискусійної групи взяли участь аспіранти, слухачі, викладачі інституту, викладачі інших навчальних закладів та іноземні гості, серед яких одним із доповідачів був Вацьковський К.С. – д.е.н., проф., завідувач кафедри інформаційних систем Варшавського технологічного університету "Варшавська політехніка", м. Варшава., та інші.

Гості висвітлили гострі питання економічної політики України в умовах децентралізації; моделі і практичний досвід децентралізації управління у Республіці Польща; організація процесу створення державних підприємств; стратегія подвійного виграшу у державному регулюванні промисловості; запровадження системи електронного документообігу в органах державної казначейської служби України; індикатори становлення влади корпоратократії в Україні; реалізація проектів ДПП як інструмент економічної політики в умовах децентралізації; напрямки інноваційного розвитку сільських територій.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ]

 

Шоста дискусійна група "Цифрові технології інформаційного суспільства і електронного урядування. "

 

Модератор – д.держ.упр., проф. О.В. Орлов.

Секретар – к.держ.упр., доц. А.О. Серенок.

На дискусійній панелі за участю наукової спільноти та представників неурядових організацій відбулось обговорення низки актуальних тем, а саме: eлектронна участь у політико-режимному вимірі політичного урядування; вплив інформаційного суспільства на трансформацію системи державного управління України; підходи до визначення складових кібероборони; проблеми та перспективи розвитку публічного управління; роль інформаційних технологій в розвитку державного управління; ризик і невизначеність у прийнятті рішень; електронне врядування: нова ітерація відкритої моделі публічної служби (досвід США); великі дані та соціальний капітал; реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації як фактор модернізації комунікативної політики органів публічної влади України; аудит даних міст України; інформатизація ЗВО зі специфічними умовами навчання як складова побудови інформаційного суспільства в Україні; електронне урядування як складова реформування України тощо.

У роботі дискусійної групи взяли участь як представники профільних ВУЗів (Харківського Національного університету радіоелектроніки, Харківського Національного універститету внутрішніх справ, ДРІДУ НАДУ, Університету митної справи та фінансів), так і представники неурядових організацій. Наявність багатьох проблемних аспектів у зазначеній сфері свідчить про високу актуальність дискусійної панелі. Результатом роботи дискусійної групи стала низка розроблених пропозицій та рекомендацій.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ]

 

Сьома дискусійна група "Безпека людини, суспільства, держави: правові проблеми сьогодення."

 

Модератор – д.ю.н., доц. Л.Ю. Величко.

Секретар – к.ю.н., доц. М.О. Тучак.

Відбулося засідання дискусійної групи №7 “Безпека людини, суспільства, держави: правові проблеми сьогодення”, на якій жваво обговорювалися проблеми забезпечення безпека людини, суспільства, державив сучасних умовах.

На засідання дискусійної групи виступили: заслужений юрист України, к.ю.н., доц., Сергєєв Анатолій Вікторович, заступник голови районної адміністрації із соціальних та гуманітарних питань Холодногірської адміністрації Харківської міської ради Гунбіна Олена Володимирівна, заступник начальника відділу розслідування злочинів, скоєних відносно життя та здоров’я особи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Калган Павло Васильович, заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Орган з сертифікації автоматизованих систем управління та умов процесу перевезень на залізничному транспорті» Соколова Вікторія Вікторівна, Чавун Віталій Володимирович, м. Дніпро. ФОП.

Велике зацікавлення та схвальні відгуки викликали пропозиції щодо: усунення гендерної асиметрії як чинник розбудови демократичної, правової держави, правового забезпечення прав людини на отримання соціальних послуг, необхідності подальшого аналізу та вивчення технічного регулювання як механізму публічного управління, законодавчо уточнити завдання правоохоронних органів щодо забезпечення національної безпеки України, демонополізації суверенітету, як основа нової системи громадської безпеки.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ]

 

Восьма дискусійна група "Публічне управління в європейських країнах: досвід для України" (англійською мовою)

 

Модератор – к.пед.н., доц. В.М. Шур.

Секретар – к.держ.упр. О.Ю. Сергєєва.

У роботі дискусійної групи взяли участь викладачі та аспіранти різних кафедр, а також слухачі та студенти ХарРІ НАДУ. Були обговорені питання державного управління в європейських країнах, інформації щодо актуальних питань охорони навколишнього середовища, впровадження європейського досвіду з метою підвищення стандартів життя, концептуальні основи і практичні моделі організації сталих систем місцевого управління в країнах ЄС, метою яких є творча адаптація кращого європейського досвіду в процесі децентралізації вітчизняної політико-адміністративної системи, вироблення стратегій регіональної політики, а також залучення України до європейських і міжнародних проектів. У роботі дискусії активну учать брали представники вишив нашого міста.

Під час підведення підсумків було відзначено актуальність обговорених тем та їх висока наукова важливість разом із гідним рівнем презентації і дискусії англійською мовою. Результатом роботи дискусійної групи стала розробка проекту рекомендацій.

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ]

 

Презентація Проекту Сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP project

 

В рамках ХIX Міжнародного наукового конгресу «Публічне управління ХХІ: синтез науки і практики» відбулася презентація Проекту Сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP project.

Під час заходу студенти ХарРІ НАДУ, учасники Школи для лідерів шкільного самоврядування (при ХарРІ НАДУ), а також представники Молодіжних рад об’єднаних територіальних громад Харківської області мали змогу ознайомитися з теоретичними основами академічної доброчесності, які визначають, що в процесі навчання чи досліджень, студенти, викладачі та науковці мають керуватися, передусім, принципами чесності, чесної праці та навчання, а плагіат, списування, несанкціоноване використання чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в спільноті.

В рамках презентації, яку було проведено головним спеціалістом Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні (SAIUP) окремо було наголошено, що академічна доброчесність стосується не лише якості освіти - вона напряму впливає на те, яких громадян виховує система вищої в країні, які цінності закладаються під час навчання в університеті та яким є «секрет успіху» в суспільстві. Чи це важка і наполеглива праця, яка допомагає досягати успіхів як окремому індивіду, так і країні в цілому, чи це обман, шахрайство та сумнівна спритність, які потім стають нормами суспільних відносин і тягнуть країну на дно.

Проект Сприяння академічній доброчесності в Україні SAIUP project реалізується Американською радою з освіти за участі Міністерства освіти і науки України та за підтримки Посольства Сполучених Штатів. Він охоплює 10 українських університетів - з різних регіонів і з різними характеристиками. В рамках Проекту студенти, викладачі та персонал закладів вищої освіти отримають практичні знання та навички про основні принципи поняття «Академічна доброчесність», а також план дій по впровадженню цих принципів.

 

фото 1 ] [ фото 2 ] [ фото 3 ] [ фото 4 ] [ фото 5 ] [ фото 6 ] [ фото 7 ] [ фото 8 ] [ фото 9 ] [ фото 10 ] [ фото 11 ] [ фото 12 ] [ фото 13 ] [ фото 14 ] [ фото 15 ] [ фото 16 ] [ фото 17 ] [ фото 18 ] [ фото 19 ] [ фото 20 ]

 

Copyright © 2005 – 2019 Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння. Усі права захищені.